moessQn WIE WAT WAAR WANNEER KIMM Indische spekkoek 0rckideeën- kwekerij Voor abonnéos en niet abonnées geldt het tarief f 5,per oproep/aanvraag. REDACTIE MOESSON. EXTRA BEWIJSNUMMERS UITSLUITEND TEGEN BETALING I Dolf v.d. Wal zkt. kontakt m. zijn oude lagere-schoolvrienden uit Salatiga, o.a. Arend Sijogo. Tel.: 03403-1659. "Getuige-verklaring" verzocht i.v.m. aan vraag Stichting 1940-45 door Sonja (Henny) Hamstra, die samen m.h. moeder Mw. Heu velmans v. Hutten in de bersiaptijd op de onderneming Godang di Pura fabriek heeft gevangen gezeten v. sept. '45 tot mei/juni '46. Woonden in blok 2-3 Ganjuran. Sonja trok veel op m. Nancy Vincent. React, wor den verlangend ingewacht doorHenny Hamstra, Bergmolen 5, 1035 BB AMSTER DAM. Onze ouders, Gerard (Hon) Honnebier en Bea Honnebier-Weise, zijn in nov. 25 jr. getrouwd. Wij denken dat ze het erg leuk zouden vinden als ze v. iedereen die hen (nog) kent, een kaartje zouden krijgen. Zij zijn hiervan niet op de hoogte. Wilt U uw kaart naar mij sturen: Jacqueline Honnebier, Glipperweg 44, 2104 AL HEEMSTEDE. Graag adres van/inl. over Miel Adriaansz, tijdens de oorlog in Malang. React.: ANS KLOESMEYER, tel. 070-94 69 22, van Vre- denburchweg 841, 2284 TN RIJSWIJK. Inl. gevr. over de fam. Straube, gewoond hebbend Jl. Sawahan, Padang, tot medio 1956, toen naar Surabaya verhuisd, 1957 naar Nederl. De heer Straube had in die jaren een moderne vissersboot in Padang. De namen van de kinderen van de familie waren: Vonny, Venje, Gustaf Alexander (Gussye), Henny (verjaard. 10 juli, dezelfde als de mijne), Conny. Ik woonde dichtbij de fam. Straube op Jl. Tengku Umar 17, Pa dang. Mijn vader is Mohammad Taman, en was in die tijd rechter in het gerechtshof van Padang. De namen van mijn broer en zusters zijn: Chairul (Rieltje), Anita, Winta, Mutia (Mussje). Graag zou ik het adres van de fam. Straube weten, in het bijz. van mijn jeugdvriend Gustaf. Inl. aan: Syahrial Azha- ri Taman (Yal), Indonesian Embassy, P.O. Box 7256, Abu Dhabi, United Arab Emira tes. WIE WEET ER MEER VAN Kort na de oorlog kregen wij, wonend in Kebajoran Djakarta regelmatig bezoek van een "toekang antiek" die de meest bizarre voorwerpen, kennelijk niet altijd op bona fide wijze verkregen, ter verkoop aanbood. Af en toe kochten wij wel eens iets: een stukje Chinees porcelijn, een kristallen vaasje, etc. Maar op een dag kwam hij, altijd met een besmuikte glimlach op zijn oude, rimpelige gezicht, langs met een ver zilverde kandelaar die na uitvoerig tawar- ren in onze handen overging. Bij nadere beschouwing zag ik dat het voet stuk met een gewone blikken plaat was afgedekt die niet tot de oorspronkelijke kandelaar kon behoren. Ik heb de kande laar gedemonteerd om die plaat te verwij deren. Tot mijn niet geringe verbazing kwam er toen op het originele voetstuk een inscriptie te voorschijn luidende RADHEN ADIEPATHIE DANOEREDJO V Ao 1879. Wat mij steeds heeft geïntrigeerd is: wat kan de geschiedenis van de kandelaar ge weest zijn (geschenk van het Nederlands Gouvernement aan een lid van de familie van de Sultan of Soesoehoenan van Djokja of Solo?) en wie was Radhen Adiepathie Danoeredjo V De inscriptie is in een lo pend handschrift aangebracht. Misschien kan een van de lezers mij een theorie aan de hand doen of het raadsel oplossen. H. VAN WEENEN J. W. Frisolaan 111 2252 HA Voorschoten Waar zijn ze? Mijn school- en klasgenoten uit de jaren 1934-'37: I. Handelsschool "De Vorstenlanden" Poerwosari te Solo. II. Boekhoudcursus van de heer Napoleon M. Mendes da Costa te Solo Lodjiwetan Ook namens onze Indon. en Chin tijd- en schoolgenoten allen gegroet. W. Brouwer, Sam. v. Houtenstr. 