moessQn HET EINDE VAN EEN SAMENWERKING Afscheid van 37 jaar drukkerij de Graaf b.v. pag. 5 BRIEVEN OVER pag. 7 INDIVIDUALIST VAN HET ZUIVERSTE WATER interview met Erik Hazelhoff-Roelfzema (slot) pag. 10 POIRRIÉ'S PERIKELEN pag. 13 INDONESISCH NIEUWS pag. 14 BELEEFD ZIJN pag. 16 UIT HET FOTO-ARCHIEF VAN HET I.F.A. pag. 17 INDONESIË OP EIGEN HOUTJE (slot) pag. 18 KLEUR AAN DE SCHOOL pag. 22 EEN VRIENDINNETJE VAN TOEN pag. 23 OP UW GEZONDHEID pag. 24 PLANTEN UIT DE TROPEN pag. 26 DE GESCHIEDENIS VAN DE INDONESISCHE ARCHIPEL IN JAARTALLEN (deel 2) pag. 28 BESTE PA EN MOE brieven naar huis anno 1897/1898 pag. 31 TELLER pag. 34 VAN INDISCHE MENSEN EN DE DINGEN DIE NIET VOORBIJGAAN vervolg op "van Mestiezen tot Indische Nederlanders" door Edy Seriese pag. 35 GFI F7EN.../VERSCHENEN... pag 38 UIT HET FOTO-ARCHIEF VAN HET IWI pag. 39 NIEUW BIJ HET IWI pag. 40 OP REIS MET EEN HALF OOR... pag. 43 BOEKENLIJST BOEKHANDEL/TOKO MOESSON pag. 44 TOKO pag. 45 3 ONAFH. IND. TIJDSCHR., 37e JAARG. No. 4 ISSN: 0165 6546 opgericht door: TJALIE ROBINSON (191 1-1974) Verschijnt de 15e van iedere maand OMDAT WE GELEEFD HEBBEN EN NOG STEEDS BESTAAN. Prins Mauritslaan 36, 2582 LS 's-Gravenhage. Telegramadres: Robinson BV Den Haag. Tel. 070 - 354 55 00 354 55 01. Toko Moesson tel. 070 - 354 34 66. Telefax 070 - 351 48 62. Abonnementen: 033 - 61 I 611 Postbank rek. nr. 6685. A.B.N. Den Haag rek. nr. 51.56.15.730. Uitgave Publ. en Handel Mij. Tjalie Robinson BV. Direktie R.F.G. Boekholt Hoofdredaktie: Ralph Boekholt Redaktie: Charles Manders, Madeleine Gabeler, Liesbeth Steur Redaktie-secretaresse: Nancy Scipio Boekhouding: R.W. Rosbak Acquisitie: Laurens Martens Abonnementenadministratie: Vivian Boon Advertenties: Xenia Beck Toko/Boekhandel: Mevr. W.B. Tuynman-Heur Mevr. T.E. Beeckman-Schüller Vormgeving en druk: Drukkerij de Graaf BV - Enkhuizen KOPIJ Redactie Moesson behoudt zich het recht voor om kopij, die voor plaatsing in aanmerking komt, waar nodig in te korten en/of te bewerken. ABONNEMENTEN Van Woustraat 14, 3817 PG Amersfoort, 033 - 61 I 611 Prijs per nummer 7,95 Abonnement voor Nederland en Europa: Halfjaar 45,—, jaar 90,— Zeepost abonnement 90,- per jaar. Luchtpost abonnement 107,50 per jaar Abonnementen Amerika Luchtpost per jaar US$ 60,— hlf jr. US$ 30,- Zeepost 50,— 25,— (ingecalculeerd koerswisselingen en verhoogde post- tarieven). Het correspondentie- en betalingsadres voor Ame rika is Mrs. R. Cohen-Top. P.O. Box 1461. Hilo, Hawaii 96721 Abonnementen Australië Luchtpost per jaar AUS$ 75,— hlf jr. AUS$ 37.50 Zeepost 63,— 31.50 Abonnementen New Zealand Luchtpost per jaar AUS$ 75,— hlf jr. AUS$ 41.50 Zeepost 71,50 35.75 (ingecalculeerd koerswisselingen, verhoogde tarie ven en incassokosten) Correspondentie- en betalingsadres voor Australië en New Zealand: E.Z.Huygens Tholen, 35 Tarrant dr. Mudgeeraba Australia Q 4213. tel. ISD 61 -75-305618 PLEASE! Uw cheque op naam stellen van uw agent en NIET op Moesson of Tjalie Robinson BV. Bij sterke koerswisselingen zal de abonnementsprijs worden aangepast. Abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan. Het abonnementsgeld dient bij vooruit betaling te worden voldaan. Opzegging is alleen mogelijk per I januari of I juli met een opzegter mijn van één maand. Advertenties kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. De directie behoudt zich het recht voor om be paalde redenen abonnementen te beëindigen of aan vragen te weigeren.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 3