KJ Waar is Moesson te koop? 40 Hedendaagse schilderkunst in Indonesië; Prof.dr. Th.P. Galestin (750.000 IWI 3115) Tentoonstellingscatalogus. Azië- instituut,'s-Gravenhage, 1971,48 p., ill. Toontje Poland; W.A. van Rees (830.300 IWI 31 16) Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen. In 2 delen. Gualth. Kolff, Leiden, 1881, 142/ 21 I p. De practijk der conflict regelingen tusschen volks raad en regering; J. Drijvers (328.000 IWI 3122) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsge leerdheid. Luctor et Emergo, Lei den, 1934, 100 p. Tentoonstelling Rotterdam- Batavia 1939; Commissie vd tentoonstelling (60.000 IWI 3123) Catalogus. Van Waesberge, (druk.), Rotterdam, 1939, 140 p. afbeeldingen. Van overheersching naar zelfregeering; Noto Soeroto (325.800 IWI 3125) Een staatkundig stelsel voor Indo nesië op Aristo-Democratische grondslag. Adi-Poestaka, 's-Gra venhage, 193 I, 159 p. Twee koloniale aquarellen; J.H.J. Leeuwrik (323.150 IWI 3126) J.A. Paravicini op Timor in 1756. Bezit van het Kon. Inst. voor de Tropen. Tijdschriftartikel. Maand blad Antiek,'s-Gravenhage, 1992, p. 484-491. Het probleem Nederland-ln- donesië. W.J. Knoop (325.400 IWI 3129) Hoe kan de band tusschen Ne derland en Indonesië behouden blijven? Adi-Poestaka, 's- Gravenhage, 1925, 199 p. Handleiding voor de Deli- tabakscultuur; D.J. Sanders (633.710 IWI 3131) J.H. de Bussy, Amsterdam, 1924, XI 346 p., ill. Moesson is (nog) niet in kiosken en boekwinkels te koop, maar mocht u om een nummer verlegen zitten en u woont toevallig in de ondergenoemde plaatsen, dan kunt u terecht bij: 1Toko DJAJA Ferd.Bolstraat 121 1072 LG Amsterdam 020-673 14 35 2. Toko MAKASSAR Sam.v.Houtenstraat 35 1067 JA Amsterdam 020 - 613 06 34 3. Toko SARINAH Wyttenbachstraat 35 1093 HS Amsterdam 020 - 665 39 52 4. Toko TROPICA Vondelgalerij 46 1814 AB Alkmaar 072 - 111 204 5. Toko COMMANDEUR Ged.Oude Gracht 19 201 I GK Haarlem 023 - 311 330 6. Toko SUDIH MAMPIR Herensingel 314 I 382 VW Weesp 02940 - 808 88 7. Toko "SOERABAJA" Molenwieken 42 5461 KG Veghel tel. 04130 -43418 8. Toko BANDUNG Europassage 37-39 1966 WH Heemskerk 02510 - 383 67 9. Toko TROPICAL FOOD CENTRE Oude Haven 71 4001 LZTiel 03440- 11676 10. Toko JAKARTA Oranjelaan 37 2712 GB Zoetermeer 079- 168 258 11. Toko SARINA JAYA Camphuijzenstraat 49 3314 ZB Dordrecht 12. Toko Y-VON Admiraalsplein 421 3317 BK Dordrecht 078 - 183 512 13. Toko "FRIENDSHIP" Vriesestraat 148 3311 NS Dordrecht 078 - 139 882 14. Toko DAPOERJAWA Esserstraat I 4813 EK Breda 076 - 148 402 15. Boekhandel DE GEUS Haagdijk 71 481 I TP Breda 076 -223 019 16. GEDO Koningsdijk 10 4905 AP Oosterhout NBR 01620- 350 02 17. Toko G.E.D.O. Pijlijserstraat 43 5041 KC Tilburg 013 - 354733 18. Toko IBOE Vondelstraat 20 5216 HJ Den Bosch 073 - 140 569 19. Toko INDONESIA Kooikersweg 41 5223 KE Den Bosch 073 - 212 292 20. Toko GEMBIRA Czarinastraat I BB 1506 RA Zaandam Indien Moesson daar niet meer in voorraad is, dan een belletje naar Den Haag 070 - 354 55 01 21. GUNTUR HOLLAND Ceintuurbaan 67 1072 EV Amsterdam tel. 020 - 6628813 22. De "BOEKELIER t.a.v. Hr. H. v. Gulik Breestraat 107 231 I CL Leiden Handleiding voor de rubber bereiding; CPVen AVROS (633.910 IWI 3137) Samengesteld en uitgegeven door Centrale Proefstations Vereniging en Algemene Vereniging van Rubberplanters Oostkust van