Frederik Silaban Frederik Silaban werd 6 december j.l. opgenomen in het militair ziekenhuis 'Gatot Soebroto' te Jakarta. In verband met een kwetsuur aan zijn ruggegraat, opgelopen tijdens zijn werkzaamheden aan de Mesjid Istqlal te Jakarta. Hoewel men aanvankelijk het ergste vreesde, is hij thans gelukkig aan de beterende hand en men verwacht dat hij binnenkort weer zal kunnen lopen. En zijn werk zaamheden hervatten. Wie is Frederik Silaban De architect Frederik Silaban Het antwoord is: Vermoedelijk de grootste architect in Indonesia. En mogelijk de grootste zelfs in Z.O. Azië Silaban, gehuwd met Letty Kievits, is een Bogoriaan sinds tientallen jaren en een afkomeling van de K.W.S.- school in het voormalige Batavia. Hij heeft geen academische opleiding ge had en is een selfmade architect en kunstenaar. O.a. is hij de schepper van het ge bouw van het hoofdkantoor van de Bank Indonesia te Jakarta (Jalan Thamrin), van het hoofdgebouw van de Bank Pembangunan Indonesia te Jakarta, van het Ereveld Kalibata in de hoofdstad, het gebouw van de Bank Negara Indonesia '46 te Sura- baia, het gebouw van de Bank Indo nesia te Surabaia en van de Bank Negara Indonesia '46 te Medan. Oorspronkelijk zou hij ook, als ver vaardiger van het beste ontwerp, be last worden met de bouw van het Mo nument Nasional (tegenover het Pa leis op Lapangan Merdeka, het voor malige Koningsplein te Jakarta). Maar daar hij - als goed Christen en bekend anti-communist enigszins overhoop lag met de toenmalige regering (Orde Lama) - werd de opdracht aan een ander gegund. Silaban had het Monu ment (Monas) twee maal zo hoog willen optrekken (i.v.m. de geplande hoogbouw in de hoofdstad). Tenslotte kreeg hij de opdracht om de Mesjid Istiqlal te bouwen. De grootste Mesjid in Azië. En - voorzover ik dat kan beoordelen - beslist de meest decoratieve. Het geweldige bouwwerk zal eind 1984 geheel gereed zijn (al wordt het nu reeds gebruikt). Er rest nog alleen de afwerking (plafond enz.). Silaban heeft niet alleen het ontwerp gemaakt, maar is praktisch dagelijks bij de bouw aan wezig en schuwt het daadwerkelijk meehelpen niet. Zodoende liep hij ook zijn kwetsuur op. Volgens een van zijn medewerkers is Frederik altijd een veelbelovend kind geweest (vide "Sinar Pagi" van 10 december), want op zijn rapporten van de K.W.S. heeft hij nooit minder dan een 9 voor alle vakken gehad, met uitzondering van het vak "zagen", waarvoor hij een 6 kreeg. "Dat was voor mij een te zwaar werk," vertelde Silaban, die niet groot van stuk is. De 10 kinderen die de 71-jarige archi tect de zijne mag noemen, zitten alle reeds op de Universiteit. En sommigen zijn al afgestudeerd. Zij maken - en terecht - de trots uit van Frederik Silaban en zijn echtgenote Letti Kie vits. Indien U straks naar Indonesia komt en U ziet het ontzaggelijke bouwwerk van dit unieke Islamitische bedehuis, dan weet U - na lezing van dit stukje - tenminste wie er de geestelijke schep per van is geweest. AGUS DARUCH (gegevens: Sinar Pagi) HULP IN INDONESISCHE DORPEN Sedert 1972 houdt de Oecumenische Raad van Kerken zich bezig met ont wikkelingshulp in afgelegen dorpen in de Indonesische Archipel. Om de le vensomstandigheden van de bewoners te verbeteren worden vrijwilligers inge zet. Dr. W. Lalisang, directeur van het Ontwikkelingscentrum van de Oecu menische Raad van Kerken in Jakarta, zegt hierover het volgende: mensen kunnen slechts door mensen worden geholpen en niet met geld of machi nes'. Alvorens de motivatoren te werk worden gesteld, krijgen ze eerst een gedegen - noem het maar gerust een harde - opleiding in de desa Cikem- bar in West-Java. Jongens en meisjes, die hier hun op leiding krijgen, worden eerst medisch onderzocht, alvorens hun mentale en psychische geschiktheid wordt getest. Zonder enig comfort en met een mini mum inkomen moeten ze straks onder dezelfde omstandigheden als de plaat selijke bevolking hun werkzaamheden verrichten. Door het aanbrengen van verbeteringen moeten ze trachten de landbouwproduktie te verhogen en de dorpsbewoners het begrip bijbrengen op de ingeslagen weg door te gaan, zelfs wanneer de motivator na een verblijf van drie jaren de streek ver. laat. Karla Krause beschrijft in haar boek 'Weisse Experte nicht gefragt' (Rowolt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1981, No. 4721 rororo aktuell) uitvoerig onder welke moei lijke omstandigheden zij deze motiva toren heeft zien werken. Vaak speelt hierbij de onverschilligheid van de be volking een grote rol, anderzijds de dorpshiërarchie of de invloed van boze geesten. Een boek dat ik iedereen kan aanbe velen. Dr. H. R. SINIA De Mesjid Istiqlal in Jakarta, het grootste Islamitische bedehuis in Azië.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1984 | | pagina 18