O JP.ee*u!le/it 33 echter. Mij dunkt in dergelijke huizen moet het bij een tropisch klimaat ont zettend warm zijn. Ook in Batavia zijn wel enkele huizen op die manier ge bouwd doch is er geen enkel huis met meer dan 3 verdiepingen, en behoort dat dan altijd nog tot de uitzonderingen. Ook in Bataviaasch straten ziet men overal de stalletjes waar de inlanders en kolonialen diverse verfrisschende dran ken kunnen koopen tegen betaling van I 2 of 3 cents per glas, waar zij rijst en nog veel meer lekkers kunnen krijgen, 't Is een vreemd gezicht om, wanneer men 's avonds door Batavia wandelt, we tende dat men in een Oostersch land is, bijna alle winkels, hotels en particuliere woningen verlicht te zien met electriciteit. Uitgezonderd in Preston heb ik nog nooit in een stad zoo huis aan huis electrisch licht gezien. Voor 4 ka mers kost het per maand ook slechts 6,- wat ook niet veel is. Zooals u weet ligt Batavia aan een rivier tje en nu hebben alle riviertjes in deze streken de eigenaardigheid te bestaan uit geel water vanwege het vele zand dat ze medevoeren. Vuil is het water zoo zeer niet. Eigenaardig is het te zien hoe de Ji Liwong (de rivier die door Batavia loopt) den ganschen dag druk wordt gebruikt door inlanders om er in te baaien, te zwemmen en te wasschen. Dat is te zeg gen hun vuil goed. Overal waar men aan de rivier komt in Batavia, altijd zie je de rivier vol zich badende en wasschende mannen en vrouwen. Zooals gezegd, ik logeer op het oogen- blik bij Schuil. Hij woont samen met nog een officier Van Gent. Van het land krij gen ze ieder een huis. Door echter sa men te gaan wonen kregen ze een huis vrij en verhuren dat nu. De winst deelen ze samen. Gisteren heeft Van Gent ook een gast gekregen, zekere Barreau 2de luitenant der Artillerie, die pas gisteren met de Prinses Sophie is uitgekomen. Het huis is echter ruim genoeg en be staat uit een heerlijk luchtige voorgallerij waar het vooral 's avonds goddelijk zit. Daar achter de binnengallerij waar we zoowat overdag wonen. Ze hebben hier al hunne portretten op gehangen en op de schrijftafel staan. Voor mij staat op het oogenblik nog het kiekje dat ik op Vlie van de familie Schuil heb genomen waar ze in de badstoelen zitten. Dat heeft zich tot mijne verwon dering gedurende zijn eenjarig verblijf in de tropen goed gehouden. In 't geheel niet verbleekt. Verder zie ik voor mij al lerlei bekende gezichten, zooals oude lui Schuil. Dan ook nog een paar kiekjes van Harlingen zooals Noorderhaven, Voor straat, zoodat ik me geheel en al weer in Harlingen gevoel. Daarbij komt nog dat gisteren de Hollandsche mail is aangeko men die voor Jouke Harlinger couranten brachten. Ik heb nu in geen vijf weken wat van huis gehoord en begin hartelijk te verlangen hoe het u allen gaat. Stuur mij toch s.v.p. vooral dat portret van Jetteke met het gietertje. Dat wil ik heel gaarne hebben en heb ik dat vergeten. Denk er s.v.p. om dat het grootste ge not van iemand die in het landelijke zit, zijn brieven en portretten van huis zijn. U zult ook moeten bekennen dat ik tot nog toe de correspondentie goed heb doorgezet, hoewel ik sedert Marseille natuurlijk ook geen taal of teeken van u heb ontvangen. Ik had u gevraagd mij eenige brieven te adresseren postrest- ante Batavia, doch is er tot nog toe niets voor me. Enfin, op Glen Falloch zoo veel te meer. En nu zal ik u eens vertellen wat ik zoo al op Batavia heb uitgevoerd. Zooals reeds geschreven ben ik zaterdag morgen, dat was 9 October, mijn papie ren in orde gaan brengen. Daarna om I uur 's middags gerijsttafeld. Zoo'n rijstta fel bestaat uit rijst hoofdzakelijk en voegt men dan bij eieren, gehakt, visch, pisang, groenten, kip, kerrie en nog