KERST- EN NIEUWJAARSNUMMER 'fsê EEN STEM ZINGT IN HET VENSTER VAN HET ONAFHANKELIJK INDISCH TIJDSCHRIFT w DE KERSTROOS HET ENIGE INDISCHE BLAD IN NEDERLAND Prijs van dit speciale nummer I 1.80 Adres Red. en Adm. Banstraat 27 Den Haag - Tel. 3981 57 - Giro 6685 Dit nummer is evenals TONG-TONG in al zijn verschijningen véél meer dan een blaadje met oud-Indische herinneringen het is een belijdenis van die merkwaardige Hollander die al vier eeuwen bestaat, de „Uit-Neder lander", de man die uitvaart naar de verste kusten, die leeft onder de vreemdste volken ond/r de meest absurde omstandigheden ondc. zo n lapje popperig eenvoudig dundoek: rood-wit-blauw. De man die leven moet zonder zekerheden, zonder voorschriftjes en wetjes, die van alle bestaansvormen ter wereld tenslotte maar één bewustheid overhoudt: ,,Ik ben mens onder Gods hoede". Deze ,,Uit-Nederlander' is (gelukkig als hij het leven eraf bracht) sinds Linschoten, sinds Coen, sinds Roggeveen, sinds Rum- phius, sinds Daendels en sinds de laatste OVW-er en uitgedreven planter, terug gekeerd naar ,,het-land-van-de-vlag", naar de „Thuis-Nederlander", de man die zijn leven opbouwt met zekerheden rond een kachel op een stukje van de zee gewonnen klei. De wijde horizons van de Zever- Zeeën, de kartelkimmen van tropische ge bergten, vallen plotseling terug tot ,,dc dijk gunder". En nu Jan Courage uit het want gekomen is en in de fauteuil bij de kachel zit, is het een suffert met vreemde manieren, ongeloofwaardige verhalen en verwerpelijke manieren. Thuis is hij niet thuis. Maar onder elkaar, lezers van TONG TONG. bij onze eigen Kerstboom zijn we nog eenmaal groot en gelukkig, sprekerr we ons ..pidgin-Hollands", etaleren we pauweveren uit het land van de Moesson (om met Maria Dermout en Wieteke van Dort te spreken) en zijn nochtans bij al onze trots ten volle bewust van onze klein heid: want w?e zijn wij? Een handvol bruine en gebruinde ^ensjes temidden van de miljoenen <ï/.ie ons niet verstaan. Dit kerstnummer wordt opgebracht met een geweldige inspanning, die al ons geld en al onze werkkracht kost. En wie zal deze stem horen? Wij blikken terug op een verwoest en ver loren leven en denken aan het woord van Zefanja: verwoesting zal in de dorpel zijn maar hier is ons Kerst nummer en we zeggen wederom met Ze fanja: ,,een stem zal in het venster zingen." Hier is de stem. En door het venster zien we opgeruimd tóch weer de wijde wereld in. TJALIE ROBINSON. TONG TONG i Onder Redactie van TJALIE ROBINSON Met medewerking van ALLE NEDERLANDERS UIT INDIE, die het Ned. volk vertellen willen hoe wij WERKELIJK leefden en die overtuigd zijn van de noodzaak, om met vele van onze waarden het leven hier te verrijken. Verschijnt TWEEMAAL in de maand Prijs per nummer f 0.25, per 2 maanden f l. p. kwartaal f 1.50, p. half iaar f3.,p. jaar f6.. 1 7 k CORRESPONDENTIE Door de enorme drukte voor het Kerstnummer plus de Babylonische verwarring van de ver huizing van ons blad is de correspondentie lelijk in de verdrukking gekomen. Lezers kunnen er echter van verzekerd zijn dat van de inhoud van ALLE brieven kennis is genomen en dat nood zakelijke beantwoording nog komen zal. De Kerstroos bloeit in donk're nacht Haar witte hart omhoog gericht Prijkt zij in ootmoed's stille pracht En wendt zich naar het Eeuwig Licht. 't Eeuwig Licht, vol van genade Dat alle slechtheid overwint Oh Pelgrim, wilt G' U laten raden En zoeken totdat Gij het vindt? De weg lijkt U zo zwaar tevoren En struikelend zult Gij hem gaan Maar 't grootst geluk is U beschoren Indien Gij niet blijft stille staan. Indien G' omhoog heft Uw gelaat In ootmoed, als de Kerstroos deed, Zo zal het zijn dat Gij ééns staat Doorstraald van 't Licht dat G' om U weet. H. S. Nw. ABONNEMENTEN BUITEN Zeelandf 2.50 p. maand Zd. Afrika Brazilië Australië Nw. Guinea Canada Ver. Staten Suriname Antillen I 2.50 p. maand f 2.50 p. maand 1 2.50 p. maand f 2.00 p. maand f 2.00 p. maand f 2.00 p. maand f 1.50 p. maand f 1.50 p. maand ALLES PER LUCHTPOST

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1