AFSCHEID VAN EEN DIRECTEUR KERST EN NIEUW JAAR MET MOESSON- LEZERS IN HET BUI TENLAND RB Antjol, 1942-1945" TELEFOON NUMMERS MOESSON 6 Moesson wordt over de hele we reld gelezen. We vroegen ons af hoe Moesson-lezers in al die ver schillende landen, werelddelen, ste den groot en klein, de Kerstdagen doorbrengen. Wat is de traditie van dat land met Kerstmis en Oud-en- Nieuw, doen onze lezers daar aan mee of viert men op zijn eigen ma nier die dagen (of niet). Lezers die ons hun Kerst en/of Oud-en-Nieuw willen laten mee be leven kunnen hun inzending (maxi maal I getypt vel of 2 hand geschreven vellen) onder vermel ding van 'Kerstkopij' aan ons toe sturen. Uiterlijk 16 november moet uw kopij bij ons binnen zijn. Redactie X Rolf Smagge (2e van links) met enkele van zijn medewerkers bij de onlangs geconser veerde hemelboom op Ereveld Ancol. psychologische, historische, bouwtech nische, plantkundige, personele, ambte lijke en personele aspecten. Dit mag als een mondvol deftigheid klinken, maar wie beseft dat het onderhoud van ruim 25.000 graven in een land met letterlijk en figuurlijk een gans ander klimaat dan in Nederland, méér vergt dan het direc- teurtje spelen en het laten maaien van het gras, die kan zich voorstellen dat zo'n taak alleen verricht kan worden door iemand met kennis van de geschie denis, het land en het volk. En met veel respect voor de doden die op de Ere- velden rusten en met gevoel voor de le venden die van ver de graven komen be zoeken. Rolf Smagge hoeft niet heilig te worden verklaard, maar hij is wel de man geweest die vanaf 1980, samen met Miche, met alle genoemde kwaliteiten de taak van directeur heeft vervuld op een wijze die respect heeft afgedwongen. Zo is daar die boom op Ancol, de plek waar velen zijn geëxecuteerd. De tekst op het bord bij die boom luidt: "They shall not grow old As we that are left grow old Age shall not weary them Nor the years condemn At the going down of the sun And in the morning We shall remember them... We shall remember them Deze tekst bij de hemelboom (Arlanthus Excelsa) zal in principe nooit verloren hoeven te gaan want Rolf Smagge heeft deze historische boom laten conserve ren tot een blijvend monument. En zo heeft hij heel veel zaken geregeld om onze velden werkelijk Erevelden te doen zijn. Rolf en Michel Smagge gaan overigens niet voor grijsaards spelen. Hun kennis en ervaring zullen zij in Indonesië en in Nederland ten dienst blijven stellen voor hun beider land van herkomst. LOGEERADRESSEN SERVICE Moesson beschikt over een complete logeeradressenlijst van ongeveer 150 guesthouses, particuliere adressen etc. in Indonesië. Te bestellen door 9,- over te ma ken op girorekeningnr. 6685 ten name van Moesson Den Haag, onder vermelding van: logeeradressen. Het kantoor voor Indonesië van de Oorlogsgravenstichting heeft een nieuwe directeur: de heer N. Nommensen. Hij heeft per I juli jl. de heer R. Smagge opgevolgd, die - zoals dat officieel heet - gebruik heeft ge maakt van de VUT-regeling. De heer Nommensen, standplaats Jakarta, heeft een mooie maar zware taak op zich genomen en wij spreken de hoop uit dat hij die taak met de inzet van zijn hele persoon zal vervullen. In de loop der jaren hebben velen een bezoek gebracht aan één of meer van de zeven Erevelden op Java. En ieder een was altijd vol lof: alles zag er ver zorgd uit en dankbaar dat de in de oorlog omgekomen dierbaren een waardige rustplaats hadden, werd de toeristische weg vervolgd. In het Kerstnummer 1990 van Moes son stond onder de titel "Het gras blijft niet vanzelf kort" een artikel over het werk van de Oorlogsgraven stichting in Indonesië en met name werd daarin de rol van Rolf Smagge (en zijn vrouw Miche) geschetst. Die rol was niet gering. Zijn werk kende leiding gevende, politieke, culturele, sociale, ABONNEMENTEN BOEKH./TOKO REDACTIE 033 - 611 611 070-354 34 66 070 - 354 55 00

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 6