„AANH. V.P.T.L." TONG TONG RECLAME ADVIEZEN „Alleen kalmte kan redden!" ELODIE EXPOSEERT Soedi mampir Restaurant ,,Modjopait" 8 Een KWART MILJOEN Indische Kopers! U kunt hen bereiken met BUREAU VOOR waarin de tropenzon schijnt Wij doen Uw annonce aanslaan bij het Indisch publiek dat een eigen contactcode heeft in Regentesselaan 158 Telef. 33.70.8S (bereikbaar met lijn 2. 5 en 12) TONG-TONG doet af en toe een greep in het Aanhangsel van het VPTL, het „leerboekje van het KNIL", opdat wij niet vergeten zullen de jongens in blauwe attila (en later in grijsgroen) die de kastanjes uit het vuur haalden voor de burgerij in Indië en in Holland Hier een lesje hoe te handelen bij paniek. Lesjes als deze hebben bij het KNIL „Alleen kalmte kan redden" zowat tot een gevleugeld woord gemaakt. In den jare 1904 bivakkeerden in het Salaman- ganse 2 brig, infie. onder co. van luitenant Fran- kamp aan een kleine aloer. De troep lag in carré onder afdakjes van takken en blaren en besloeg 3 zijden, 4de zijde was de aloer. De cdt. lag zoals gebruikelijk onder een afdak in 't midden van het carré. Midden in de nacht was een inl. aan 't dromen dat 't bivak een klewangaanval kreeg. De man, gekleed in een pendek en een wit baardje, sprong, gillende „orang Atjeh masoek", op en begint in 't wilde te vuren, 't Gehele bivak was in oproer. Een fus., de dromer voor een binnengedrongen Atleher aanziende, schoot hem door de hand, 't werd in een minimum van tijd een gegil en gevuur van belang en daar iedereen naar 't midden drong, lag de cdt. weldra begraven onder zijn afdakje, waarop vele fuseliers waren neergevallen. Nadat de cdt., die niet beter wist, dan dat hij onder Atjehers lag, zich eindelijk vrij had gewerkt, riep hij: front kaloewar, djangan pasang. t Was alsof op dit toverwoord gewacht werd, de rust keerde ogenblikkelijk terug, de bevolen opstelling werd ingenomen. De troep was danig overstuur, zelfs de oude rotten van Eur. wilden nog zo maar niet aannemen, dat er geen Atlehers geweest waren. Hier was een geval van paniek dat gelukkig slechts met één gewonde af liep. Deze les is in het Aanh. V.P.T.L. opgenomen als no. 199. Noot van de redactie: Publicatie van fragmenten uit het Aanh. V.P.T.L. en andere werken over de krijgsgeschiedenis in het oude Indië belichten de historie van het KNIL. Later zullen in TONG-TONG ook artikelen verschijnen, die de culturele betekenis van dit leger zullen belich ten. Van 26 juli tot 16 augustus, dagelijks van 4-11 u.. exposeert in de Houtrusthallen te Den Haag de Indische schilderes Elodie van Heemskerck-Deux. Over mevrouw van Heemskerck mochten we enige maanden terug reeds met plezier in onze kolom men schrijven en we hopen het nog vaker te mo gen doen. Want in vele opzichten is zij een typi sche vertegenwoordigster van het voorbeeldige In dische meisje. Mevrouw van Heemskerck is nu 69 jaar en ze heeft het verre van breed, maar geboren in een tijd van pioniers heeft ze van jongsaf aan geleerd zich moedig en opgeruimd aan te passen bij de moeilijkste omstandigheden en er tóch nog zoveel mogeliijk uit te halen. Op haar „ouwe dag" (want eigenlijk zal mevrouw v. Heemskerck altijd jong blijven!) leeft ze zoals menig jongmens dat graag zou willen maar niet altijd aandurft: als artiste op een kleine mansarde, omgeven door haar schil derijen en elke dag werkend met een zó groot enthousiasme dat burgercomfort en royaal eten nauwelijks een rol meer spelen. Het spreekt vanzelf dat iemand die 65 jaar in Indië geleefd heeft van Indië schildert en onder haar nijvere vingers komen het karbouwenhoe- dertje, de vruchtenverkoopster, de padipluksters, de vissers opnieuw tot leven. Elodie heeft maar heel weinig les gehad en in een beschaving die gewend is aan Grootmeesters met indrukwekkende exposities zou ze nauwelijks enige aandacht heb ben, maar Elodie is niet in het minst geïntimi deerd, Ze studeert ijverig en is onophoudelijk bezig haar techniek te Verbeteren. Want tenslotte gaat het bij haar niet om een „mee doen" met Europese scholen, noch om het winnen van een plaats onder de Europese artisten, maar om datgene wat kunst in zijn eerste en wezenlijke vorm is: het uitleven van een vol zieleleven. En omdat Elodie Indisch meisje is, is het het Indische zieleleven dat in haar schilderijen vorm vindt. En dit is een eenvoud en soberheid, die ontroert. Elodie heeft ook eens een boek geschreven over het leven van eenvoudige dessalieden. Het boek is intussen verloren gegaan, maar we hopen er toch nog een exemplaar van terug te vinden. Maar in elk geval hopen wij dat haar schilderijen langer zullen leven en dat velen naar haar expositie zul len komen om persoonlijk kennis te komen maken. Al was het alleen om te leren wat assimileren wér kelijk is: leven in het heden met behoud van het verleden en vol nieuwe moed voor de toekomst hoe oud je ook mag zijn! P. G. DESSAUVAGIE BELASTINGDESKUNDIGE stelt zich ELKE WOENSDAG en ZATER DAG beschikbaar voor hel verstrekken van GRATIS ADVIEZEN in belastingzaken voor abonné's van TONG-TONG tel. 01700/634285 Wij hoeven zijn naam niet te noemen. Iedereen kent deze officier. Hij vertegenwoordigt voor ons alles wat trouww, eerlijk, moedig is! Maar hoe verschrikkelijk weinig is van hem bekend! Stuur ons anecdoten uit het leven van de MENS Be renschot, omdat hem in TONG-TONG het recht wedervaart dat hem toekomt! En stuur ons anecdoten van ieder ander MENS in Indië, generaal of soldaat, GG of derde com mies, superintendent of assistent-snijvelder, die U gekend hebt. TONG-TONG wil het Indische le ven niet bieden als „staat van dienst" maar als MENSELIJK DOCUMENT! (thans onder nieuw en perfect beheer) Indische en Chinese tafel Verzorgt uitzending vanaf f 2.50 Specialiteiten brongkos en goelai kambing (op bestelling) Noteer het aderes

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 8