Hobby I INDONESISCHE KALENDER 1982 In de twintiger jaren, toen radio-omroep in het vroegere Ned. Indië nog geboren moest worden, had de mensheid meer behoefte aan allerlei hobbies om haar vrije tijd nuttig te besteden. Vooral de planters, die vaak op afgelegen plaatsen woonden (verstoken van elektrisch licht) hebben zich menigmaal geworpen op allerlei bezigheden, waarvan zij, achteraf bekeken, veel voldoening hebben gesmaakt. Uiteraard werd er veel gelezen en op de meeste ondernemingen circuleerde wekelijks een boekentrommel, gevuld met vele Nederlandse en buitenlandse tijdschriften en vrijwillig verzorgd door één der opwonende employees, 's Avonds lezen onder een hittegevende petroleumdruklamp (in de tropen), in een met klamboegaas afgeschermde kamer, ten einde het gezelschap van lastige insecten uit te sluiten. Het produceren van een waslijst van alle hobbies, die ingang hebben ge vonden, voert te ver, maar enkele wer kelijk bijzondere activiteiten wil ik hier de revue laten passeren. Om te beginnen denk ik dan aan de vlinderverzamelaars. Prachtige collec ties zijn opgebouwd, vaak min of meer wetenschappelijk samengesteld. Het merkwaardige was, dat men deze vlin ders bij het dagelijks werk bijna nooit te zien kreeg, maar de verzamelaars trokken op vrije dagen met netjes de in de aanplant uitgespaarde ravijnen in en kwamen met zeldzame exempla ren thuis. De vlinders werden volgens de regelen der kunst geprepareerd en daarna in dozen achter glas opgespeld. Hoeveel van die dozen zouden bij de internering - begin 1942 - verloren zijn geraakt en misschien zelfs in Tokio zijn terechtgekomen? Voor dergelijke ver liezen zijn geen schadeloosstellingen te bedenken. Verlies, doodgewoon ver lies, onherstelbaar verlies. Behalve een verschil in grootte (span wijdte van de vleugels) was de ver scheidenheid in kleuren, waarmede de vleugels getooid waren, een staalkaart van de imponerende wijsheid der schepping. Nimmer werd een kleuren- samenstelling aangetroffen, die de ogen onaangenaam beroerde! Er bleek (Vervolg: "Mevrouw Koenraad") ketel, meer op haar hoede voor een altijd sudderend brouwsel van wrevel en nijd, maar nee, mijn moeder leefde argeloos haar eigen leven en bekom merde zich niet om de Koenraads. Het was een probleem, gevoegd bij alle andere problemen, maar ik om zeilde klippen en werd er met de tijd bepaald handig in, al zeg ik het zelf. Ik had er ook hulp bij en versterking. Mijn vader en Popö verdreven de dui vels uit rampen zoals die van de ver ongelukte blanke os die ik tot vandaag kan zien zieltogen onder de kar. Dientje was de talisman tegen een zaamheid en mevrouw Koenraad, zij voorzag mijn piepjonge leven van mysterie en betovering en daarvoor alleen al ben ik haar dankbaar. En mijn moeder - het jaar daarop ging ik naar de eerste klas en zij was mijn onder wijzeres. GREET GAUDREAU dus duidelijk in de natuur iets gere geld te zijn, er zat een bepaalde lijn in, het toeval was niet oppermachtig, vloekende kleurencombinaties waren uitgesloten. Terwijl de verzamelde vlin ders schijnbaar zeldzaam waren, kwa men in de thee-aanplant wolken van vlinders voor (o.a. citroenvlinders), waarvan de rupsen op allerlei wijze schade berokkenden aan de thee-aan plant. Soms, doordat de rupsen speciaal de jonge loten aanvraten, soms doordat ze de jonge uitlopers oprolden om een stevige cocon te verkrijgen en ten slotte, doordat sommige behaarde rup sen de huid van de plukkers en pluk- sters aantastten en een soort van fel jeukende brandwonden deden ont staan. Een merkwaardigheid was ook het feit, dat