2e JAARGANG. 30 APRIL 1958 No. 17 No. 12 „PARCE POPULO TUO..." Wij kregen dezer dagen een briefkaart in han den met aan de ene kant de foto van een Papoea, aan de andere kant een gedrukte brief: Paree, Dómine, Paree populo tuo; Ne in aeternum irascaris nobis* Met dit gebed, edele Hollandse weldoener- sterleef en vecht ik in m\]n Missie Statie met uiterst sombere vooruitzichten. Wij staan aan een vernietiging bloot, als er geen hulp komt opdagen. Als Nederlands priester sta ik in Ned. Nw. Guinea met Papoeas en Deta- jongens, die met schone beloften door het Gou vernement naar hier zijn getransporteerd en met zichzelf geen raad weten, zich daardoor over gevend aan seksuele wandaden, om zichzelf levenstang ongelukkig te maken, indien U ons niet helpt met gebed en offer Het bericht roept verder op tot financiële steun voor de bouw van een kerkje, dat ook dienst moet doen als recreatie-, zieken- en operatiezaal, en is getekend: Pater H. F. Verheijen O.F.M. Hol- landia Haven. Nw. Guinea. Ergens anders lazen wij in een reportage over Biak over de villa's daar en recreatie-mogelijkhe den en dc vrolijke jazz-muziek die tot ver in de stad hoorbaar is: het goede leven! Wij hebben wel vaker van zulke contrasten ge hoord en dan heetten ze b.v. „Kolonialisme waar ook de Hollandse pers de mond vol over heeft gehad. Maar waarom zwijgt de Nederlandse pers in alle talen over Nieuw Guinea? Waarom gaan daar van onze machtige bladen met tienduizen den abonne's niet af en toe reporters naar toe om een vrij en onbevooroordeeld verslag uit te brengen aan het (after all) zestig miljoen gulden jaarlijks voor Nw. Guinea betalende Nederlandse publiek? Eén van tweeën namelijk: Pater Verheijen is een lasteraar en dan dient hij terstond Nw. Guinea uitgezet te worden. Of hij spreekt de waarheid en dan is Nederland weer eens bezig een nieuwe zwarte bladzij aan haar historie toe te voegen. „Het hemd is nader dan de rok" is Nederlands dierbaarste spreekwoord. Als een meneer hier van de fiets valt. staat het in de krant, maar als in een ander Nederlands gebied hele gemeenten kansloos verpauperen, is er geen krant die er een lor om geeft. Wat jammer dat wij (nog steeds) een klein krantje zijn en wat jammer dat onze stem dus niet eens zo hard klinkt als de stem van de tjitjak in de bijgebouwen. Spaar Heer, Spaar ons volk. Wees niet in eeuwigheid vertoornd op ons. ABONNEMENTEN OVERZEE. In verband met de regelmatig binnenkomen de verzoeken om abonnementen voor le zers OVERZEE geven wij hierbij dc vol gende algemene tarieven: (alles per lucht post). Voor Nw, Guinea en Suriname f 2,— per maand (2 nummers); kan rechtstreeks wor den voldaan. Door derden in Nederland of per postwissel, Voor de Ver. Staten, Canada, Brazilië f2,25 per maand (2 nummers); over te maken via relatie in Nederland. Voor Australië en Nw. Zeeland f 2,50 per maand (2 nummers); over te maken via relatie in Nederland. ALTIJD BIJ VOORUITBETALING TE VOLDOEN. „TJALIE ROBINSON FONDS" De vorige maand ontvangen Deze maand: Elera H. de W.-R. R. J. Chr. Ch. f41,50 f 5,— f 10, f 2,50 NJAI DASIMAH. Wij zoeken al een hele tijd naar een exemplaar van het boek van Manusama „Njai Dasimah Wie kan ons eraan helpen. En wie heeft andere vergeten Indische boeken of kent mensen, die zulke boeken hebben? Gaarne z.s.m. ^richt in verband met onze plannen voor een Indische cultuur-historische bibliotheek. TONG-TONG Onder redactie van Tjalie Robinson, en alle abonne's als actieve medewerkers, heeft de bedoeling: de Nederlander uit Indië te presenteren aan het Nederlandse volk zoals hij is; in de verwachting dat zijn aparte kundig heden en talenten van nut kunnen zijn voor de Nederlandse maatschappij; zowel in het vaderland als in alle buiten landse ondernemingen, waar een nieuw bestaan gezocht kan worden, in het bij zonder in de tropen. Redactie-adres: Franklinstraat 106, Den Haag. Tel. 63.77.86. Postgiro 