ZIJ ZIJN NU NEGENTIEN Lessen in „de Bahasa" AMAZONEKOLONIE NEEMT JAPANSE "BEZETTINGSBABIES" OP. Voor de Amerikaanse "Copley News Ser vice" schreef reporter David St. Clair uit het stroomgebied van de Amazone het volgende: Belem, Brazilië - Onwettige zonen, in Japan achtergelaten door soldaten van het Ame rikaanse bezettingsleger, zoeken zichzelf een bestaan in - hoe bestaat het - het stroomgebied van de Braziliaanse Amazone. In 1926 werd Japan een enorm stuk land geschonken midden in de provincie Para, met de aanmoediging om dit te koloniseren en in cultuur te brengen. In de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog vestigden zich 350 families in de nieuwe gemeente. Door ziekte en door de geiso- leerde ligging van de rest van Brazilië*) ging gedurende de oorlog de kolonie bijna ver loren. Alleen door vastbeslotenheid en hard werken kon zij worden gered. gebeuren van de ganse schepping. De term wajang wordt daarbij in verband ge bracht met de term ajang-ajangan, hetgeen spiegelbeeld of afschaduwing wil zeggen en waarbij dan de zichtbare wereld rondom ons beschouwd wordt als een afschaduwing of een materialisering van de voorstelling van de schepper. Schepper en schepping zijn daarbij één en onscheidbaar, terwijl er tevens een voortdurende wisselwerking tus sen beide bestaat. De dalang schept zijn figuren en laat ze leven: hij beheerst de poppen en is almachtig over hen. Maar toch is hij ook afhankelijk van zijn schepping, daar hij zonder deze zelfde poppen zijn functie van dalang niet zou kunnen uitoe fenen. De dalang wordt dus ook in zekere zin beheerst door zijn poppen. Hieruit blijkt de eenheid van heerser en beheerste, van Heer en Dienaar of met Javaanse woorden: de "Goesti" en de "Kawula". Zonder de ene zou de ander niet kunnen bestaan. Zij vormen een twee-eenheid en dit is de ver- Vandaag kan deze kolonie, bekend onder de naam Tome-Acu, trots gaan op 10500 personen, electrisch licht, sanitair, een ei gen vliegveld en een coöperatie die jaar lijks op de wereldmarkt voor duizenden dollars zwarte peper afzet. De kolonisten zijn trots op wat zij tot stand hebben gebracht. Maar nog trotser zijn zij erop, dat zij plaats hebben kunnen inruimen voor de Japans-Amerikaanse ba- bies, die de hospitalen en weeshuizen in Japan overspoelden gedurende de bezet ting. Onderwezen, gekleed en met behulp van de beste medicijnen en goed voedsel, groeiden de kinderen op tot sterke en ge zonde jonge mensen. Vorig jaar kwamen de eerste emigranten uit Japan in Tome-Acu aan om een leven voor zichzelf te beginnen. houding, aldus de mystiek aangelegde Ja vaan, die er ook bestaat tussen God en de mens. Het is er mee als met een steen en de vorm; als met het vuur en de vlam of als met een spiegel en degene die zich spiegelt. Met dergelijke beelden kan hij zich van het begrip twee-eenheid beter een voorstelling maken. In grote lijnen heb ik getracht U in het voorgaande duidelijk te maken, wat de wa jang voor de Javaan kan betekenen. Het is een bron voor vermaak en ontspanning het is een school voor het practische leven; het geeft bevrediging aan zijn gevoel voor mystiek en symboliek. De pisangstam, waar in de poppen worden vastgestoken, is het symbool van de aarde, waarop de schep sels zich bewegen. De blentjong, of lamp, is het symbool van het licht dat over onze wereld schijnt. Zo vindt ieder in de wajang het zijne, zowel de oppervlakkige, als de denkende mens kan er bevrediging in vin den. Als ze eenmaal zijn ingeburgerd, zullen er veel meer volgen. De vijf jongens, allen 19 jaar oud, heb ben de Oosterse trekken van hun moeder en de bouw van hun Amerikaanse vaders. Zij hebben allang opgehouden zich af te vragen wie hun ouders waren. Het verleden ligt achter hun; hun gedachten zijn op de toekomst gericht. Van het moderne Tokio, met zijn bios copen, de ijscobars en air-conditioning, naar de Amazone met zijn hitte, insecten en afzondering, was geen gemakkelijke stap, maar de jongens pasten zich snel en gewillig aan. "We wisten dat we voor het eerst op ons zelf stonden", zei één der jongens, "en dat ons leven niet langer beschermd was. Wij hielden op kinderen te zijn toen we begonnen de wildernis te lijf te gaan. Nu zijn wij mannen met verantwoordelijk heid en een schuld tegenover de maat schappij, die wij moeten aflossen." De jongens bouwden eerst een houten hut, sliepen er in hangmatten en bouwden er een oven in. Daarna maakte ieder zijn eigen land schoon, verzaagde de bomen tot planken en bouwde zijn eigen huis met twee slaapkamers. Wanneer de huizen klaar zijn, zullen zij vijf Japans-Amerikaanse meisjes laten overkomen, die de jungle met hen durven te trotseren. "Juist omdat we geboren zijn zonder fa milie", vertelde een ander, "beseffen wij beter dan wie ook de grote waarde ervan. En wij zijn niet bang voor welk bestaan ook alleen maar om zo'n familie te heb ben." (Zo heeft in vroeger eeuwen in Indië ook menig Blanda, alleen op een buitenpost, vergeten door de familie in Europa ("de avonturier!") een vrouw gehuwd uit zijn omgeving en heeft met grote vastberaden heid een nieuw leven gecreëerd. En zijn uit huwelijken van Fransen met Atjehers, Hollanders met Maleiers, Duitsers met Ja vanen, Britten met Madoerezen, Spanjaar den met Menadonezen, nieuwe families ont staan met vaak eervolle stambomen. Ah - de geschiedenis herhaalt zich steeds al is er nóg zoveel assimilatieRed.). Brazilië is zo groot als heel Europa minus Rusland.-Red. TT. Telefoontje van mevr. Lebbink uit Ut recht: "Als onze generatie inderdaad niet meer terugkeert, maar een volgende wel, die dus de Indonesische taal niet kent, waarom opent Tong Tong geen taalcursus in de Bahasa?" We hebben inderdaad vaak met deze ge dachte gespeeld kunnen het zelf niet doen, weten niet hoeveel plaatsruimte ervoor ge vraagd wordt, enz. enz., maar met mevr. Lebbink vragen we nu aan onze lezers: "Wie Uwer zou het voor Tong Tong willen doen? Lessen in "de bahasa"?" Niet te berat, niet te ingewikkeld (later mag wel), liefst practisch en zo mogelijk amusant. En wie verzint er een pakkende titel voor? Maak de eerste proeflessen te onzer be oordeling. Maak er niet meer van dan 1 kolom per les. Wie wil, wie kan? 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11