TOKO EN BOEKHANDEL MOESSON NOG EVEN UW AANDACHT VOOR: Prins Mauritslaan 48A, 2582 LS Den Haag, tel. 070 - 354 34 66 openinsgstijden ma t/m vrij 9.30-16.00 uur, za 10.00-15.00 uur KUNST EN CULTUUR KRIS GLI INVINCIBILI The invicible krises auteurs: Vanna e Mario Ghiringhelli KRIS CL! INVINCIBILI INVtNCIBll KKlSeS De kris, een legendarisch wapen, was vaak onlosmakelijk verbon den met de bezitter. Deze gids belicht een serie krissen, die een keuze is uit de meest betekenis volle stukken en vormt een unieke inleiding tot de legendari sche geschiedenis. Het boek brengt de lezer naar Indonesië en Maleisië. Krissen bezitten een unieke schoonheid en symboli sche kracht: ze zijn verbonden aan een ver volk, wiens cultuur gedeeltelijk begrepen en bewaard kan worden door de kris zelf. Het boek is geïllustreerd met kleurenfoto's en is prachtig uitge voerd in zwaar papier. I42 pag - pb - prijs f 75, ARCHITECTUUR STEDE- BOUW IN INDONESIË 1870-1970 auteur: Huib Akihary van architecten en stedebouw kundigen met biografische en bibliografische gegevens. I48 pag - pb - prijs f 35, STUDIE - GESCHIEDENIS De geschiedenis van het Neder landse bouwen in Indonesië be slaat een periode van bijna drie en een halve eeuw. Over de periode van I870 was tot voor kort wei- nig gepubliceerd. Ook in de ge schiedschrijving van de Neder landse architectuur en stedebouw van deze eeuw bleven de ontwik kelingen in de voormalige kolonie buiten beschouwing. Het boek schetst voor het eerst een beeld van de specifieke kwaliteiten van dit bijna vergeten 'gezamenlijk erfgoed'. Behalve een algemene inleiding bevat de uitgave een lijst BRONNEN VAN KENNIS OVER INDISCHE NEDERLANDERS redactie: Wim Willems Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de op 15 juni 1990 gehouden tweede Studiedag Indische Nederlanders, georgani seerd door het Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen. Hierin stond centraal het gebruik van uiteenlo pende onderzoeksbronnen: litera tuur en kranten, audio-visueel materiaal, dagboeken, interviews, genealogische en andere archief stukken. De auteurs zijn ook in gegaan op de moeilijkheden die zich voordoen bij het achterhalen van de specifiek Indische geschie denis. Dit hangt direct samen met de omstandigheid dat de meeste bronnen doorgaans afkomstig zijn van volbloed-Europeanen (totoks). Vandaar ook dat de spe cifiek Indo-europese geschiedenis soms alleen langs sluipwegen en door inventieve onderzoeks methoden aan het materiaal kan worden onttrokken. Er wordt ook een beeld geschetst van het dagelijks leven van Indische men sen. Het is reeds gezegd dat er weinig fundamenteel onderzoek naar de geschiedenis van Indische Nederlanders is gedaan. In deze bundel worden stukjes van het mozaïek samengevoegd, in de hoop dat enig zicht ontstaat op nu nog onbekende patronen. 241 pag - pb - prijs f 34,50 SPOREN VAN EEN INDISCH VERLEDEN 1600-1942 redactie: Wim Willems Weer een boek onder redactie van Wim Willems, ditmaal naar aanleiding van de derde studiedag Indische Nederlanders van 14 juni 1991Er wordt gepoogd een overzicht te bieden van 350 jaar Indische geschiedenis, vanaf de VOC-tijd tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Een groot aantal sprekers ging op zoek naar de achtergebleven spo ren van de Indische aanwezigheid in de archipel. Het leeuwedeel van de lezingen treft u in dit boek aan. Over de maatschappelijke positie van Indo-europeanen en de plaats die zij innamen temid den van andere bevolkings groepen, is vrij weinig bekend. De archipel mag dan van A tot Z zijn bestudeerd, de eigen samenleving was maar zelden object van stu die. In de eerste sectie van deze bundel wordt een aantal aspecten aan het bestaande beeld toege voegd, door de vertegenwoordi ging van Indo-europeanen in di verse sectoren van het maat schappelijke leven in het voorma lig Nederlands-lndië te beschrij ven. Zo ook in de tweede sectie, waarin het