Swing Session BATAVIA - «JAKARTA REÜNIE 15 september 1984 Jaap Edenhal te Amsterdam De reünie voor iedereen in heel Nederland en daar buiten Nu heb ik vaker gehoord dat deze streek van Java, vooral rond Cheribon, nogal sterk door de Chinees en zijn cultuur beïnvloed is. (Vooral in de batik zie je dat!) En dit zal dan misschien ook zo'n invloed zijn. Want de Chinees heeft rond zijn Nieuwjaar ook zo'n bepaalde dag dat men de graven van de voorouders verzorgt, schoonmaakt en op knapt. Helaas ben ik ook van deze speciale Chinese dag de naam vergeten Maar goed, deze speciale Javaanse dag ken ik tuurlijk ook wel een beetje op de rest van Java, maar dat die houten plankjes zelfs vernieuwd worden heb ik tot nu toe alleen maar in deze streek gezien. En dat je de ver kopers ervan op de pasars en ook gewoon langs de kant van de weq ziet. fi De andere foto is van een verkoopster die je vooral in de Ramadan-maand ziet, die van ketupat-hulsjes en jong klap perblad. Mijn hemel, ik kan werkelijk uren gefascineerd naar zo'n huisjes-maakster en haar werk kijken. En tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet hoe ze het doen. Maar zoiets heb ik bijv. ook bij goochelaars en hun trucs I Het lijkt vaak zo makkelijk en eenvoudig. Net als bij zo'n kinderspelletje met een touw tussen vingers en handen, waardoor door een speciale manier van binden, vieren en vlechten met het touw de meest ingewikkelde figuren kunnen ontstaan, weet U wel. Met het maken van zo'n ketupathulsje gebeurt eigenlijk hetzelfde. De fabrikant "vlecht" op een heel bepaalde ma nier zo'n jong klapperblad door en over de vingers van elke hand. Daarna vouwt hij heel deemoedig beide handen samen, je ziet hem wat "knijp- en schudbewegingen" ma ken en plots valt daarna zo'n kant-en-klaar huisje op de grote hoop I Het vervelende van deze lui is dat ze precies gewone goo chelaars zijn. Als je zo iemand vraagt om de truc eens langzaam voor te doen, doen ze vaak graag wat je zegt. Alles wordt heel langzaam en duidelijk voor je ogen voor gedaan. Maar datgene, waar het JUIST om gaat, kunnen ze niet langzaam meer doen, en krijg je dus nooit te weten hoe de truc in mekaar zit I Zo ook met zo'n ketupat-hulsjes-maker. Heel omstandig en duidelijk langzaam worden die jonge klapperbladstroken door en om die vingers geweven. Dat kan je makkelijk en duidelijk volgen, nadoen en overnemen. Dan worden die beide handjes devoot gevouwen, er wordt wat geschud en geknepen en het huisje valt uit de handjes "Okay, okay, Bung!" zeg je na een tijdje geërgerd. "Nu gaan we vooral langzaam schudden, knijpen en handjes vouwen, want DAT wil ik goed zien en leren I En bij een goochelaar kan en wil ik het begrip nog wel op brengen dat ik de trick niet MAG zien en leren, want dat is "beroepsgeheim" of zo-iets, maar bij zo'n onnozele ketupat- bungkusan I I Waarvoor (eventueel) die angst? Die kerel hoeft echt niet bang te zijn dat ik straks ook aan de pinggir- jalan ga djongkok met een stapel jong klapperblad en ook eindeloos van die bungkusans ga fabrieken I Te gek toch I Allaaahh I Soesah deh I Laat mij me ook maar gewoon bij de KOOP van zo'n huisje houden en niet met het maken ervan. En laat mij me vooral met het ETEN bezighouden dat in die huisjes gekookt wordt. Allah zegene de greep en het eten Selamat Makan en vooral Selamat Idul Fitri 1984 I ROGIER EXPOSITIE "BURMA-SPOORWEG" EN "NEDERLANDS-INDIË IN OORLOGSTIJD" Van 29 juni tot 20 augustus 1984 zullen in het Volkenkundig Museum "Gerardus van der Leeuw" (Nieuwe Kijk in 't Jatstr. 