handdoek in de ring gegooid, W1 Tïi^£ Mijn vader heeft de zoals velen met hem hebben gedaan 'Normen en waarden' Slecht werkgever Bukan saya Voor het lapje Bij de Nederlandse regering heeft men het over normen en waarden, maar niet over rechten en plichten. Mijn vader heeft ook voor Nederland zijn dienstplicht vervuld, wij zijn alles tot twee keer toe kwijtgeraakt. Het is wel gemakkelijk om te zeggen:'We hebben al een gebaar gemaakt, klaar'. Maar wat bleef daar uiteindelijk van over na alles wat aan de strijkstok bleef hangen? Mijn vader heeft dus voor niets ons land 'verdedigd'. Hij is jaren geleden overleden en wilde er nooit iets over vertellen, ik heb dat altijd begrepen. Met Het Gebaar heeft de Nederlandse regering nog niet de achterstallige salarissen betaald! Ik ben benieuwd of dat ooit zover komt. J.C. Brugman-v/d Nagel, Bunnik Alle Nederlandse regeringen hebben over de backpay-kwestie zich steeds verscholen achter staatsrechtelijke onbillijkheden uit het verle den. Indonesië had part noch deel aan de Ne derlandse oorlogsverklaring aan Japan, zodat alle kwesties die een rechtstreeks gevolg zijn van die oorlogsverklaring - zoals de backpay- kwestie-voor rekening van Nederland zijn en blijven. Dat de jonge natie hiermee werd op gezadeld was gewoon belachelijk, want men wist toch dat Indonesië het een en ander niet wilde en ook financieel niet kon nakomen. Nederland heeft zich een slechte werkgever getoond en nu nog. Achteraf toch vreemd dat ik de vóóroorlogse bezoldiging over maart 1942 van mijn vader - als landstormsoldaat in krijgsgevangenschap overleden - op de valreep op 19-04-1950, dus na de soevereini teitsoverdracht, uitbetaald heb gekregen als nabestaande. Niet door de Indonesische over heid maar door het hoofdkwartier van de ad judant-generaal van het Knil/KI te Bandoeng. Ik heb het document nog in mijn bezit. Wat de delegatie over Het Gebaar beweerde is onzin, want om voor deze uitkering in aan merking te komen hoefde men niet geïnter neerd te zijn geweest. Het was voor de kille ontvangst in Nederland destijds en had niets te maken met backpay. Harold Charles, Maastricht Waar dit piepkleine, zichzelf overschreeuwen de landje groot in is geweest, is de manier waarop het zijn morele verplichtingen tegen over zijn loyale ambte naren in Nederlands- Indië schaamteloos van zich heeft afgeschoven met een 'bukan saya'- houding. Achterstallige salarissen moesten deze ambtenaren maar bij de Indonesische Staat gaan claimen... het is gewoon te absurd om zoiets ook maar te bedenken! Overigens hebben deze ambte naren er dan natuurlijk nog wel recht op dat de minister van Buiten landse Zaken dan achter hun claim staat en er op toeziet dat Indonesië zijn verantwoordelijk heid, zoals afgesproken bij de soevereiniteits overdracht, ook echt nakomt. Ik denk dat er in de afgelopen ruim 57 jaren nog nooit ook maar één enkele minister is geweest die deze kwestie nog eens onder de aandacht van de Indonesische regering heeft durven bren gen omdat hij wel wist dat Nederland zich daarmee voor het forum van de hele wereld onsterfelijk belachelijk zou hebben gemaakt! Ach, sudah, laat maar, de meeste van deze loyale ambtenaren zijn er nu toch niet meer, ze draaien zich voor de zoveelste keer in hun graf om. Moraal van het verhaal: laatje nooit meer inzetten voor en door dit schaamteloze piepkleine landje! W. Postuma, Leidschendam Nederland probeert telkens weer onder de achterstallige betalingen uit te komen. Hoe hebben ze onze ouders voor het lapje gehou den toen, en nu weer, met de betalingen van achterstallige salarissen en goederen. Nu zijn onze ouders oud of leven niet meer (heel veel hebben geen gebruik kunnen maken van re gelingen zoals oorlogsslachtoffer-uitkeringen, of Het Gebaar). We zijn potverdorie Indische Nederlanders. Onze ouders hebben gevoch ten en veel geleden onder de Japanners, ook tijdens de bersiaptijd. Niet te vergeten hoe we hals over kop Indonesië moesten verlaten en hoe we behandeld werden toen we in Nederland aan kwamen (ik was een meisje van vijftien jaar). Verdrietig en teleurgesteld waren mijn ouders, alles te moeten achterla ten wat ze daar hadden opgebouwd. Kom op kabinet, wij willen dat onze ouders en ook hun kinderen in hun gelijk worden gesteld en krijgen waar ze recht op hebben. M. Leunissen (via e-mail) Het standpunt van de regering en alle ingezon den reacties op de backpay-kwestie zijn te lezen op onze site: www.moesson.com/backpay maart 2007 35

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 35