Sumatra. CPV en AVROS, Medan, 1953, 191 p. Oost en West in Neder- landsch-lndië; Ir. W.F. Staar- gaard (323.150 IWI 3141) Geschreven op uitnodiging van de redactie van "De Idee", orgaan van het Bolland-genootschap voor zuivere rede. H.D. Tjeenk Wil link, Haarlem, 1928, 82 p. Ik ben een Papoea; Z. Sawor (323.100 IWI 3147) Toestand in West Nieuw-Guinea sinds I October 1962. De Vuur baak, Groningen, 1969, 113 p. Oost is Oost en West is West; H. Geurtjens (159.900 IWI 3148) Psychologische en andere tegen stellingen. Het Spectrum, Utrecht, 1946, 250 p. Het Indisch leven (50.000 IWI 3152) Algemeen geïllustreerd weekblad, 14 februari 1925 - 8 augustus 1925. Albrecht Co (dir.), Welt evreden, 1925, div. p., ill. Indische Nederlanders en Gerepatrieerden in Amster dam; F. von Winckelmann (323.100 IWI 3159) Een onderzoek naar sociale inte gratie. Doctoraalscriptie. F. von Winckelmann, Amsterdam, 1991, I 18 p. Njai Mindja; J. Kleian (830.300 IWI 3165) Roman. De Steenuil, Hoorn, z.j., 234 p. Karya dalam peperangan dan revolusi; Dullah (samenst.) (750.000 IWI 3166) Paintings in war and revolution. Indonesisch/Engelstalige catalogus bij de tentoonstelling. Djaya Pirusa, (druk), Jakarta, 1982, 120 p., ill. Mijn systeem; C.J. Schooneveldt-v.d. Kloes (830.300 IWI 3173) Verhalen. Schooneveldt-v.d. Kloes, Bennekom, 1978, 150 p. Hariwansa; Dr. A. Teeuw (50.000 IWI 3190) Legende/poëzie/gedicht. Verhan delingen KITLV, Deel IX. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1950, 107 p. Iboe Indonesia, A. ter Haghe (830.000 IWI 3195) Roman van een utopist. Elsevier, Amsterdam, 1939, 339 p. Dagboek 1941-1945; P.A. van der Poel (830.900 IWI 3199) Van der Poel, Vlaardingen, 1945, 224 p. Francisco Vieira de Figueiredo; C.R. Boxer (50.000 IWI 3207) A Portuguese merchant- adventurer in South East Asia, 1624-1667. Verhandelingen KITLV, deel 52. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1967, I 17 p., ill. kaart. Fragment uit het derde gedeelte (Tegenstellingen in het zieleleven) van: Oost is Oost en West is West 159.900 IWI 3148). "Bij de schuldbepaling legt onze Oosterling een heel anderen maat staf aan dan wij. Op welke gronden die waardering berust, is meestal moeilijk uit te maken. Diefstal geldt als een zeer onteerend misdrijf en wordt volgens onze begrippen veel te zwaar aangeslagen. Bij sommige volksstammen, b.v. bij de Tanembareezen, vormt het stelen van enkele aardvruchten door een vrouw al voldoende reden tot echtscheiding. Op Kei kwam eens een vrouw uit een vreemden kampong bij mij. Zij had in den nek een ataroom (gezwel) wel zo groot als een kippenei, die haar veel last veroorzaakte. Zij kwam mij dus vragen om dat te ver wijderen. Ik merkte al terstond, dat zij ongelukkige handen had; aan de eene geen vingers, aan de andere slechts korte stompjes. Op mijn vraag of ze met die verminking geboren was, of hoe zij daaraan gekomen was, kreeg ik ontwijkende antwoorden en ik merkte wel, dat zij erom verlegen werd." (Na enige dagen) "werd zij vertrouwelijker en toen kreeg ik de ware toedracht der zaak te hooren. Toen zij nog een kind was, had ze enkele malen een klei nigheid weggehaald en daarop was haar meester (zij was een sla vin) zoo boos geworden, dat hij haar aldus verminkt had en al de vingers had afgekapt."

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 40