WIJ IN DE AETHER! NU NU NU! HET ENIGE INDISCHE BLAD IN NED ER LA N D 3e JAARGANG, 15 AUGUSTUS 1958 Uitgave van N.V. GAMBIR, Uitgeverij voor OOST EN WEST T heresiastraat 284 - Den Haag A!7 S... S&éJZv..-, TT-RACES NIET RUSTEN voor T.T. in elke kiosk van Nederland staat! Redactie: TJALIE ROBINSON. Verslaggevers: ALLE LEZERS, die getuigen willen van HET LEVEN VAN DE NEDERLANDER IN INDIE. Redactie-adres: Franklinstraat 106, Den Haag. Telefoon 63.77.86 Giro 6685 Verschijnt tweemaal in de maand Prijs per nummer l 0.25 Kwartaalabonnement 1 >50 aar abonnement 0, Nuk Guinea per maand 2, Een stem door de aether (VPRO, zondagmiddag 20 juli: in het blad TONG-TONG schrijft Opa Samson: „Wij noemden de krontjong Mat tjina of Kodok Panggil Oedjan. Bekende kron- tjongartist was Kakeh Peterman, enz., enz. Deze uitzending maakt deel uit van een radio programma dat heet „Van Kleine en Grote Boengs", 3 augustus volgde wéér een uitzending en 17 augustus kwart over vijf kom er wéér een. Wij twijfelen cr niet aan of andere omroepver enigingen zullen het voorbeeld van de VPRO volgen En later zullen ook vele bladen en tijd schriften regelmatig interessante copy overnemen uit TONG-TONG. Help ons dus dit blad groot maken. Werf lezers! Vergeet onderlinge verdeeldheid, vergeet kleine tinka's en grote bezwaren, maak een INDISCHE BRON VAN BREDE KENNIS EN MOOIE VERHALEN voor het Nederlandse volk. Maar DOE ZELF OOK WAT. Word NU nbonné en werf er drie abonné's bij. Alleen een GEZA MENLIJKE krachtsinspanning brengt ons voor uit. NU. BOEKIT BAR1SAN DWARS DOOR NEDERLAND!! Tweehonderdvijftigduizend repatrianten! Als die op een rij gingen staan, hadden wij een rèntèng van 125 kilometer! Dat is een Boekit Barisan van Sche- vingen tot Almelo. Laat die Boekit Barisan GE- TUIGEN van het R1]K OVERZEE, waarvan de herinnering NOOIT verloren mag gaan! Doe wat U wilt: assimileer of niet, ga in de poli tiek of niet, belijd elk geloof, kies elke toekomst, maar vertel Holland wat bij zijn historie hoort: ONS LEVEN IN DE TROPEN. Wij zijn de laatste generatie Indische Nederlanders wij MOETEN getuigen! Handen ineen werf abonné's schrijf over „toen" maak een LEVENDE Boekit Barisan dwars door Nederland! BRI1 ■WXMtok&Zi. Op deze wijze kan men zijn contributie aan TONG-TONG voldoen; men plakt een post zegel van één gulden op een briefkaart op deze wijze en men is abonné voor twee maan den vier nummers). Nooit méér dan één gul den opplakken. Vier postzegels van 25 ct. of twee van 50 ct. mag ook. Méér dan l 1.— is weggegooid De wereldberoemde jaarlijkse motorraces in As sen heten TT-races. Dat TT betekent niet TONG TONG maar Tourist Trophy, en de races zijn een soort voortzetting van de eerste TT-races, die tientallen jaren terug voor het eerst werden ge organiseerd op het eiland Man. Winnaar dit jaar in de 350 cc en 500 cc klasse werd John Surtees, die op al zijn internationale wedstrijden vergezeld wordt door zijn moeder. Een heleboel mensen meesmuilen hierom, maar dat is verkeerd. Wie zelf (hard) motor gereden heeft weet dat je daarvoor een perfecte gezondheid, een feilloos evenwichtsgevoel, een bliksemsnel reac.ie- vermogen, stalen zenuwen en staalharde spieren moet hebben en bij dit alles bij snelheden van veel meer dan honderd kilometer per uur: een helder en snel oordelend verstand. Dat de beste „coach'' voor al deze