B O E li T B A U IS A N 2e JAARGANG, 30 MEI 1958 No. 19 DWARS DOOR NEDERLAND Tweehonderdvijftigduizend repatrianten. Als die op een rij gingen staan met een halve meter voor ieder, dan hadden we een rèntèng van 125 kilometer. Dat is een lijn dwars door heel Nederland, van Noordzee tot oostgrens. En dat is een Boekit Barisan van ervaringen, kennis, nieuwe mogelijkheden. Niet alleen de loem pia en de nasibal komen er uit, maar tien millioen andere wetenswaardige en nut tige zaken, spannende verhalen, kostelijke avonturen, waardevolle adviezen, nieuwe richtlijnen. Dat wéét U toch? Nou, sta dan op, haak in bij TONG-TONG en wek al Uw vrienden op hetzelfde te doen. Wacht niet langer, zeur niet langer, droom niet langer, maar DOE, DOE, DOE!!! WÈRF ABONNE'S VOOR TONG TONG. MAAK EEN BOEKIT BARI SAN DOOR NEDERLAND. die getuigen willen van HET LEVEN VAN DE NEDERLANDER IN 1NDIE. Redactie: TJALIE ROBINSON. Verslaggevers: ALLE LEZERS, Want het was een leven dat Mensen groot ge- maakt heeft en Nederland groot gemaakt heeft, maar nu vergeten en verloochend dreigt te worden. TONG-TONG is cicen amusement, maar EEN PLICHT. Den Haag. Redactie-adres: Franklin straat 106, Tel. 63.77.86. Giro 6685. Verschijnt tweemaal in de maand. Prijs per nummer K wartaalabonnement I aarabonnement TWISS EN SCHRIJVER I Komt een lieve dame op de redactie en zegt: „Tjalie ik ga herrie met je maken!" ,,Lo, waar- I om?" „Om die twee Nederlanders, Schrijver en I hoe-heet-hij-ook-weer." „Even, mevrouw. Het zijn I geen Nederlanders, maar warga negara's." „O I ja?" „Ja." „O En dan komt een vrij kort du- I rende gedachtenwisseling over het moeilijke pro- I cédé van niet-Nederlandse Nederlanders toelaten. I Daar gaat het verder niet om. Wèl om het feit I dat veel Ind'sche Nederlanders niet goed lezen, I niet goed luisteren, niet ver genoeg nadenken, maar I gauw boos worden. Vooral bij het verder naden- I ken over de affaire Schrijver-Twiss krijgen we I kijk op mogelijke consequen ies, die onoplosbaar I worden. Als we denken aan de affaire Bertha I den Hartob. die destends zelfs leidde tot relletjes in I Singapore, weten we dat één onbedachtzaamheid I van één mens hele regeringen in ellende kan bren- I gen. Laat ons beseffen: onze Indische groep heeft I verbazend weinig verantwoordelijkheidsgevoel I voor de individuen van de groep en doet weinig I stappen om het dwalen van een enkeling te voor- I komen. Maar is er wèl als de kippen bij cm te I muiten als er vermeend of echl onrecht gebeurt. I Dat is verkeerd. In Tong-Tong kunnen wij een I blad maken dat zwakke broeders helpt en waa.r- I schuwt voor misstappen en dwaalwegen. Sta I daarom niet terzijde, maar help NU. Juist de I pienteren, juist de wijzen mogen niet achterblijven. I Maak van Tong-Tong wérkelijk een apparaat dat I helpt in nood. Als men ziet, wat te zien is, komt men ogen tekort. Daarom ziet men slechts wat men WIL zien en men heeft dan ook maar twee ogen. OVER POLITIEK De in ons blad van 30 April aangekondigde bij eenkomst van de Nationale Unie, waar Tjalie Robinson zou optreden als gastspreker, trok slechts weinig belangstelling. Over het aandeel van de redacteur van dit blad op die avond schreef ,,Het Vaderland' van 7 Mei o.m. het volgende: Pas de laatste spreker had werkelijk val op zijn gehoor, mede dank zij zijn speciale gaven op dit gebied. Het ivas de journalist acteur-auteur Tjalie Robinson, die zich niet op het gladde ijs der politiek waagde maar de Indische Nederlanders in het al gemeen opriep tot werkelijke politieke be langstelling en tot een meer positieve hou ding in hun nieuwe omgeving. Tjalie Robinson gaf zelf toe, dat hij van politiek, althans van de Nederlandse poli tiek, weinig verstand had. Zijn betoog had een algemene strekking en concludeerde niet tot de Nationale Unie als dé partij voor de gerepartieerden. Integendeel, hij zei soms dingen die achter de groene tafel niet steeds in goecle aarde gevallen zullen zijn. Misschien werd er daarom zo goed naar Robinson geluisterd. Alleen met de zinsnede over de verhouding van T.R. tot de groene tafel zijn wij het niet eens. Het bestuur van de Nationale Unie liet namelijk de spreker geheel vrij om te zeggen wat hij op zijn hart had, en nam voldoende de wetten van de beleefdheid