20", 1067 JM AMSTER DAM. Stort f 19,op giro 158225 en U ontvangt een spekkoek van ca. 500 gram, in speciale ver pakking, franco thuis. "KIMM", Joh. Verhulststraat 98 Amsterdam-Z. Tel. 020 - 72 84 61 Na een leven vol energie en liefde voor haar omgeving is na een moe dig gedragen ziekte van ons heen gegaan onze lieve moeder, schoon moeder, oma en zuster SARA ADRIANA WEYRICH-MOLENKAMP weduwe van Frits Weyrich op de leeftijd van 74 jaar. Namens de familie A. Pankow-Weyrich Correspondentieadres: Arnhemplein 10, 1324 JM Almerestad Chr. Stiphout, Burg. v.d. Weijerstr. 20, Bunnik (Tel. 03405 - 2394) zkt. h. adres v. Richard Stiphout die tot 1942 in Medan woonde en daarna tot 1945 als krijgsge vangene in Birma en Saigon verbleef. Oud-Malang klasgenoten gezocht: 3e en 4e kl. Openb. Lag. Emmaschool met juf Weyte en juf Thieme in 1939 en 1940. React, a. Kees Dutry v. Haeften, Christine Wempe, Kerkweg 127, 2071 ND Santpoort. Telefoon 023 - 37 87 01 Wie helpt mij a h. adr. v. Jean Guillaume en Jean Louis (Wiet) Valentijn - 2 broers - met wie ik a.d. Birmaspoorweg heb gewerkt. Jean Guillaume het laatst ontmoet in Ba tavia 1948. Wiet heeft bij de Andjing Nica gediend. Wie kent hen? Zij betekenen heel veel voor mij. React, a.: E. R. Drion, Smids- weg 35, 3765 CA Soest, tel. 02155- 1 85 81. Wij bieden U aan bloemen en planten o.a. ANGREKBOELAN, CAMBRIA'S, CIMBIDIUM enz. Adres Mevr. STOEL-DE WIT Dijkhoornseweg 149 2635 EN DEN HOORN Telefoon 015 -13 43 17 ONAFH. IND. TIJDSCHR., 27e JAARG. No. 5 Verschijnt de 1ste en 15e van iedere maand. Opgericht door TJALIE ROBINSON (1911-1974) ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARINGEN IN DE GORDEL VAN SMA RAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDER LAND TE WEKKEN VOOR DE TROPEN- GORDEL. Prins Mauritsl. 36, 2582 LS 's-Gravenhage. Telegramadres: Robinson BV Den Haag. Tel. 070 - 54 55 00 54 55 01 - Postgiro 6685 of A.B.N. Den Haag Rek. No. 51.56.15.730. Uitgave: Publ. en Handel Mij Tjalie Robin son BV. Directie: L. Ducelle Prijs per nummer f 3,25 Abt. voor Nederland en Europa: halfjaar 32,jaar f 64, Abt. buiten Europa (zeepost): 1/2 jaar f 36, Abt. buiten Europa luchtpost: Australië en Nw. Zeeland 109,50, Indone sië, Zuid-Afrika, Zuid Amerika, Maleisië, Singapore en India 93,50; Canada, Ver. Staten, Suriname en Antillen f 81,50. Het correspondentie- en betalingsadres voor Amerika is Mrs. R. Cohen-Top. P.O. Box 1724, Pahoa, Hawaii 96778, tel. (808) 965- 8167. PLEASE I Uw check op naam stellen van Mrs. R. Cohen en NIET op Moesson of Tjalie Robinson BV. In USA niet bekend I Abonnementen bij vooruitbetaling. Advertenties kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. De directie behoudt zich het recht voor om bepaalde redenen abonnementen te be ëindigen of aanvragen te weigeren. Redactie: L. Ducelle - Ralph Boekholt Met medewerking van: Dr. H. J. de Graaf, Rogier, Poirrié, Harryet Marsman, Hélène Weski, Ems van Soest e.v.a. Eindredaktie en opmaak: Ch. J. A. Manders Administratie/Boekhouding: Th. M.i A. Scheulderman Abonnementen: Mevr. E. van Hout-lntveld Advertenties: Mevr. H. Wouterse 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1982 | | pagina 22