HET PENNINGSKE VERGEET NOOIT! 3e JAARGANG, 15 SEPTEMBER 1958 No. 5 Uitgave van N.V. GAMBIR, Uitgeverij voor OOST EN WEST Theresiastraat 284 - Den Haag NIET RUSTEN foor T.T. in elke kiosk van Nederland staat! TON TON Redactie: TJALIE ROBINSON. Verslaggevers: ALLE LEZERS, die getuigen willen van HET LEVEN VAN DE NEDERLANDER IN INDIE. Redactie-adres: Franklinstraat 106, Den Haag Telefoon 63.77.86 Giro 6685 Verschijnt tweemaal in de maand Prijs per nummer f 0,25 Kwartaalabonnement f 1,50 aar abonnement f 6, Nw. Guinea per maand f2, We kennen allemaal uit de Bijbel het verhaal van ,,Het penningske van de weduwe", maar we zijn er niet allemaal van doordrongen dat er méér dan één symboliek kan schuilen in dat verhaal. We hebben onder onze lezers en lezeressen ette lijke, die het ZEER ARM hebben, méér nog, die in hun tekort bovendien vergeten leven in de een of andere negorij zonder de kennissenkring en de vermaken van Den Haag of Amsterdam. Uit onze correspondentie kennen we deze geval len zeer goed en als uit ons kaartsysteem blijkt dat één van hen al maanden achterstallig is, dan realiseren we ons meteen: dit is de weduwe X., wonend aan de oostgrens op de hei, klein pen sioen, kinderen. DUS soesah. Briefje: ,,Trek het je persoonlijk niet gaan, dat we af en toe in TONG-TONG schrijven: ..Achterstalligen, be taal!!" want dat geldt werkelijk niet voor jou. Je hebt misschien geen geld en misschien ook te veel kopzorgen, zodat je het vergeet. Je krijgt TT van ganser harte gratis! Hou goeden moed!" Een tijd lang geen kabar. Opeens een postwisseltje van f 5, Is er opeens iets goed gegaan? Een meevallertje? Maar mijn lieve, straks komen er wéér moeilijke dagen, bewaar die vijf pop toch! Neen. Zo'n geste, beste lezers, maakt dat we des te over tuigender verder gaan met ons blad. Als iemand van zijn schamel bezit nóg zoveel wil afstaan voor ons doel. dat betekent dit dat deze persoon ZEKER WEET onder mensen te zijn die helpen willen en kunnen. Liefde, weet u, verplicht. Wie van zijn medemens houdt, zegge dit niet alleen, maar helpe met de daad. Alleen een grote lezers kring stelt ons in staat onze verdrukten en ver- getenen te helpen TONG-TONG is GEEN blad van amusement of studie. TONG-TONG is ons Indisch geweten, een eindeloos beroep op grootheid van hart. Als u het nu goed hebt, zit niet tevre den thuis, loop eens een straatje om en win twee nieuwe abonnees: win helpers voor hen die hulp behoeven. Neen, neen, niet met de pet rondgaan. Deze Euro pese opvatting van menslievendheid is onvoldoen de. Maak een grote krant, die aan vergeten men sen een paar uren brengt van vreugde, geluk trots. MAAK TONG-TONG! T. R. STAMBOEL-FOTO'S Wie heef er toevallig nog foto's bewaard van de voor-historische" Stamboel? Hoe verguist en geminacht was deze Indische ,,Drei Groschen Oper", cén van de origineelste, zeldzaamste en vergetenste" kunstuitingen van het begin de zer eeuw. Men begint nu pas de aarde van de Stamboel te herontdekken en men zoekt bewijs materiaal, foto's, beschrijvingen, muziek, manu- scrip en. ongeacht van welke stamboel ook: Ma fic1. Hunter. Kramer, Hoogeveen, enz. enz. En het liefst van alles een foto van Auqust Mah.'eu zelf. Dezer dagen start in elk geval O pp Samson met schrijven over de Stamboel. Vraag 1: wie is de toekang sepeda? Vraag 2: Waar is de njonja van de fiets? Ach, dat onver gel j- kelijke Indië! Je pikt maar een paar bamboes, een stuk atap en een stellage van ouwe Soesoe Tjap Nona-kisten en je bèngkèl is klaar. Zo maar ergens in een straat voor een willekeurig huis. Geen Kamer van Koophandel, geen Vestigingsvergunning, zelfs geen acte van bekaamheid: ,,samber teroes!" De foto is ons afgestaan door de heer W. Halkema, Diederichlaan 7, Driebergen, die zulke straattoneeltjes in brief gaart formaat verkoopt a f2de envelop van tien stuks. Van alles is erbij, toekang es, toekang ramboet, betja, enz. stuur nou eens géén briefkaarten met molentjes en grachtje die zijn er genoeg, maar zo'n leuke tabé uit het oude Indië. En U helpt een oud-gast bovendien, die zegt never say die!" Dat ons blad een ERE-TRIBUUT is aan onze voorouders, die gesneuveld, vermoord, verdron ken, gestorven zijn van kommer en gebrek, of in eer gestorven zijn na een moedig en roemvol leven, onbekend en vergeten aan de verste uithoeken van de wereld, van Oelélé tot Atapoepoe, van Oed- jocngkoelon tot Morotai, van 350 jaren her tot vandaag de dag! Lees de vaderlandse geschiedenisboeken na (de boeken van ónze geschiedenis) en bemerkt zij be staan gewoonweg niet, deze voorouders! Lees de Nederlandse bladen van heden: wij bestaan r.iet dan als meelijwekkende Budcl-dieren". En over twintig jaar zijn wij zalig weggeassimi- leerd en uitgewist. Bruine jongens spreken Mo- kums en bruine meisjes spreken Boxtels of Drents. Wij zijn spoorloos verdwenen. Alleen leeft nog een tijdje triomfantelijk de loempia voort cn de ont- sambelde nasi-goreng (,.rijst-frite" geheten) als •een cretribuut aan de buik. Maar vóór het zover is, assimilatie-fanatiekelingen, maak nog éven in TONG-TONG een laatste ere saluut aan hen die ons leven maakten. Even maar! Okay? Verder zijn onze nakomelingen nog hun leven lang van Italiaanse" en .Spaanse" oor sprong. Tsk-tsk-tsk!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1