Indische aandeel in de politieke en emancipatie geschiedenis van Nederlands- lndië wordt belicht. Uit deze bij dragen komt duidelijk naar voren dat Indo-europeanen geenszins als slachtoffers van de Indische geschiedenis, maar juist als mede scheppers ervan dienen te wor den gezien. In de derde sectie zijn beschou wingen gewijd aan het Indisch- Nederlandse taalgebruik en aan de bellettrie, waaraan veel kan worden afgelezen over de sociale en culturele werkelijkheid van het Indische leven. Tjalie Robinson/ Vincent Mahieu en Rob Nieuwenhuys, twee auteurs die een belangrijk stempel hebben ge drukt op de naoorlogse Indische gemeenschap, staan centraal in de laatste twee artikelen. Het totaal van deze bijdragen le vert geen compleet ge schiedwerk op, maar een geva rieerde bundel met sporen van een Indisch verleden, die zeker nadere bestudering verdienen. 206 pag - pb - prijs f 34,50 EEN VERLOREN LAND De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961 -1962 auteur: Ben Koster De dekolonisatie van Nieuw- Guinea, aan het begin van de ja ren zestig, was voor Nederland een traumatische gebeurtenis. Het trieste lot van de Papoea's houdt de herinnering aan het ver lies van het laatste stukje Neder lands-lndië nog altijd levend. Veel van de soldaten die er toentertijd gelegerd waren, hebben dertig jaar lang gezegd: 'We mochten niet vechten, Nieuw-Guinea is aan de onderhandelingstafel weg gegeven aan Soekarno." Als we oud-minister Joseph Luns, en velen met hem, mogen geloven was het John F. Kennedy die Ne derlands Nieuw-Guinea in handen van Soekarno heeft gespeeld. Het zou aan de Amerikanen te wijten zijn dat het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's waarvoor Neder land zich sterk maakte, werd ver kwanseld. De achtergronden van de Amerikaanse politiek in deze kwestie zijn in ons land echter nauwelijks bekend. Dit boek vult deze leemte op. Aan de hand van tot voor kort geheime Ameri kaanse regeringsdocumenten, ClA-rapporten en interne memo randa van president Kennedy en zijn staf, wordt de rol van de Amerikanen bij de laatste fase in dit conflict belicht. Tegen de ach tergrond van een steeds sterker en dreigender wordende Indonesische troepenmacht, tal loze militaire incidenten tussen Nederland en Indonesië en weinig buigzame persoonlijkheden als Soekarno en Luns, wordt ge schetst hoe de Amerikanen hemel en aarde bewogen om een diplo matieke oplossing te vinden voor het al vele jaren spelende conflict. Stap voor stap wordt de beleids vorming in Washington gevolgd en de soms hevige interne me ningsverschillen in beeld gebracht. I75 pag - pb - prijs f 32,50 WOORDENBOEKEN KAMUS INDONESIA BELANDA auteur: Mrr. Soekartini S.H. samengesteld en uitgegeven in In donesië. 508 pag - pb - prijs f 40, KAMUS KANTONG INDONESIA BELANDA - BELANDA INDONESIA auteurs: Amin Singgih/Drs. W. Mooijman Dit zakwoordenboekje is speciaal gemaakt voor Indonesiërs die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn, en voor Nederlan ders die bahasa Indonesia nog niet volledig onder de knie hebben. Deze uitgave is een volledig be werkte en gecorrigeerde herdruk. Een handzaam formaat voor op reis. I87 pag - pb - prijs f 17,50 Twee Jaargetijden minder van A. Alberts Het essay van de Indische boekenweek 1992. 'Het is weg. We hebben er geen enkel jaargetijde uit overgehou- den.We hebben hen niet meer. Zij hebben ons niet meer. Wij heb ben hen niet meer. Het land.' Een halve eeuw geleden leidde de Japanse inval het einde in van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel. A. Alberts, als deelnemer betrokken bij die laatste jaren, beschrijft in dit essay "het machtig raderwerk van de kolonie Nederlands-lndië. Een klein, waardevol boekje, van de hand van A. Alberts, auteur van o.a. De Eilanden en In en uit het paradijs getild. Een literair ge schenkje. 54 pag - pb - prijs f 4,95 44

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 44