HET ENIGE INDISCHE BLAD IN NEDERLAND AAN ALLE LEZERS! 5 SEPTEMBER EN 10 OCTOBER Zoals dit nummer-twaalf pagina s worden alle komende nummers als (zie hiernaast) voldoende milde gevers gevon den kunnen worden voor een extra bij drage gedurende zes maanden. Als als het ligt aan U! En andere lezers, houd in dit beginsta dium niet op met Uw propaganda! Als elke lezer Nu één abonné erbij wint, zijn onze milde gevers eerder van hun ver plichting af! Wij hebben nog drie maanden tot het eind van dit jaar. Zet U drie maanden flink achter Tong-Tong en we beginnen straks een nieuw jaar als in alle opzichten zelfstandige figuur in de Nederlandse Pers. DIT IS EEN PRESTIGE-KWESTIE Een scliat van Materiaal 3e JAARGANG, 30 SEPTEMBER 1958 No. 6 Onafhankelijk Indisch Tijdschrift Adres Red. en Adm. Franklinstr. 1 06 Den Haag - Tel. 637786 - Giro 6685 ATT, Zo is dan de eerste bijeenkomst van TONG- TONG-lezers met de redactie (op 5 sept.) achter de rug. Het is een bijzonder gezellige avond ge weest, maar vooral: een bijzonder nuttige! Meer dan ooit tevoren heeft de redactie de zekerheid een paar duizend mensen achter zich te hebben, die helpen duwen. Gebrek aan plaatsruimte maakt een uitvoerig verslag van die avond onmogelijk. Maar de belangrijkste punten moeten er zeker uit: 1. De groei van TONG-TONG is onmiskenbaar: in één jaar zijn we gegroeid van honderd tot (nu) meer dan 2000 abonné's, terwijl de omvang van het blad verdubbeld is. 2. De tijd van schouderklopjes en on-onderzochte adviezen is voorbij. Wij krijgen nu practische raad en daadwerkelijke hulp. 3. Het belangrijkste voorstel van de zaal (met algemene stemmen!): een VRÏ] WILLI GE bijdra ge gedurende ZES maanden van een extra-bedrag speciaal voor de groei van TONG-TONG. De eerste bijdragen van een riks kwamen meteen van diverse zijden binnen. 4. De toezegging om de propaganda steviger ter hand te nemen (met de bewijzen dat dit ook IN DERDAAD georganiseerd gaat gebeuren). 5. De aanmelding van persoonlijke werkkracht. 6. Het voornemen om ELKE MAAND bijeen te komen voor nieuwe plannen. 7. Plannen om elders kringen te vormen van actie, waarop Tjalie zal worden uitgenodigd om te spreken en werk-kernen te helpen vormen. Dat klinkt beloftevol, lezers! Als we werkelijk kun nen doordringen tot het totaal van een kwart mil joen repatrianten, dan gaan we zegenrijke tijden tegemoet! En nu aan de slag. Eerst punt 3, de vrijwillige bijdrage. Wij stelden eerst vast een vaste maande- lijkste bijdrage van f 2,50, maar de zaal wenste de ze hulp spontaner en algemener. Wie dus minder kan bijdragen mag het tóch doen. wie méér wil bijdragen: graag natuurlijk. Wij hebben een voor lopige becijfering gemaakt: als wij gemiddeld 200 bijdragen binnenkrijgen van gemiddeld f 2,50, dan verschijnen we 15 november reeds met 12 pagina s. Het propagandistische voordeel hiervan is: ineens zóveel spreiding van copy, dat zelfs de grootste nurks er wel wat in vinden moet dat hem aanstaat. Dus: groter kans op abonné-vermeerdering. Dit hoeft maar zes maanden te gebeuren en dan kan TONG-TONG stevig op zijn poten staan. Bij drage nummer zeven kunt u dan alvast reserveren voor een knalfuif om het welslagen van uw blad te vieren. Okay? Okay! Poekoel teroes! Punt 6. Hoewel oorspronkelijk de afspraak was de eerstvolgende samenkomst te houden op, de eerste vrijdag van de maand, dus 3 oktober, kan dit helaas voor de eerstvolgende keer niet, omdat de zaal dan niet beschikbaar is. Dat is wél het geval op 10 oktober. Voor één keer verhuizen we dus naar 10 oktober. Zelfde plaats, zelfde uur (8 uur Café den Hout; allemaal komen!) Tot slot willen wij een extra compliment maken aan onze lezers in Amsterdam, Haarlem, Rotter dam en Utrecht die waren overgekomen. „Bon sang ne peut mentir", nietwaar? Goed bloed verloo chent zich NOOIT. En al is Indië verloren, wij zijn nog niet verloren! Nog lange niet. Nog lange niet! Op deze wijze kan men zijn contributie aan TONG-TONG voldoen: men plakt een postzegel van één gulden op een briefkaart op deze wijze en men is abonné voor twee maanden vier num mers) 1. Nooit méér dan f 1,— opplakken. Het meerdere wordt namelijk door de post NIET uitbetaald en BENT U KWIJT! 