diverse ongekookte groenten zooals komkom mer, waarvan ik echter nooit neem, di verse heerlijkheden zooals kippelever, duivenoogjes, verrotte visch etc. etc. U begrijpt dat ik van de laatste lekkere hapjes ook niet veel bijvoeg. Rijst met ei eren, gehakt, visch, kip, groenten smaakt echter overheerlijk en kan ik u bepaald aanraden dat ook eens te proberen. Het moet dan echter droog gekookte rijst zijn en niet zooals u die gewoonlijk eet. Nadan gerijsttafeld te hebben ben ik tot 5 uur gaan slapen zooals ieder dat hier doet, daar het dan te warm is om iets te doen. Het lijkt mij echter zonde om zoo midden op den dag 3 uur te verslapen, vooral daar de dagen hier al zoo kort zijn. Het is nooit langer of korter dan 12 uur dag. 's Avonds half zeven is het be paald geheel en al donker. En maar goed ook. Waar moest het heen wanneer dat brandende zonnetje eens 18 uur, zooals bij ons zomers, Java bescheen. Ik durf te beweren dat de allereerste dag waarop dit zou gebeuren alle Europeanen zou den smelten. Het is nu 's middags 2 uur reeds 33 graden Celcius in de schaduw. Dat gaat nog al niet waar. 's Avonds om 8 uur gedineerd bij me vrouw Huydecooper. De 8 uur avond tafel is altijd geheel op zijn Hollandsch (men eet soms zelfs groene erwtensoep) behalve de vruchten die natuurlijk echt Indisch zijn. Ik vind echter geen vrucht lekkerder dan de pisang en dat is geluk kig juist de vrucht waarvan ik eten mag zooveel ik wil. Na het diner bij mevrouw Huydecooper zijn we naar het concert gegaan dat alle zaterdag avonds in de militaire sociteit Concordia wordt gegeven. In getrouwe navolging van Europa begint men hier zoo laat mogelijk en begint zoo'n con cert 's avonds om 9 uur en is dan 12 uur ongeveer geëindigd. Ik dacht zaterdaga vond weer in Holland terug te zijn. De groote muziektent met de stafmuziek en diverse tafeltjes met klapstoeltjes, de da mes in prachtige lichte toiletjes, de he ren deftig in 't zwart, allen zonder on derscheid, met hoogen boord, de officie ren in tenu, dat alles beschenen door een zestal grootse electrische boog lampen met de diverse gloeilichtjes tusschen de boomen, dat alles maakt zoo'n Europeeschen indruk dat men zijn ogen goed moet open zetten om toch maar die inlandschen bedienden te zien die iemand er aan terug roepen dat men wel degelijk op Java zit. Het was een ver rukkelijke avond. Na afloop hebben we nog een flesch wijn gedronken. J.H. trac- teerde, in de Harmonie, de burgersociteit, die echter ook even mooi is als Concordia. In fact, ik durf te beweren dat ik, en ook u niet, ooit zulke prachtige vorstelijke gebouwen heb ge zien. Het is alles wit marmer. De prach tige gladde vloer, waar men ook komt, marmer. De massa's zuilen, alles mar mer. Het is prachtig en men moet het zien om er zich een denkbeeld van te kunnen vormen. U kan begrijpen hoe heerlijk het daar zit, alles ruimte en lucht om je heen. Je hebt je mond maar open te doen om direct zoo'n drietal inlandsche bedienden achter je stoel te hebben. Dat zal op mijn koffieland ook wel niet zoo zijn. Zondagmiddag een rijtoertje gemaakt en des avonds naar het circus geweest. Er is hier nl. ook een circus dat elk jaar voor een paar maanden hier komt. Echter lang zoo mooi niet als de Europeesche. Heden, maandag, hebben we geheel geen plannen ergens heen te gaan. Woensdagavond is er bal masqué in de Harmonie en gaan de lui nu allen al vroeg naar bed om woensdag eens goed te kunnen doorfuiven. Nu beste ouders, al mijn biecht is weer uit. Hoop dat u het kunt lezen. De har telijke groeten, een kus voor Moe en de zusjes, en een stevige handdruk voor pa en Gus. Geloof me als steeds uwe u liefste zoon

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 33