in acht om op deze gastbeurt geen critiek te leveren. Als andere politieke groepen zich ook de moeite zouden getroosten om naar Indische Nederlanders te luisteren, i.pl.v. ze eeuwig te dicteren wat ze doen moeten, zou de inpassing van de Indische Nederlanders in de politiek heel wat vlotter verlopen. Zowel het verslag van Het Vaderland als de houding van de N.U. getuigen van inzicht en begrip. Maar wat hoorden wij zeggen in kringen van Indische Nederlanders? Dil: „Waddoeh, Tja lie gaat in de politiek!" „Waddoeh, Tjalie is lid van de Nationale Unie! Waddoeh dit en wad doeh dat. Bewijzen van SLECHT luisteren en SLECHT lezen en toch maar stemming maken In plaats van ernstig bekijken wat stemmen eigen lijk is. Want dat is óók assimilatie. Regelmatige gedachtenwisselingen over poli iek, economie, cul tuur, etc. zijn in het Europese leven essentieel voor het bestaan. Wie op deze gebieden „liever geen soesah" heeft is minderwaardig Europeaan. Leven is niet een kwestie van een bordje rijst, een dak. en Drees-pensioen alleen. Maar vooral van het meewerken aan het scheppen van de condities c'ic ons die drie zaken verschaffen Brui ne en gebruinde Nederlanders, wordt wakker voor het te laat is! HET VPTL Dc redactie zou qraaq een exemplaar willen heb ben van het VPTL, (insiders weten wel wat deze afkorting betekent). Dit boekje zit vol short stories van de grootste menselijkheid in het kleed van de eenvoudigste soberheid. We hopen er later enkele ui te mogen reproduceren. Maar wie zendt he': ons op? REDACTIONEEL 1. Een oude voorspelling van ons is bewaarheid: als onze groep eenmaal aan het vertellen slaat, komt de redactie handen tekort om de stroom te verwerken. Copy voor vijf nummers ligt nu reeds persklaar, maar is door plaatsgebrek vooralsnog niet op te nemen. Wees niet teleurgesteld als op name op zich laat wachten maar SCHRIJF DOOR! Tong-Tong MOET het beste story-book werden van Nederland! 2. Het volgende nummer telt vermoedelijk maar VIER pagina's. Geldgebrek blijft ons vooralsnog kwellen. Onze leus voor U blijft: Schrijf EEN story en win VIJF abonné's! 3. Ook de heren der schepping'' raken nu beter los. Voorbeeld van uitstekend werk: het verhaal van K. E. van Hout op pag. 3. Wat een 18-jarig opzichtertje B.O.W. GEDAAN HEEFT is dui zendmaal het vertellen meer waard dan wat een Indische jongen ZOU WILLEN DOEN als hij baas was in Nederland of kontjo van Eisenhower, Tong-Tong wil een betrouwbaar VERSLAG zijn van LEVEN en WERK, geen gezwam in de ruimte. MENNO VAN MEETEREN BROUWER EXPOSEERT Voor wie zich tijdschriften en dagbladen uit het Indië van omstreeks een kwart eeuw terug her inneren, is de naam Menno van Meeteren Brouwer vast geen onbekende klank. De vlotte en geestige illustraties, zoals U ze nog vinden kunt in vele boeken over tempe doeloe, o.a. in het gelijknamige boek van Jan Fabricius, in de bekende Brieven van Opheffer, in de boeken van „Brammetje" wijlen Ducroo alle ondertekend met „Menno" sadjah, zijn zó karakteristiek, dat je ze onmiddel lijk ook zonder die zwierige signatuur zoudt her kennen. Menno is niet alleen een geboren illustrator, die in enkele markante lijnen en met de meest een voudige middelen een beeld zó typeert, dat we het onmiddellijk en verheugd herkennen. Hij is een begaafd portret- en landschapschilder. Mogelijk doen zijn schilderijen sommige nieuwlichters in de schilderkunst ietwat „ouderwets" aan. Maar zijn berglandschappen, zijn sawahlandschappen doen U de frisse wind voelen die U van die bergen tegemoet- waait en U ruikt die eigenaardige reuk van de sawah, die wij Indisch lui nooit zullen vergeten, Menno stelt zijn werk ten toon op 6, 7 en 8 juni a.s. van 10 tot 22 uur in de bovenzaal van het Indisch Restaurant „Garoeda", Kneuterdijk 18. Verzuimt U vooral niet er heen te gaan. Menno zal U als een oude sobat ontvangen en Uw komst buitengewoon op prijs stellen. En LIwel U zult er, terwijl koffie- en sambalgeuren langs de trap pen omhoog stijgen en Uw reukorganen aangenaam beroeren, vóór de beelden aan de wanden weer even in Uw tempo doeloe zijn. E daarom: odjo lali Hein Buitenweg. Als mensen bijclkaar zijn wordt er ZEKER ge sproken. als zij uit elkaar gaan MISSCHIEN ge dacht.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1