BRIEVEN OVER... Q a) OOST-JAVA NOSTALGIE TOUR 15 Augustus Herdenking (2) Assen, 29 september 1992 Lieve Noesje, Wat zullen we Herman voor zijn verjaardag geven? Groeten, Trees Brielle, 7 oktober 1992 Lieve Trees, Zullen we hem samen een abonnement op Moesson ge ven, dan leent hij mijn Moessons niet telkens. Je weet toch dat je een abonnement kunt regelen per telefoon 033-611611 of schriftelijk Abonnementenadministratie Moesson, Van Woustraat 14, 3817 PG Amersfoort? Groetj es Noesj e Wintervlucht Na de landing namen we een bus en bemo naar ons dorp onder de cocospalmen In de stilte van het middaguur baanden we ons een weg door het kreupelhout en langs slapende varkens en honden In de schaduw van de hut op het strand proostten we met Jim en Tom: 'Welcome home Vreemd dat thuis duizenden kilometers van huis kan zijn P. DÉPLACÉE Moesson betekent meestal een paar uur tjes leesplezier. Zo ook het 15 septem bernummer en wat ziet mijn oog? Een artikel over 15 augustus. Direct lezen, want ik was er ook bij. Goed artikel, totdat er het een en ander hardop ge zegd moet worden: "Omdat het geheel, vooral bij het Monument, toch behoor lijk een militairistisch karakter heeft!" Adoeh, dat doet pijn! Ik lees en herlees... Hoezo, een behoorlijk militairistisch ka rakter! Ik ben in Soerabaja opgegroeid in een militair milieu. Als de dag van gisteren zie ik ze nog voor me, al die jonge men sen, die in december 1941 de hel tege moet gingen. Na een verloren oorlog voor jaren in krijgsgevangenschap, sla venarbeid verrichtend voor een niets en niemand ontziende vijand, weinig of geen eten, nauwelijks medicijnen. De oudere sobats sleepten de jongens er door en dan eindelijk einde oorlog in augustus 1945, eindelijk naar huis. Ver geet het maar! Niet naar huis! Geen demobilisatie voor de dienstplichtigen; een nog op te bouwen carrière ging voorlopig weer de mist in. Wederom op ten strijde in het belang van de hele Indische gemeenschap want iedereen zat behoorlijk in het nauw, ja toch? En weer gaat het mis. Het wordt aanpassen in Nederland, financieel achtergesteld. Ech ter één lichtpunt: In 1950 nam het Regi ment Van Heutz bij Koninklijk Besluit de tradities van het KNIL over, vandaar de vaandelwacht met bamboehoed en klewang. Op die 15e augustus stond de vaandelwacht wederom bij het Indisch Monument in Den Haag, een eerbewijs brengend aan alle slachtoffers van de Japanse agressie. Een hoogbejaarde va der ziet zijn zoon daar staan, geboren en opgegroeid op Java, vaandeldrager van het Regiment Van Heutz. Een militaire muziek speelt koraalmuziek. Wat is hier verkeerd aan? Juist de mili tairen (en hun achterban) hebben de beste jaren van hun leven in dienst ge steld van het toenmalig Ned. Indië. Heb ben zij geen recht om op 15 augustus bij het Indisch Monument te staan; mis schien in burger, maar vooral niet in uni form? Ik heb altijd gedacht dat er bij het Indisch Monument ee plaatsje was voor iedereen, die zich betrokken voelt bij lnd(ones)ië. Verkeerd gedacht? B.Ch. VAN EE-STUBERT Ik ben het geheel met de redactie eens dat de 15 augustus-herdenking moet blij ven bestaan maar ik hoop dat men nu eindelijk eens zal willen ophouden met de aanhef: "Excellenties, Generaals, etc. etc...." want dat is, heel zacht gezegd, ziekmakend! Wij voelen ons daar inder daad niet meer bij horen! Gedurende die akelige oorlogsjaren stelden we allemaal niets voor, waarom dan nu al die zinloze en totaal overbodige titulatuur weer in gevoerd? Ergens kan ik me goed inden ken waarom de Indonesische ambassa deur geen krans meer legt op 15 augus tus. Er wordt inderdaad haast niet ge rept over de geweldige ontberingen die het Indonesische volk in die periode heeft geleden. Aan de andere kant moe ten allerlei weinig terzake doende in stanties wél zo nodig kransen leggen waarop wij, die het allemaal hebben meegemaakt, moeten wachten voordat we langs ons monument mogen lopen. Grandioos aanbod van 7 t/m 23 juli 1993 Deze reis is in het bijzonder bedoeld voor hen die zich met Oost-Java verbonden voelen. De reis is uniek; - want men reist als gast van de Gouverneur van Oost-Java wat inhoudt: bijzon dere faciliteiten en toegang tot plaatsen waar toeristen normaal niet komen; - de reis heeft het karakter van een reünie. Verblijf in luxe hotels op basis van 2-persoonskamers. Kosten all-in: 3.890,- p.p. Voor uitgebreide informatie en aanmelding: SENIOREN VACANTIE PROMOTION, Postbus 25S, 6300 AG Valkenburg a/d Geul, telefoon: 04406-14987 (maandag t/m donderdag, tussen 9.30 en 12.30 uur) Verder ben ik het ook geheel met u eens waar u zegt dat het gebeuren bij ons monument een behoorlijk mili tairistisch karakter heeft hetgeen ner gens goed voor is maar vermoedelijk wel weer te doen zal hebben met de vroegere job van sommige mensen. Per soonlijk ergeren mij die figuren van de 'ordedienst' eigenlijk nog het meest! W. POSTUMA 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 7