Waarom groeifc Tong-Toog niet sneller? 3e JAARGANG, 30 JUL! 1958 No. 2 Uitgave van N.V. GAMBIR, Uitgeverij voor OOST EN WEST Theresiastraat 284 - Den Haag Tfc&x&h- Wie is dit? Zie volgende nummer! NIET RUSTEN voor T.T. in elke kiosk van Nederland staat MB ÉMMÉÜfeüaür'i-i - i - HÊ i-. - - - Redactie: TJALIE ROBINSON. Verslaggevers: ALLE LEZERS, die getuigen willen van HET LEVEN VAN DE NEDERLANDER IN INDIE. Redactie-adres: Franklinstraat 106, Den Haag. Telefoon 63.77.86 Giro 6685 Verschijnt tweemaal in de maand Prijs per nummer f 0,25 Kwartaalabonnement 1,50 aar abonnement 6, Nw. Guinea per maand f2 LEZERS VRAGEN: 1. Waarom krijgt TONG TONG geen geldelijke steun van grote instellingen en concerns zelfs niet die uit het oude Indiëë? 2. Waarom is er in Indische kringen vaak zo'n achterdocht tegen TONG TONG? 3. Waarom blijft het grote Nederlandse publiek lauw OMDAT: In de achter ons liggende jaren in goed vertrou wen veel steun en medewerking werd verleend aan allerlei op Indië of de Indischman in Nederland gerichte plannetjes, die werden opgezet: a. in wilde speculatiezucht, b. met schrikbarend onmondig politiek en maat schappelijk inzicht, c. met volkomen gebrek aan enige ervaring op het gebied van publiciteit en sociale organisa tie, d. soms door doodgewone oplichters of geldjagers. Wie even achter de schermen heeft gekeken weet dat er in diverse avontuurtjes honderdduizenden guldens verloren zijn gegaan, ja ettelijke goedgelo vige mensen hun hele bezit verloren hebben! GEVOLG: Men heeft er genoeg van men is ,,kapö" en in sommige gevallen kapot! DENK NIET dat domme of onverantwoordelijke mensen hier gelaakt moeten worden. De feilen van onze groep zijn van historische oorsprong. In het voormalige Indië bestond eigenlijk geen maatschappij in de Europese zin van het woord, maar een samen leving (onder gouvernementsadministratie) van keiharde werkers met gespecialiseerde vorming, van de jongste derde commissies af tot de presi- BRI Arz X j//t -Z rX-3. .'jzi //izr.z'-'.z' Op deze wijze kan men zijn contributie aan TONG-TONG voldoen; men plakt een post zegel van één gulden op een briefkaart op deze wijze en men is abonné voor twee maan den (vier nummers). Nooit méér dan één gul den opplakken. Vier postzegels van 25 ct. of twee van 50 ct. mag ook. dent van welk concern ook, die ,,na gedane arbeid goed rustten". Georganiseerd „sponsorship" op cultureel en soci aal terrein bestond praktisch niet. In Europa en de V.S. worden jaarlijks milliarden door particu lieren bijeengebracht (soms door de Staat gesub sidieerd) om allerlei instituten, stichtingen en ver enigingen op te zetten, die de Regering niet wil of niet kan instellen. In Indië was praktisch niets van die aard. OORZAAK Dat kwam omdat het kapitaalbeheer dominerend vanuit Holland werd geleid en praktisch geheel was ingesteld op het „opbrengen van baten" ten behoeve van maatschappij en Staat in Europa. In Indië had men niet de ruime beschikking over fondsen om te experimenteren met maatschappe lijke waarden. GEVOLG Niet alleen hei ontbreken van een maatschappij in Indië (de wérkelijke oorzaak van „het verlies van Indië"), maar het ontbreken van elk maatschap pelijk inzicht en ervaring op het gebied van maat schappelijke creatie bij de Indische Nederlander - ongeacht rang of stand. Wie kennis neemt van de verbijsterende goedgelovigheid bij kleine én grote man in menig „Indisch avontuur" in Nederland, zal dit wel moeten onderschrijven. WAT NU TE DOEN? Doorzetten, doorzetten en nog eens doorzetten. Juist wij! Juist de kleinen, de eenvoudigen, de alleenstaanden, de vergetenen. In de traditie van het oude pionierschap. Generaties lang hebbeti aan de rand van de verste rimboe, op de verlatenste tandjoeng, in het meest woeste vulkaangebergte eenvoudige, onderbetaalde, vergeten mensen ge beten, „met een groot gezin en klein gewin" en zij hebben doorgezet. Ja, daar ver ligt ook hun gebeente, in de hoogste vulkaan-as, de verste rede „tanah abang", de diepste indigo-blauwe zee, de zwartste rawa. Ter ere van hen zetten wij dit werk voort en in hun geest. Onbegrepen, on geholpen, ongeweten, maar onverwoestbaar. Zij slaagden in de groene jungle, zouden wij falen in de asfaltjungle? Vraag nooit om hulp, bedel niet. Vertrouw op God en op jezelf. Wij moeten slagen. Wij moeten di doen in de dezelfde eerlijke eenvoud. Eerlijk fouten durven zien waar wij fouten ma ken, waar wij tekort schieten, de fouten herstellen en dan voorwaarts gaan. Geen superioriteitscom- plexjes, geen tinka's, geen grote mond, geen „sem- ber gehuil. Mond houden EN DOEN! Help de TONG-TONG te slaan voor een „rapat besar" van die grote familiekring, die eens van een groepje specerij-eilanden een Gordel van Smaragd maakte. IN DEZE GEEST MAKEN WIJ VOOR ONS ZELF EEN NIEUWE TOEKOMST. NABESTELLINGEN Niet van ALLE nummers van TONG-TONG zijn nog exemplaren over. Bij eventuële nabestellingen kunnen wij dus alleen nazenden wat er nog IS. PROEFNUMMERS Worden slechts éénmaal toegestuurd (bij uitzon dering tweemaal). Men moet zich dadelijk abon neren. Te lang zeuren is voor ons te kostbaar. DATUM VERKEERD. Ons vorige nummer was verkeerd gedateerd: 15 juni i.p.v. 15 juli. Pas op bij het inbinden van Tong-Tong straks!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1