Paatje Versteegh (midden) tussen Good Old BVC bestuur, zonen en kleinzonen op zijn afscheidsavond in 7955. Bron: privé-archief Bob Versteegh. Indonesisch staatsburgerschap te kiezen, het warga negara Indonesia. In 1953 verhevigde deze discussie:'lndische Nederlanders die in Indo nesië geboren en getogen zijn', waren het beste af als zij in Indonesië zouden blijven.'De ervaring had geleerd'dat de ontworteling die zij doormaakten als zij naar Nederland kwamen, 'onherstelbaar' was en de problemen die hierdoor ontstonden 'zijn zorgelijker dan op het eerste gezicht lijkt'. Zij konden niet 'aarden' in Nederland en de wens naar Nederland te komen was 'doorweven met subjectieve gevoelsar gumenten.' Daarom moesten 'de Indische Nederlanders tegen zichzelf worden beschermd.' Karakter Eigenlijk stond het karakter van de Indische Nederlander dus ter discussie. Waren zij sociale, sportieve, hardwerkende Nederlanders, of 'Oosterse Nederlanders' die tegen zichzelf beschermd moesten wor den? Het antwoord op deze vraag hing af van hoe zij zichzelf zagen ten opzichte van Nederland. Sommige Indische Nederlanders zagen zichzelf als van oudsher met Nederland verbonden. Zij waren Nederlanders en zouden zich gemak kelijk kunnen aanpassen. Wel voorzagen zij problemen met Indische Nederlanders die niet tot de 'sociale elite' behoorden: Indo-Europeanen die lager op de maatschappelijke ladder stonden. Die groep was nog niet eerder in Nederland geweest en zou moeite hebben te assimi leren. Daarom riepen deze Indische Nederlanders Indo-Europeanen bijvoorbeeld op om naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan, zodat zij goed voorbereid naar Nederland zouden gaan. Andere Indische Nederlanders vonden zichzelf te veel kosmopoliet om in Nederland een bestaan op te bouwen. Zij vonden Nederland een kleinburgerlijk land met een regelziek volkje. Hun toekomst lag eerder in Indonesië, Australië of Amerika. Slechts een kleine groep Indo-Euro peanen zag Indonesië als hun enige vaderland. Toch zijn de meeste Indische Nederlanders 'gerepatrieerd'. De groep die zichzelf als Nederlander zag, deed dat vooral omdat zij zich, om uiteenlopende redenen, niet meer thuis voelde in de nieuwe staat. Kos mopolieten repatrieerden omdat hun droom om bij te dragen aan een welvarend Indonesië een illusie bleek te zijn. De keuze om te repatrië ren was dus overwegend bepaald door de situatie in Indonesië, niet de band die zij met Nederland voelden. Na 5 december 1957 viel er nog maar weinig te kiezen. Op die dag verklaarde de Indonesische regering alle Nederlanders staatsgevaarlijk - zij zouden erop uit zijn de Indonesische staat te saboteren en werden gesommeerd te vertrekken. Die dag is de geschiedenis ingegaan als Zwarte Sinterklaas en mondde uit in een nieuwe exodus, waarbij nog eens 10.000 Indische Nederlanders repatrieerden. Hun karakter deed er toen al lang niet meer toe: zij moesten assimileren. Naspel En toch was met deze climax het vertrek van Indische Nederlanders uit Indonesië niet tot een einde gekomen. Tussen 1958 en 1968 zijn bij benadering nog 60.000 Indische Nederlanders naar Nederland geko men. Meer dan 10.000 van hen woonden in Nieuw-Guinea en kwamen vanaf 1962 naar Nederland nadat Indonesië de politieke strijd om Nieuw-Guinea had gewonnen. De overigen hadden eerst gekozen voor het warga negara, waren daartoe gedwongen geweest omdat zij hun Nederlanderschap niet kon aantonen, of waren van Chinese afkomst (de peranakans) en werden in toenemende mate vervolgd. Al deze mensen hadden uiteenlopende redenen om alsnog te kiezen voor een beter bestaan in Nederland. Naar schatting zijn uiteindelijk 5.000 Indo-Europeanen definitief in Indonesië (achter)gebleven. Over de redenen hiervoor zijn de meningen verdeeld: omdat ze niet konden of omdat ze niet wilden? Konden zij niet aantonen dat zij Nederlanders waren of kozen zij bewust voor hun geboorteland? Het onderzoek over de repatriëring was geweldig om te doen. Het heeft me heel wat uurtjes slaap gekost (ik heb het naast mijn reguliere baan gedaan), maar elke keer als ik het even niet meer zag zitten, keek ik naar de foto van mijn opa die naast mijn pc stond. En dan kon ik weer verder, want ik wist waarvoor ik het deed. Voor meer informatie: http://indietabeh.kirstenvos.nl 26 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 25