GELEZEN. VERSCHENEN Een verloren land Toerisme in Indonesië: Gevolgen voor de lokale bevolking AVOND-MULO SOERABAIA 1949-1950 Fientje de Feniks De regering-Kennedy en de Nieuw-Gui- nea Kwestie 1961-1962 door Ben Kos ter. In dit boek worden achtereenvolgens het ontstaan van de Nieuw-Guinea- kwestie en het verloop van de onder handelingen tussen Nederland en Indo nesië in de jaren '50 behandeld, die na de escalatie van het conflict in het begin van de jaren '60 tenslotte leidden tot een kortstondig overgangsbewind van de Verenigde Naties, de volksstemming en de overdracht van het gebied aan Indo nesië. Het belangwekkende van dit werk is, dat daarin nog niet eerder onthulde achtergronden van de Amerikaanse poli tiek in de laatste fase van het conflict be licht worden. Dit wordt gedaan aan de hand van tot voor kort geheime Ameri kaanse regeringsdocumenten uit de Kennedy-periode, die een ommezwaai betekende in de tot die tijd gevoerde politiek van welwillende neutraliteit ten opzichte van Nederland. Een uitgebreidere bespreking van dit boek volgt in het november-nummer. ChM Een verloren land. De regering- Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962 door Ben Kos ter, Uitg. Anthos, Baarn. 175 p., 32,50 Kritisch als altijd zet het INDOC (Indo nesisch Informatie- en Documentatie centrum) in deze publikatie de voors en tegens van het toerisme in Indonesië op een rijtje. Toerisme kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor de lokale be volking hebben. Het ontwikkelen en uit breiden van grote attracties voor het toerisme gaat in sommige gevallen ge paard met de verdwijning van traditio nele cultuur en in andere gevallen wordt deze juist kunstmatig in stand gehouden, bijv.: Dayaks voeren hun dans op als er toeristen komen waardoor de waarde die de dansen oorspronkelijk hadden vervalt. Gebaseerd op berichten hierover in de Indonesische pers komen voorbeelden van gevolgen voor de lokale bevolking aan de orde waar de toerisme-industrie soms niet bij stil staat. Deze publikatie is vooral een aanrader voor wie zich afvraagt of hij als georgani seerde massa-toerist danwel als indivi duele toerist Indonesië zal bezoeken. MG 'Toerisme in Indonesië: gevolgen voor de lokale bevolking', publika tie nr. 15, uitgegeven door INDOC, Leiden, 31 p., 7,50. Verkrijgbaar bij boekhandel Moes son. Wie ziet een bekend gezicht? Reacties naar: H.A. van Rosmalen, Tiranaplantsoen 85, 2034 TK Haarlem 38 Een moord is tegenwoordig amper nieuws. Een paar regels in de krant en dan al. Het is niet zó lang geleden dat dit anders was. Hele artikelen kwamen in de kranten, met foto's en allerlei details. Sensatie, zeker, maar een moord was een moord: schokkend. Maar ja, wat is tegenwoordig nog schokkend? Op 17 mei 1912 was Batavia in rep en roer. Op die dag dreef in de Kali Baroe het lijk van de jonge prostituée Fientje Fientje de Feniks de Feniks: zij was vermoord. Over die moord en de daarop volgende rechts zaak is een boekje geschreven door Peter van Zonneveld. Geen roman, geen sappig verhaal maar een reconstructie. "Een spannende, met de oorspronkelijke illustraties verluchte reconstructie, die bovendien een indringend beeld geeft van de Indische samenleving rond de eeuwwisseling" volgens de tekst op de achterzijde van het boek, maar dat valt wel mee. Een Havank is spannender en het indringende ontgaat mij. Niettemin, deze boekstaving van een echt gebeurde Indische moord is "aardig" om te lezen, al was het maar om te weten te komen, voor zover nodig, dat onvervalste moord en doodslag ook in de Gordel van Smaragd voorkwam. RB "De moord op Fientje de Feniks, een tragedie" door Peter van Zon neveld. Uitg. Conserve, Pb, 75 blz., foto's, 14,90. Verkrijgbaar bij boekhandel Moesson.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 38