2. Postzegel (s) plakken NAAST normale fran kering (net als op foto), dus NIET op andere plaatsen van de briefkaart, NIET op achter kant. 3. Deze atoeran is VOOR HET GEMAK nu direct, maar altijd efficiënter voor LI en ons is een girootje voor een halfjaar- of jaarabonne ment (zie in de kop van de krant). U hoeft niet bang te zijn dat Uw abonnement te gauw verlopen is zodat U plotseling niets meer krijgt, en wij hebben minder verlies (de 'orieckaart- methode is duurder). We willen nog eens in herinnering brengen wat prof. Prins in de TONG-TONG van 30 juni aan ons geschreven heeft En ons contact met vele hoogleraren en docenten in de meest uiteenlopen de wetenschappen heeft ons geleerd dat de be langstelling voor onze mémoires wijd verspreid is Daarom nogmaals: we zijn er niet alleen om genoegelijk wat Indische kost te savoureren in TONG-TONG, maar om al vertellende EEN ZEER BELANGRTJKE BIJDRAGE te leveren aan de studie va° cnc ouae Indië in het bijzon der en de Tropen ii< het algemeen. Uw leven in Indië is NIET voorbij. NU begint de projectering ervan in de toekomst. Wij kunnen de Europeaan veel nuttige dingen leren, die voor het maatschappelijke 'leven, de cultuur, de handel en industrie nieuwe perspectieven openen. Daarom getuig, getuig, getuig. Hier nogmaals de brief van prof. inr. dr. J. Prins, hoogleraar in de Indische Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht: RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Utrecht, 15 juni 1958. Zeer geachte Heer Tjalie Robinson, De door u in uw brief van 2 juni j.l. ontvouwde denkbeeldenn.l. een blad te hebben en te leiden, dat in het bijzonder de tropen-Europeaan aan' spreekt, maar waarin hij bovenal van zich DOET spreken, en kari vertellen en schrijven over het land of de landen, waar hij geboren is, gewerkt heeft, getrouwd is, een gezin gesticht heeft deze ideeën van u hebben mijn volle instemming. Voos1 het ogenblik is de tropen-Europeaanterug getrokken, althans uit Indonesië. Maar van zijn ervaringen, zijn kundighedenzijn verdienste voor die landen, van zijn moeilijkheden en teleurstel lingen, zijn tegenspoeden en zijn vreugden, moet hij schrijven. Ik verneem dat ge uw blad vooral een sociaal-cultureel karakter wilt geven. U kunt een schat van historisch en sociolooisch rr.aieraai oij- eenbrenger, als u mensen van allerlei achtergrond en uit allerlei kringen hun herinneringen, hun be langrijkste ervaringen en indrukken, ook van de allerlaatste jaren van hun verblijf ginds, kort laten opschrijven. Ik hoop dat ik In dezen mede iets kan doen, en zal uw pogingen om vaart in deze zaak te brengen, gaarne en met veel belangstelling volgen. Intussen ben ik gaarne Uw dw. J. Prins. Ondtr Repactie van TJALIE ROBINSON Met medeweScing van ALLE NEDERLANDERS UIT INDIE, die het Ned. volk vertellen willen hoe wij WERKELIJK leefden en die overtuigd zijn van de noodzaak, om met vele van onze waarden het leven hier te verrijken. Verschijnt T^^EEMAAL in de maand Prijs per nummer f 0.25, per 2 maanden f 1. p. kwartaal f 1.50, p. half jaar f3p. jaar f6.— Nw. Guinea per maand f 2. Uitgave v. d. N.V. GAMBIR, Uitgeverij voor Oost en West - Theresiastraat 284 - Den Haag

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1