In memoriam Dr. D. van Velden Uitnodiging Rectificaties en aanvullingen SETIAKAWAN geldleningen voor 65 plussers Jeannette Emma van Berkum Elsje Zwaantina Huygens Tholen-Wit 5 Voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Tjalie Robinson B.V., te houden op vrijdag 30 mei 1997 om 13.00 uur, ten kantore van Moesson, Bergstraat 27, 3811 NE Amersfoort. Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, hebben uitsluitend toegang op vertoon van het 'uittreksel uit het register van aandeelhouders'. In behandeling komen o.m. de balans en de winst- en verliesrekening van 1996. Deze ligt, met een volledige agenda, voor aandeelhouders op vertoon van bovengenoemd uittreksel, op ons kantoor ter inzage van maandag tot en met donderdag in de week voor de vergadering, van 10.00 tot 14.00 uur. Gaarne een berichtje van uw komst. Directie Tjalie Robinson B.V. stompt en slaat de mangga murw tot het een zacht kussentje is. Dan maak je een piepklein gaatje aan het andere eind van waar de steel zit (beslist niet de steelkant want die scheurt gauw verder open) en dan maar zuigen. Suikerzoet sap kneed en druk je zo uit de Mangga Kopior. Ma vond het een afschuwelijk gezicht ons zo bezig te zien, daarom kregen we deze tractatie alleen van mijn vader: 'In de tuin blijven!' In Nederland is er maar één lekkere mangga. Die van Mali, de enige die, niet boomrijp geplukt, toch zoet is. En dan maar hopen dat ze er het goede etiketje opgeplakt hebben. Lilian Ducelle Reacties op de voorplaat van april 1997: Atjeh Op de voorplaat van het aprilnummer hebben we een aantal reacties gekregen. Rob Nieuwenhuys belde om te zeggen dat de foto inderdaad uit Atjeh is, maar ge- Voor een 65-plusrekening t/m 25.000,- aflossing 36/60 maanden. Kwijtschelding bij overlijden. Bel Setiakawan 013-53501 05 dagelijks 09.00 - 23.00 uur Het overlijden van Dr. D. van Velden is een schok voor velen, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Mevrouw Van Velden promoveerde in 1963 op het proefschrift De Japanse internerings kampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit degelijke, rijke boek vol informatie trok internationaal de aandacht, zo sterk dat bijvoorbeeld de Australische hoogleraar Gavan Daws Nederlands leerde om het boek te kunnen bestuderen. Ik maakte herhaaldelijk mee, dat bevriende historici, als ze hoorden dat Dora van Velden ook in 'Arendsdorp' woonde, zeiden: 'Wat een voorrecht om in één huis te wonen met zo'n begaafde vrouw'. En journalisten zeiden begerig: 'Kan je mij niet introduceren, zodat ik haar kan interviewen?' Maar de laatste jaren was ze te moe en te bescheiden ('Ik weet niets meer', zei ze), om dat te willen. Slechts één keer mocht ik het meemaken, toen ze Paul Ophey van Indonesia Magazine en mij ontving en het was verbazingwekkend te horen hoeveel zij nog wist te vertellen. Wordt een proefschrift snel vergeten, dit proefschrift beleefde, ondanks de hoge prijs, vier drukken. Nadat Mevrouw Van Velden promoveerde, werd zij conservator (lees: directeur) van het museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag, dat zij weer tot bloei bracht. Voor haar vele verdiensten werd zij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. In 1973 kwam zij in het pas geopende 'Arendsdorp' wonen. Zoals men het van deze actieve, sociaalvoelende vrouw kon verwachten, nam zij intens deel aan het sociale leven in onze ge meenschap. Zij werd lid en later secretaris van de Bewoners Advies Commissie (B.A.C.), lid van de Voorzitterscommissie, de Coördinatiecommissie, de Biblio theekcommissie en ten slotte vice-voorzitter van de B.A.C. Zij was tevens een enthousiaste deelneemster aan de schilderclub. Haar naam zal in ere worden gehouden. C. van Heeheren zien de uniformen, onmogelijk uit 1929 kon zijn. Vervolgens waren de heren B. Abrahamsz uit Breda en Hans A.M. Liesker uit Amsterdam zo vriendelijk ons erop te wijzen dat een slechte versie van de foto ook staat afgedrukt in het boek Atjeh van de bekende journalist H.C. Zentgraaf. Van links naar rechts zijn te zien: Majoor Van der Maaten, de preten dent-sultan, assistent-resident Vermeulen en controleur Morbeck. Charles Manders belde om de identiteit van de pretendent- sultan uit de doeken te doen: het is Toeangkoe Mohammed Dawot. Heden is heengegaan weduwe van lacobus Charles Marie Meertens Buitenzorg t 's-Gravenhage 8 augustus 1911 14 april 1997 Mede namens de familie, M.H. Meertens Kerklaan 13 2282 CD Rijswijk Diep bedroefd maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij kennis dat na een kortstondig ziekbed veel te vroeg is gestorven Batavia t Mudgeeraba, 7 januari 1940 Queensland 23 april 1997 Theo Nick Sandy Chris Katrina Annette en verdere familie Correspondentie-adres: 35 Tarrant Dr. Mudgeeraba, Q 4213 Australië De crematie heeft op 26 april plaatsgevonden te Allembe Gardens, Nerang. Hartelijk dank voor alle medeleven, bloemen en kaarten. 41ste jaargang nummerU mei 1997

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 5