HERDENKINGSDIENST PA VAN DER STEUR INDRA KAMADJOJO OVERLEDEN Antonius Leonardus (Ton) van Haaren Met droefheid geven wij U kennis dat na een moedig gedragen lijden, op de leeftijd van 71 jaar, van ons is heenge gaan onze lieve broer, zwager en oom Tjimahi Nijmegen I I november 1920 13 september 1992 Uit aller naam: N.A. van Haaren Kraayenberg 79-05 6601 RN Wijchen De begrafenis heeft op 18 september 1992 te Nijmegen plaatsgevonden Ter herdenking van het feit «Jat Pa van der Steur 100 jaar geleden naar Indië werd uitgezonden, werd op 5 september jl. in de kerk van de Hernhutter Broedergemeente in Haarlem een dienst gehouden. Op 2 september 1892 werd Johannes van der Steur ingezegend door de Zevendedags-Baptiste Gemeente in Haarlem en op 10 september vertrok hij met de "Conrad" naar Indië. In zijn preek tijdens de stemmige dienst memo reerde de voorganger, br. F.A. Nieuw- straten, het leven en werk van Pa van der Steur, dat zozeer in dienst van de naaste heeft gestaan. Want behalve het geloof te prediken onder de Neder landse militairen in Indië, stichtte hij in Magelang kindertehuizen voor wezen en verlaten kinderen. Hij gaf deze kinderen niet alleen verzorging maar ook een echt tehuis. Zevenduizend kinderen, waarvan velen zich later een goede positie in de maatschappij verwierven, verbleven in de loop van 50 jaar in het Oranje Nassau Gesticht in Magelang. Het werk van Pa van der Steur wordt in Indonesië nog steeds voortgezet in de vorm van tehuizen voor kinderen, scho len, een polikliniek enz. Na afloop van de druk bezochte dienst waar behalve fami lieleden van Pa van der Steur talrijke oud-Steurtjes aanwezig waren, was een gezellig samenzijn in de zaal van de kerk. Bij de foto: Tijdens de herdenkingsdienst in de kerk van de Hernhutter Broedergemeente in Haarlem, waarheen de plechtigheid was verplaatst wegens het grote aantal belangstellenden. Ch.M. Op 7 september jl. is in een ziekenhuis in Amsterdam op 85-jarige leeftijd Indra Kamadjojo overleden. Indra Kamadjojo was de artiestennaam waaronder Jan Leonard Broekveld optrad als danser, verteller van de verhalen van Kantjil (het dwerghertje) en als acteur. Jan werd geboren in Banjoemas, Midden-Java, als zoon van een Hollands be- stuurs-ambtenaar en een Javaanse vrouw. Na de lagere school en HBS in Soerabaja en Batavia, vertrok hij naar Leiden om Indisch Recht te studeren. Het was zijn bedoeling om na zijn studie naar Indië terug te keren en in zijn vaders voetsporen te treden, maar kennismaking met de Russische danser Igor Schwezow deed Jan met zijn studie ophouden. Als kind had Jan Javaanse dansen geleerd en na de balletopleiding aan Igor's school, keerde hij terug naar de Oos terse richting in de dans. In Europa, Amerika en daarbuiten vertolkte Indra Kamadjojo Indonesische legen den en dansen. Hij gaf voorstellingen in het Tropenmuseum in Amsterdam, kwam op de televisie met schaduwvertellingen van Kantjil, deed choreografieën voor balletuitvoeringen. Hij gaf les in Indonesische dansen, yoga, hield lezingen, speelde in de jaren '70 de rol van de Regent van Ngadjiwa in de televisie-serie De Stille Kracht. Indra Kamadjojo is niet meer; zijn vertolking van een 'echte Javaan' is nu voor goed een schim in onze herinnering geworden. MG Indra Kamadjojo 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 8