eigenschap pen John Surtees' moeder is (dus niet een sabbe lend angstmensje dat alles verbiedt), spreekt boek delen. Alleen een moeder, die wérkelijk geleefd heeft, weet dat een mens NIETS bespaard kan worden als God (of het Noodlot) het wil, maar dat alleen de mens, die waakzaam en sterk cn moedig is zijn Lot aan kan. Dus verbiedt John's moeder hem niet te rijden, maar „coacht hem. Maar TT-races zijn voor ONS ook TONG- TONG-races, races met de Tijd vooral. Als wij door een voldoende ruim abonné's BINNEN AF ZIENBARE TIJD niet kunnen bestaan, zal onze zaak geen kans meer hebben. Als wij niet zo snel mogelijk zoveel mogelijk contacten winnen, zullen wij niet voldoende historische gegevens kunnen verzamelen, die straks ONMISBAAR zijn als Ne derland zijn historie gaat oplappen. De Oud-Gar disten BB, de oude Atjeh-klanten, de oudste pio niers van de cultures, houtvesterij, KPM, BPM, Douane, Top. dienst, enz. enz al die veteranen (noem ze in hemelsnaam geen „oudjes") die Indië ontgonnen, zij hebben niet zoveel jaren meer voor de boeg. En zij hebben niet voor niets geleefd, geleden, liefgehad en gevochten. Wij moeten de waardevolle herinneringen van hen optekenen, al lemaal, en verder voortdragen. En dat kost veel tijd en we hebben nog maar zo weinig tijd. Racen, TONG-TONG, racen! Al deze oud-gardisten ook de oma s en mama- tjangs hebben ons gecoached en geleid als de moeder van John Surtees. Zouden wij dan klein zielig twisten over assimilatie, „petjo", on-Ne- derlands, enz. enz. enz.? Wilt u dat het u wél gaat in Nederland of welk land uwer keuze ook? Denk dan aan: „Eert uw vader en uw moeder, op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here uw God u geeft" (EXODUS 2012). Let op dat EXODUS en let op dat en uw moeder" en vergeet ook uw „Inlanase moeder en „voormoeder" NOOIT. Het is een CONDITIE voor een beter leven. ABONNEMENTEN BUITEN Nw. Guinea i 2.00 p. maand 1 2.50 p. maand Ver. Staten 1 2.00 p. maand 1 1.50 p. maand Antillen f 1.50 p. maand Brazilië f 2.50 p. maand 2.00 p. maand ALLES PER LUCHTPOST Wij hebben ONTSTELLEND veel copy, van alle kanten toegestuurd! Er MOETEN meer abonnees worden geworven om méér pagina's te kunnen ge ven, Anders sterft deze krant met ENORME groei kracht dcor gebrek aan voeding. Vraag ons NU net zoveel kranten als tl nodig hebt om aan al Uw kennissen toe te sturen. NU, NU, NU, NIET MORGEN. Doe er één dag moeite voor één dag maar'. En DE VOLGENDE MAAND kunnen wc zijn waar U wezen wilt! Aan al de inzenders wier copy nog steeds blijft liggen, onze excuses. We kunnen onmogelijk méér doen. Wees niet teleurgesteld of gekwetst; BLIJF SCHRIJVEN. Want gauw zal TONG-TONG tóch 24 pagina's of méér nog hebben. fs het niet wonderlijk? Toen we in Indië waren deden we niets anders als geven, geven, geven aan Nederland. Geld en goed en bloed, ïn niet afla tende arbeid. Nu we hier zijn geven wij wéér! Nu leerrijke verhalen, proza en poezie. Vraag niet naar dankbaarheid cf ondankbaarheid. Wij mensen uit de tropen schijnen geboren en opgegroeid te zijn om te geven. Doe wel en zie niet om. Laat het beste in ons wakker blijven. Maak TONG TONG groot! PROEFNUMMERS Worden slechts éénmaal toegestuurd (bij uitzon dering rweemaal.Men moet zich dadelijk abon neren. Te lang zeuren is voor ons te kostbaar.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1