6685. Verschijnt tweemaal in de maand. Prijs per nummer f 0,25 Kwartaalabonnement f 1.50 Jaarabonnement f 6,. WIE STUURT FOTO'S? Onze krant heeft geen plaatjes! Wie stuurt ons foto's „van toen?" Ze moeten scherp zijn en „zwart-wit", dus geen tinten of vergeelde foto s. Doet er niet toe welke tijd, mits SFEER in beeld gebracht wordt. Voorbeelden: een HBS of LS- klas (NIET te klein), een foto thuis of op picnic, de huisbarbier, petjelverkoopster, betjavoerder; typisch straattoneeltje op Pasar Baroe, Boeboetan, Bodjong, enz., enz. Heel oude familie-foto's zijn ook welkom, kortom alles in beeld waarvan de lezers direct uitroepen: „O ja!! Ie deksel, waar om is het verleden van elk volk en elk land be langrijk of interessant en van ons niet?! Denk erom Indische Nederlanders, wij hebben niet al leen wat te vragen (of zelfs te eisen), maar ook te GEVEN! En dan nog: wie heeft er leuke tekeningen of kan ze alsnog maken? Stuur op, doe mee. Wees niet lijdzaam en afwachtend. We kijken reikhal zend uit naar de volgende post. Afgesloten op 27 maart: Totaal f 59,— Het is zon belachelijk klein bedrag, dat het mis schien dwaasheid is van een „fonds te spreken. Hollandse fondsen zijn altijd een paar miljoen of een paar ton groot. Wat een klein kunstje is, als je grote concerns hebt die de inschrijving openen met zoveel mille. En mensen met klinkende na men, die er weer zoveel mille bij storten. En grote acties en campagnes met loten en collectebussen en zo. jij Maar wij komen uit Indië en wij hebben geduld. Dat beroemde „sabar" van de waringin, begin nend als een onooglijk klein rood vruchtje en uit groeiend tot de grootste boom van alle bomen. Die mensen van TONG-TONG hebben een zelfver- trouwen als een waringin. En DUS zal het Tjalie Robinson-fonds uitgroeien tot een actief fonds van grote waarde voor alle publicaties en studies, die met trots zullen memo reren wat de Nederlander opbouwde in de tropen en wat hij in de toekomst alsnog zal kunnen op bouwen in de tropen. Wanneer wij terugblikken op 350 jaren construc tieve arbeid van Nederlanders aan de andere kant- van de aardbol en wij zien dat Coen s piofetie dat ..in Indiën wat groots verricht kan worden, in derdaad vervuld werd en wij beseffen dat er tro- pengebieden zijn de hele wereld rond, waar de Nederlander wéér een grote taaK beginnen kan van zeker drie en een halve eeuw, zouden wij dan twij felen aan het kiemvermogen van het Tjalie Ro binson Fonds? INDISCHE NEDERLANDERS. SCHAAMT U NIET VOOR ZO N ONNOZEL FONDS EN SCHAAMT U ZEKER NIET VOOR UW BIJ DRAGE. PAK EVEN DAT GIROBOEKJE f6685) EN SCHRIJF - U WERKT AAN EEN TAAK VOOR HééL NEDERLAND. Wie kan ons „terug"helpen aan no. 12 van „Onze Brug". Wij missen het voor ons archief. Bij voorbaat onze dank. -C DE INDISCHE JAGER. Wie heeft thuis nog één of meer jaargang (en) van het Ned. Ind. Jagers Genootschap? En wie wil ze ons voor een korte tijd in bruikleen afstaan? AGERBEEK. Wie heeft thuis een schilderij van de Indische schilder Agerbeek? Of heeft kennissen die werk hebben van deze schilder? Of weet mensen, die ons het e.e.a. van hem kunnen vertellen? Nagekomen bijdragen (o.a. in reactie op onze „Appèl-actie") kwamen binnen van de volgende helpers in nood: 1 iH v. d. C. f25,—; Dr. M. H. v. L. v. P. f 10,—G. R. L. f4,—: W. C. M. f 1 Bar. L. H. Sch. V. d. O. f5,—; R. V. G f4,—; Ir A v O. f4,A. I. M.-v. d. H. f6,H. G d G f 4.H. V. f5,—: F. J. J. f 10,-; J. M. B f 2 50; H. v. d. M.-K. f7,50: Dr. N. N. f 100. J. H. R. f 10,—; R. S. f2,50; H. O. Sr. f 10,— W. V. f5,-; Bar. J. G. F. M. G. H. t. W f5,J. E. d. L. d. K. f5,—. Totaal f225,50 d.d. 18 april 1958. Ah, de geest wordt vaardig! Het kan niet anders of het moet in de toekomst wel goed gaan lopen met TONG-TONG. Als wij toch ooit een week blad worden in iedere kiosk! We hebben het mede aan deze eerste stootgevers te danken. Salut!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1