een verwoed verzamelaar van Indonesiana. Iedere maand bespreekt hij een juweeltje uit zijn bijzondere Indische boekenverzame ling. Op elke boekenplank is wel een schat te vinden. DOOR JOOP VAN DEN BERG O FOTOGRAFIE ARMANDO ELLO ken vorm? - Satoe boekoe jang sampoerna sekali akan beladjar menga- rang soerat-soerat biasa. Een boek bij uitnemendheid om eenvoudige brieven te leeren schrijven. De vermelding Tjetakan Empat - oftewel vierde druk - laat zien hoe populair het boek in het oude Indië was. Wat is nou een brievenboek? Het is kort en goed een verzameling van voorbeelden van brieven voor allerlei aangelegenheden en gebeurte nissen in het dagelijkse leven. Voor mensen met een beperkte woor denschat is zo'n boek een uitkomst. Zeker voor de gewone Indonesiër waarvan er velen nog analfabeet waren. Kunnen lezen en schrijven was voor hen iets van de hogere orde in de maatschappij. Pen en papier waren magische hulpmiddelen in de strijd om hogerop te komen. De vulpen was een wapen in de klassenstrijd. In het boek van Du Mosch wordt met voorbeelden uit het dagelijks leven ons het brievenschrijven geleerd, eerst in het Nederlands, en daarop volgend de Maleise vertaling. Zodoende biedt het boek een indringend beeld van het leven in Nederlands-lndië tussen de twee wereldoorlogen. Wij leren uit de tientallen brieven wat de waarden en normen waren in de kolonie. Ter illustratie citeer ik twee voorbeelden. Allereerst een brief over de geboorte van een kind met een aantal typisch Indische aanknopingspunten. Beste.. rEerst gisterenavond ontving ik bericht van den vader van Inah, dat zij bevallen is van een zoon. Dadelijk begaf ik mij naar haar woning, en zag, dat moeder en kind het zeer wel maken. Aangezien haar man, Mo- hamed, niet in staat is om brieven te schrijven, heeft hij mij verzocht dit voor hem te doen. Beide ouders zijn zeer ingenomen met de geboorte, vooral omdat het een zoon is. Het kind lijkt sprekend op zijn vader. Ik zend U voorloopig slechts deze mededeeling en hoop U later uitvoeriger te kunnen berichten. Met vriendelijke groeten, Uw vriend Salidin Salidin Kampong Petodjo Oedik, huis No. 23. BATAVIA CENTRUM. Aan den heer Said Ali bin Ambarak Alketiri, Kaoeman PASOEROEAN. Waarde Vriend, Gelijk met dezen brief zend ik U een pakketje, inhoudende wat eetwa ren, zooals ingemaakte vruchten en andere versnaperingen, die mijn vrouw zelf bereid heeft en die Amina zeker wel zal kunnen gebruiken, nu er reeds veertig d£n na haar bevalling voorbij zijn. Ik hoop, dat het haar smaken ^l en indien zij er nog wat van wenscht, zal ik het haar graag toezemlen. Laat ze mij gerust schrijven, hoe zij deze lek kernijen vindt. IMent mijn adres. Be zal hiermede maar eindigen en verzoek U mijn groeten aan haar over te brengen. Wees zelf eveneens vriendelijk gegroet van Uw vriend Said Mohammad bin Ali Aldjoefri Said Moh. b. Ali Aldjoefri, Kampoeng Melajoe 19, SEMARANG. In de 472 pagina's van het Boekoe Soerat-Soerat wordt een messcherp beeld getoond van het gewone Indische leven. In zijn directheid vaak sterker dan in veel andere wetenschappelijke geschriften en histori sche verhandelingen. maart 2007 Dat na de bevalling een periode van veertig dagen wordt aangehouden voor rituele handelingen, blijkt duidelijk uit het volgende schrijven:

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 31