104, Groningen, telef. 050- 11 61 80, geopend: di.-vr. 10-16 uur; zat.-zond. 13-17 uur) aquarellen herinneringen van Tom Ingelse aan de Thailand-Burma-spoorlijn geëxposeerd worden en de tentoonstelling die door het Museum voor het Onderwijs is samengesteld over Nederlands-lndië in de Tweede Wereldoorlog worden gehouden, die bestaat uit foto- en an der materiaal. Tom Ingelse is in 1920 te Batavia ge boren. Gedurende zijn militaire dienst tijd maakte hij deel uit van een ver nielingscompagnie van de Genietroe pen op Java. Na de Japanse overwin ning werd hij krijgsgevangene gemaakt en ondergebracht in kampen te Ban doeng en Tjilatjap. Via Singapore werd hij op transport gesteld naar Burma, waar hij geduren de twee jaar als dwangarbeider aan de Thailand-Burmaspoorlijn werkte. Na het gereedkomen van dit beruchte pro- jekt werd hij naar Japan gevoerd. Daar werd hij tot het einde van de oorlog in een kolenmijn te Fukuoka te werk gesteld. Sinds 1948 woont en werkt Tom Ingel se in Zweden. In 1968 verkreeg hij de Zweedse nationaliteit. Op het eiland Gotland in de Oostzee zijn in zijn atelier te Visby de aquarellen-herinne ringen aan de Thailand-Burmaspoorlijn gemaakt. De onderwerpen die in de tweede ex positie aan de orde komen zijn: - Voor de oorlog - Koninklijk Neder lands-Indisch leger - Opkomst Japan - Mobilisatie - Oorlog. Veel nostalgische evenementen, vele voorzieningen (o.a. kinder crèche aanwezig), dansen af wisselend met diverse entertain ments, koud buffet met lekkere hapjes. Gezelligheid van begin tot eind. Entree: volwassenen 20,p.p. kinderen t/m 12 jaar 10,p.p. Uw betaling dient u te voldoen voor 31 juli 1984 op postgiro 5557143 t.n.v. de penningmees ter Stichting Indische Contacten en Cultuur te Amsterdam. Volledige gegevens van aantal personen vermelden. Voor nadere inlichtingen: telefoon 020 - 42 03 76 76 36 00 FILM KAMPKINDEREN BELALAU Tijdens de tweede wereldoorlog werden geïnterneerden van de kam pen Benkoelen en Kepahiang op transport gesteld naar Palembang en samen met geïnterneerden uit dit veel grotere kamp naar Muntok en later naar Belalau gebracht. In dit kamp was een koor dat klassie ke muziek zong, die uit het hoofd op noten was gezet door Margaret Dryburg. Een koor in Californië heeft in 1982 veel van deze werken op plaat gezet en in de loop van dit jaar zal een tweede elpee, ge titeld "Music in a prisoncamp" ver schijnen. Helen Colijn, een van de kampkin deren, werkt thans aan een boek over het kampleven en is met an deren bezig aan de opnamen van de film "A song of survival", die handelt over het leven in genoem de kampen, waarvan de ex-geïnter neerden worden opgeroepen de voorvertoning van de film op een nog te bepalen datum bij te wonen. De betrokkenen worden verzocht zich in verbinding te stellen met: mw. E. J. C. Grooten-Asselbergs Duizendschoonstraat 49 5402 LD Uden voor uw parties en reünies Allround - Uitgebreid dans repertoire DANSCOMBO I. A. (Fons) Phefferkorn Barnsteenhorst 51 2592 EB Den Haag Telefoon 070-473935 of 070-548079 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1984 | | pagina 5