f TONG TONG BEGINT MET EEN NIEUWE BOE- KENREEKS: MOESSON is_het_"tjap" voor deze fïlOCSSCv^ lectuur van en over de TROPEN. Het eerste boekje van deze reeks heeft een heel bijzondere inhoud, waarover de bekende auteur Rob Nieuwenhuys (E. Breton de Nijs) o.m. het volgende schrijft: In dit levensechte verhaal ("geen enkele leugen heb ik neergeschreven") wordt verteld over Dje- mini, een soldatenkind, een anak kolong in de tangsi geboren en opgegroeid. Ze trouwt met een Hollandse korporaal en wat de buitenwereld niet geloven wil, gebeurt: hun verbintenis wordt een gelukkige, een zeer gelukkige zelfs, dank zij hun beider toewijding en groot geduld. Uit dit huwelijk wordt het meisje Linda geboren, een "nonna lip-lap", zoals men haar noemt. Zij doet het verhaal van haar ouders en haar familie dat vanzelf in haar eigen levensverhaal uitloopt. Getuigenissen als deze zijn zeldzaam in de Indi sche literatuur. Het tangsi-leven is nooit eerder het onderwerp geweest voor een verhaal of roman. Dit is het eerste of het zou het verhaal De clan van Willem Walraven moeten zijn geweest in de bundel Op de grens. Maar Walravens getuigenis van het samenleven met een Indonesische die hij in zijn driejarige diensttijd leerde kennen, valt welbeschouwd buiten het tangsi-leven. Een sociaal vooroordeel heeft velen ervan weer houden te schrijven over de wereld van mindere militairen" en onderofficieren, en toch heeft deze een zeer belangrijk facet vertoond van de Indische samenleving. De schrijfster Lin Scholte kent dit vooroordeel niet. Dit siert haar en het pleit voor haar intelligentie. Ze schreef haar verhaal omdat het een essentieel deel van haar leven uitmaakte, maar de directe aanleiding was toch een gevoel van ergernis dat zich tegen mij richtte. In een televisie-uitzending en in mijn fotoboek Tempo doeloe had ik enige malen gezinspeeld op het "leven van Jan Fuselier", op een wijze die juist door zijn beknoptheid -naar het oordeel van Lin Scholte- een verkeerde indruk wekte. In ieder ge val -en daar ging het voor haar om- die samen leving waaruit haar moeder voortkwam, waarin haar vader thuishoorde en waarin zij opgegroeid was, had zij nooit zó gekend Toen de Indische Kulturele Kring "Tong Tong" eind 1963 een prijs vraag uitschreef, waarin om jeugdherinneringen uit Indië werd gevraagd, stond het voor haar vast dat ze mee zou doen en even zeker wist ze waar over ze schrijven zou: over de jeugd van haar moeder in de tangsi. "Mijn bedoeling was er hoofdzakelijk op gericht", schreef ze, "om juist één jurylid, E. Breton de Nijs, het verhaal over mijn ouders te laten lezen". Welnu, dit is haar gelukt. Ik heb haar verhaal niet alleen gelezen, ik heb het in één ruk uitgelezen, hoe langer hoe meer overtuigd van haar gelijk. Daarna heb ik het herlezen. Toen bleek mij pas dat Lin Scholte -laat ik het ronduit zeggen- geen vlekkeloos Ne derlands schreef, maar tegelijk hoe weinig het er voor mij toe deed. Ze was en bleef een meesle pend vertelster door de mogelijkheid, geloof ik, die weinigen bezitten: de dingen op een afstand te zien en er toch bij betrokken te zijn. Daardoor ziet ze kleine, levende en karakteristieke details en hoort men haar tegelijk praten. En het is heel wat om zó te kunnen schrijven dat de stem door komt (met het accent erbij!). Daarvoor moet men potentieel schrijfster zijn, meer zelfs dan talrijke vlot en feilloos Nederlands schrijvende schrijvers. Maar wat mij eigenlijk nog het meeste heeft ge daan, dat is haar instelling die mij voluit sympa thiek is, die haar vrij gehouden heeft van sociaal vooroordeel en die haar in staat gesteld heeft dit verhaal te schrijven zoals ze het geschreven heeft: als een boeiend verhaal. E. BRETON DE NIJS BESTELBON Beste Tong Tong-ers, Natuurlijk wil ik deze "eersteling" in de nieuwr reeks: de MOES- SON-reeks niet missen. Stuur mij: ex ANAK KOMPENIE f 2,95 door Lin Scholte Het bedrag ad. wordt per giro/postwissel/via de bank*) overgemaakt. Naam: Adres: Woonplaats: (Handtekening) Hieraan hebben wij niet meer toe te voegen, dan dat ook wij "Anak Kompenie" in één adem hebben uitgelezen. Het verheugt ons zeer, dat wij deze NIEUWE reeks de MOESSON reeks kunnen beginnen met een boek van deze bijzondere inhoud geschreven door een NIEUWE INDISCHE schrijfster. De boeken, die in onze Moesson-reeks uitgegeven zullen worden, zullen alle zeer speciale boekjes zijn. Het is de bedoeling dat wij met de uitgave daarvan in een behoefte zullen voorzien waarin door anderer uitgevers niet wordt voorzien. De oplagen zullen aanvankelijk beperkt zijn en wij raden U daarom ook aan zo spoedig mogelijk te bestellen wanneer U het plan heeft dit bijzondere boek aan Uw verzameling zeer speciale boeken toe te voegen. U kunt Uw bestelling doen door het invullen en uitknippen of overschrijven van nevenstaande bon. De prijs van "Anak Kompenie" bedraagt f 2,95 en dit bedrag kunt U overmaken op GIRO 6685. Zie ook de boekenadvertentie op pag. 21: Bij aankoop van f 7.50 aan boeken, ont vangt U de boekenweekpremie, getiteld: De Geuzen. 28

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1965 | | pagina 28