1328 ca. 1370- 1319 betekenis, als "op één lijn (jajar) geschaard" de Even knie, namelijk van het rijk Majapahit. Tengevolge van de opstand van Kuti moet de koning de kraton verlaten en zich enige tijd verborgen houden. De latere rijksbestuurder Gajah Mada bewerkte een contra-revolutie en de koning kon terugkeren. De missionaris Odorico de Pordenone bezoekt als eer ste Europeaan Java. Koning Jayanagara wordt door zijn lijfarts vermoord. Jayanagara had geen kinderen en de opvolging werd op een merkwaardige wijze geregeld. De opvolging zou overgaan op zijn moeder Gajatri, de dochter van Kertanagara. Deze was echter Buddhistisch non gewor den, zodat haar dochter Tribhuwana het regentschap waarnam. Gajatri overleed in 1350 en werd niet opge volgd door haar dochter Tribhuwana. In plaats daarvan werd Tribhuwana's zoon Hajam Wuruk koning, wiens koningsnaam Rajasanagara was. De residentie van het west-javaanse rijk Pajajaran wordt in Pakuan bij het tegenwoordige Bogor, geves tigd. De oorsprong van het rijk Pajajaran ligt in het meer oostelijk gelegen Galuh, waar de dynastie reeds in de twaalfde eeuw regeerde. Een inscriptie in de vermaarde Batu Tulis bij Bogor ver meldt de vestiging van de residentie (kraton) in Pakuan, door de vorst Ratu Dewata. Waarschijnlijk heeft de naam Pajajaran een symbolische Tempelwachter van Singasari bij Malang. (Foto R.L. Mellema) 1350-1389 Regering van Hajam Wuruk. Tijdens zijn regering be leefde het rijk Majapahit zijn grootste bloei. Dit was vooral te danken aan het optreden van de rijks bestuurder Gajah Mada, die in 1331 in dit ambt was be noemd. Geheel Java stond, behalve het rijk Pajajaran in West-Java waarmee strijd werd gevoerd, onder het ge zag van Majapahit. Op Java ontstaat een bestuurssysteem. De ambtenaren handhaafden het gezag met wereldlijke en geestelijke middelen, inden belastingen, onderhielden wegen, en handhaafden de rechtspraak. Het was een tijdperk van rust en vrede in de Indonesische archipel. De koning ondernam grote reizen door zijn rijk. De hofdichter Prapanca bezong in een lofdicht, de Nagarakertagama, de hofstad van Majapahit (de weinig overblijfselen hier van bevinden zich bij Mojokerto in de desa Truwolan) en de roemrijke regering van Hajam Wuruk. De overzeese handel o.a. met China breidde zich zeer uit. Bali wordt na zware strijd door Majapahit onderwor pen. Tenslotte strekt Majapahit's invloed zich over vrij wel de gehele Indonesische archipel uit: delen van Sumatra, Borneo (o.a. het vorstendom Kutei), Celebes en de kleine Sunda-eilanden en het Maleise schiereiland. Op Sumatra doet Adityawarman (onderkoning van Malayu, ca. 1340-1375) een inval in het rijk Minangkabau. Volgens de bekende legende van het ge vecht van de twee buffels, behaalt de buffel van Minangkabau de overwinning. Toch erkent het volk van Minangkabau Adityawarman als vorst en deze vestigt de zetel van het rijk in Pagarruyung. In de 14e en 15e eeuw omvatte het rijk Minangkabau geheel Midden- Sumatra. In de 16e eeuw maakten Siak Sri Indrapura, Indragiri en Jambi zich los van Minangkabau, dat sinds dien beperkt was tot het gebied van de Padangse Bovenlanden. De laatste "Keizer" (Maharaja) van Minangkabau werd in 1817 door de Padri's, een ortho dox-Islamitische beweging, vermoord. Op Sumatra komt door toedoen van Majapahit en zijn vazalstaat Malayu, een einde aan het voorheen zo machtige zeerijk Sriwijaya, de oude mededinger van Java. In 1023 en 1030 was Sriwijaya door invallen vanuit India door de Cola's (vorsten uit Koromandel), geteis terd. Deze heerschappij was niet blijvend en Sriwijaya herstelde zich weer. Op het einde van de 12e eeuw was de achteruitgang begonnen, steeds meer vazal staten maakten zich zelfstandig, o.a. Malayu, terwijl de Thais de vazalstaten op Malakka bedreigen. (wordt vervolgd) 30

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 30