NOG PAS GISTEREN INDONESIË IN DE BRIEVENBUS OF AAN DE MUUR R. THUMANN V Op het moment dat ik dit schrijf is het pas een paar uur geleden dat de ramp in de Bijlmer zich heeft voltrokken, ledereen heeft het erover, iedereen denkt erover, luistert en kijkt naar het nieuws. Een van de eerste ooggetuigen die op die zondagavond op televisie kwam was een Indischman. Niet zozeer door zijn fysiek wist je dat, maar door het stopwoordje "niet" dat hij door ge bruikte Een Surinaamse man die zijn va der in het ziekenhuis had bezocht, zei "er is veel pijn in hem", hij zei dus niet "hij heeft veel pijn". Er is veel pijn in hem. Dat wil ik onthouden, ledereen is getroffen. Nederland staat even stil. Lo gisch. Straks gaat alles weer over tot de orde van de dag, dan is de Bijlmer weer oud nieuws. Er zal nog wel veel nage praat worden en allerlei zaken afgehan deld moeten worden, niet in de laatste plaats de materiele kant van de zaak. Verzekeringen, uitkeringen, schadeloos stellingen. Dan ook zal de ramp in de Bijlmer de wrange smaak van geld krij gen. Kijk maar naar onszelf. De Tweede Wereldoorlog is 47 geleden afgelopen maar nu nog zitten we dagelijks te pra ten over de geldelijke afwikkeling van strijd, gevangenschap, onthoofding, mar teling, heldenmoed enz. Wat is het, zo vraag ik mij werkelijk af, wat ons doet reageren. Zien we op het journaal duizend slachtoffers van een overstroming ergens op de wereld, het deert ons amper. We verwachten niet anders dan zoiets te zien op het nieuws. En schieten ze elkaar in Oost-Europa overhoop, ach, dat duurt al zolang, we zijn eraan gewend. Wat schokt ons nog werkelijk? Wat doet ons kluisteren aan televisie en ra dio? Dat het een vliegtuig was dat flatge bouwen ramde? De vuurzee? Het aantal slachtoffers? De tragedie? De sensatie? Of dat het in eigen land gebeurde, bij ons om de hoek? Wat er in de rest van Nederland en in de rest van de wereld allemaal nog gebeurde was opeens onbe langrijk geworden. Daar werd ook am per meer over gemeld. Hetzelfde had je toen ook met de Golfoorlog. Niet alleen Nederland, maar heel de wereld op zijn kop. En toen opeens was het voorbij, en nu lijkt die oorlog alweer heel lang gele den. Hoeveel rampen en tragedies hebben we al niet meegemaakt, al was het enkel omdat we erover hebben gehoord en hoeveel malen is het leven niet gewoon doorgegaan en zijn al die rampen en tra gedies slechts geworden tot feiten uit een verleden. "Gisteren gaat nooit voorbij" is vooral in Indische kring een vaak gebezigde uit drukking en we voelen allemaal aan wat ermee bedoeld wordt. Maar gisteren gaat weldegelijk voorbij, iedere dag een stukje meer. Voor de toeschouwers wel te verstaan. Voor hen die alleen maar keken. Niet voor hen die gisteren de zin voor een morgen hebben verloren en misschien is dat de tragiek van elke ramp, waar ook ter wereld, dat er altijd mensen zijn voor wie de zin van het le ven verloren is gegaan. R.B. In het kader van een juridisch on derzoek naar de activiteiten van de heer R. Thümann te Vlissingen wordt een ieder die ooit van de diensten van de heer Thümann ge bruik heeft gemaakt, verzocht om contact op te nemen met onderge tekende. De heer Thümann bood in verschil lende advertenties zijn diensten aan om (Indische) familieleden die in In donesië wonen aan een Nederlands paspoort te helpen en ervoor te zorgen dat deze familieleden naar Nederland zouden kunnen komen. Mr E.R. Schenkhuizen advocaat en procureur Laan Copes van Cattenburch 84 2585 GD Den Haag Vanaf medio november zullen exclu sief bij boekhandel Moesson prent kaarten met enveloppe van Ferdinand van Bindsbergen verkrijgbaar zijn voor 3,25 per stuk, zes stuks voor voor j,zo per stuic, zes stuics voor 15,-. Op diverse reizen naar Indo- fij nesië heeft de in I960 te Didam ge- fir/', boren kunstschilder Van Bindsbergen Ploegende boer v - diverse Indonesische taferelen in Midden-Java aquarelvorm vastgelegd zoals de afge beelde vrouwen 'Op de Pasar' en 'Ploegende boer op Midden-Java'. Deze van binnen blanco kaarten kun nen als correspondentiekaart of als wenskaart (Kerstmis, Nieuwjaar) ge bruikt worden; ingelijst zijn het ware kunstwerkjes aan de muur die tot de verbeelding spreken. MG Op de Pasar 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 4