de laatst genoemde plagen zich steeds voordeden in bepaalde maan den van het jaar. Ondanks het tro pische klimaat was toch aan de hand van bepaalde gebeurtenissen een ze kere periodiciteit te bespeuren, over eenkomende met de wisseling der jaargetijden, zoals wij die in de ge matigde streken ervaren, zij het dan niet zo demonstratief als in onze herfst en winter. Aan het einde der zestiger jaren brach ten mijn vrouw en ik een bezoek van enkele maanden aan Maleisië en be reisden dat land in vele richtingen. Zo trokken wij bij een bepaalde gelegen heid over het centrale bergland van Malaka, van Koeala Loempoer naar het aan de oostkust gelegen Koeantan. Vandaar langs de kust in de richting van de grens met Thailand. De oost kust van Malakka is uiterst schaars bewoond, alleen aan de monding van enkele riviertjes bevindt zich een kam pong. De kust is gekenmerkt door een breed wit strand (kwartszand), bespoeld door de Zuid-Chinese zee. Ondanks de prachtige blauwe zee, met daar boven een strakke blauwe hemel, doet de afwezigheid van elke zichtbare vorm van leven enigszins beklemmend aan. Wij, Europeanen, kennen dergelijke stranden, onder dezelfde klimaatsom standigheden, alleen maar als mieren hopen van mensen. En hier over kilo meters en kilometers geen levend we zen; daar missen wij iets in het tra ditionele beeld, dat ons voor ogen staat, zoals we dat in Europa kennen. Geen voetstap is in het zand te vin den, het strand is volkomen ongerept. Het bergland van Malakka is bebost, maar het bos is niet zo indrukwekkend als op de Boekit Barisan van Sumatra, waar het welig groeit op jong-vulka- nische gronden. Rijdend door het berg land van Malaka deden wij een bij zondere ervaring op. Ver verlaten van elke woongemeenschap ontdekten wij plotseling aan de wegrand een smal bord met een pijl, wijzend in de rich ting van een smal bospad: Coffeeshop. En wat doet men dan na lang rijden? Ja, zeker, we wandelden het bospad in en vonden op een heuvelrug, in grote eenzaamheid, een houten gebouwtje, waar we een goed kop koffie konden savoureren. In de gelagkamer stond aan één zijde van het vertrek een lange tafel waaraan drie Chinezen waren gezeten, bezig met het prepareren van vlinders. Een aantal dozen met opgezette vlinders werden te koop aangeboden. Deze heren verzonden dozen met vlinders naar plaatsen over de gehele wereld, naar allerlei wetenschappelijke instel lingen. Ze hadden wat jongens in dienst, die de ravijnen uitkamden op zoek naar mooie exemplaren en deze vangst kwamen aandragen ter verdere verwerking. Mijn vroegere leermeesters op Deli leerden mij in mijn jonge jaren: "Neem een Chinees alles af, geef hem 's mor gens een dubbeltje en hij komt 's a- vonds met een kwartje weer thuis". Dat nijvere volk heeft een scherpe neus voor alle mogelijkheden, die een bestaan kunnen opleveren en ze zijn bereid er hard, heel hard voor te werken. Op deze volkomen verlaten plaats hadden ze een vlinderatelier in het leven geroepen en daarnaast nog een koffiebar in de geest van alle kleine beetjes helpen. Een gast, die daar koffie dronk en onder de be koring kwam, van die prachtige dozen met kleurrijke vlinders, kon maar moei lijk met lege handen naar huis gaan. J .BALT (met pasar dagen) afm. 38 x 53,5 cm 6 afbeeldingen 2 mnd. per afb. wilt u meer weten? Belt u dan: 020-99 79 59 (na 18 uur) Attentie: Moesson verkoopt dit jaar géén Indonesische kalenders. Wilt u dus uitsluitend bovenstaand nummer bellen als u prijs stelt op een ka lender 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1981 | | pagina 13