ORIENT TRAVEL B.V. Notities bij de 38 ste verjaardag van de Republiek Indonesia Op 17 augustus hebben wij de 38ste verjaardag van de Republiek Indonesia herdacht. Met een soort van Marathon waaraan ook verschillende autoriteiten meededen, o.a. de Vice President en de Staatssecretaris en nog een paar dui zend jonge en oude enthousiasten. Waaronder verschillende buitenlanders (een van de hoofdprijzen werd zelfs gewonnen door een buitenlandse dame). De bypass Jakarta-Bogor was voor 5 uren alleen voor de sporters toegankelijk, wat bij auto-enthousiasten en lieden die een "koude neus" wilden halen, niet altijd in goede aarde viel (het was op een zondag). We hebben fakkeloptochten gehad, wat bij de jeugd natuurlijk wèl in de beste aarde viel. We hebben mogen lezen dat verscheidene liefdadigheidsverenigingen liefdegaven uitdeelden aan diverse weeshuizen. De president heeft het parlement toe gesproken en o.a. gezegd dat wij in eendracht machtig zijn en gescheiden zwak. En ook o.a. dat de economische toestand en de wereldvrede onzeker zijn. Verder - en dat vind ik nog het allerbeste van zijn anderhalf uur du rende redevoering - dat door de Pan- casila - ideologie alle godsdiensten in Indonesië vrijheid van beweging heb ben. Twee van de 5 astronauten die de Palapa II (de Indonesische ruimte-com municatie satelliet) op zijn plaats heb ben gebracht, woonden met hun echt genotes zowel de plechtigheid in het parlement als de receptie in het paleis en het vlagge-ceremonieel in de voor tuin van het paleis bij. Jammer genoeg was de vrouwelijke astronaut niet in hun gezelschap. Ze was vermoedelijk moe van haar ruimtetocht. De kampong voor ons huis was uit bundig versierd met erepoorten en rood-witte vlaggen. Maar - vreemd ge noeg - was de nationale vlag niet, zoals gewoonlijk op 17 augustus, een onaf scheidbaar onderdeel van auto's, bus sen, bemo's en andere vehikels. Dat mocht de pret evenwel niet drukken. De schoolkinderen hebben met hun diverse optochten een feestelijke noot in deze herdenking gebracht. In één van de dagbladen werd nogal zuur opgemerkt dat in die 38 voorbij gegane jaren Indonesia het niet ge presteerd heeft om verder te komen dan de "grens van de welvaart". Een ander blad wees op de funeste in vloed van de corruptie, die zo wijd verbreid is, dat men kan spreken van een "kebudayan" (levensstijl). Enfin, er was nogal wat kritiek in de dag bladen ter gelegenheid van de 38ste verjaardag. Er was zelfs een krant (ik meen een zondagsblad) die beweerde dat door de devaluatie de rijken nog rijker en de armen nog armer zijn ge worden. Hier zal ik niet verder op in gaan. Ik kan alleen maar zeggen dat - ondanks dat er fouten zijn gemaakt in de economische opbouw van dit land - het beslist niet waar is, dat er geen vooruitgang is en dat we - on danks de wereldrecessie - weldegelijk een eind over de grenslijn van de wel vaart zijn. Wat natuurlijk ook zijn scha duwzijden heeft in de bijkkomstige uitwassen. Zo o.a. dat je tot in de kam pongs kleuren-televisie hebt en dat je letterlijk doof wordt van het gewauwel van de "C.B.'s", om maar wat te noe men. Weet U niet wat een C.B. is? Dat is een draagbare mini-zender. Waarmee je allerlei liefdeszaken en wat dies meer zij bekend kunt maken. Enfin, bedoeld als een hulpmiddel voor het spoedig oproepen van hulp bij on gelukken, of misdaden, wordt het nu door de jeugd gebruikt om "contac ten" te zoeken. En die jeugd beweegt zich tussen de 15 en 40 jaar. Best leuk, wanneer je niets te doen hebt, maar een onding wanneer je ernstig wilt studeren of werken Wat de corruptie betreft, daar praat het hele parlement over en er wordt ook veel harder opgetreden tegen corruptors dan voorheen. Maar zolang als ons budget nog geen waardevaste ambtenaars-salarissen mogelijk maakt, valt corruptie niet uit te roeien. Als voorbeeld wordt steeds gewezen op de regering van Singapore, die de corruptie vrijwel geheel uitgebannen heeft. Maar men vergeet dat Singa pore een "stad-staatje" is en Indone sia een staat met een kleine 3000 eilanden en een oppervlakte van ruim 50 maal Nederland. Dat tegenover de 10 miljoen inwoners van Singapore, Indonesië een bevolking heeft van nu zo'n 150 miljoen. In het kort, dat je die twee grootheden niet met elkaar mag vergelijken, om dat in een stad-staat controle nogal eenvoudig is en in een uitgestrekt land als het onze een titanen-arbeid vergt. Maar we hebben toch maar de koffie cultuur weer op peil gebracht, idem zo de tabaks-cultuur. De suiker-cul tuur, de rijst-verbouw, enfin, noem maar op. Binnenkort hebben we 57 suikerfabrieken aan het werk. En wan neer aan de wereld-recessie een ein de komt, dan zal dit land gereed zijn om met sprongen vooruit te gaan. Misschien is alles een beetje "too much and too soon" gegaan. Maar ik onderschrijf volkomen wat de presi dent gezegd heeft in zijn rede over de zichtbare vooruitgang van Indone sië. Dat die vooruitgang groter had kunnen zijn, wanneer de manipulators en corruptors niet een rem hadden betekend, is natuurlijk waar. Maar des ondanks is Indonesia vooruitgegaan. Volgens mij is het enige middel om corruptie te bestrijden: het scheppen van een redelijk bestaan door de amb tenaars-salarissen en pensioenen te verbeteren. Dan komt er vanzelf een einde aan die misstand. Want de uitvoerders van de regeringswil zijn de ambtenaren. En wanneer die "lesu" (slap, lusteloos) zijn, omdat ze al te veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden, dan helpen geen vermaningen, geen straffen. Ook niet de aanbeveling van een aantal parlementsleden om de z.g. "mysteri euze schutter" de corruptors te doen neerknallen, zoals dat een tijdlang met vele notoire bandieten is gebeurd (tot nu toe wel een 600). Want voor de ene dooie corruptor komen er wel 10 an dere, die door de nood gedwongen het ook "wel eens willen proberen". Je kunt wel aan de gang blijven Hoe dan ook, president Soeharto heeft een juiste en goede verjaarsrede ge houden en tegen de jarige republiek mogen we gerust "proficiat" zeggen I AGUS DARUCH RETOUR BANGKOK VOOR SLECHTS RETOUR JAKARTA BALI - plus BANGKOK, SINGAPORE, SUMATRA, JAVA HAWAII f 1.395,— f 1.695,— retour f 2.325,— retour f 2.269, Rokin 52 - AMSTERDAM - Tel. 020-24 25 38 Laan van Meerdervoort 291 - DEN HAAG Tel. 070 - 63 83 67 Singel 486 - 1017 AW AMSTERDAM Tel. 020-23 74 84 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1983 | | pagina 4