1 „INDONESIË WAT NU?" Merkwaardig boekje wilt u dit jaar ook naar Spanje? 8 J. M. VAN EXEL's n Zo heet het slechts 38 pagina's tellende boekje (eigenlijk niet meer dan een bro chure) dat voor de nochtans vrij hoge prijs van f 4,95 op de markt wordt gebracht, en waar in de inlegger in dit blad apart de aandacht op gevestigd wordt. Maar het is geschreven door een Indo nesiër en door niemand minder bovendien dan Prof. Mr. M. Slamet, die het hoog leraarschap reeds behaalde in de Neder landse tijd en ook promoveerde tot doctor in de rechtswetenschappen aan de Sorbon- ne. Het is eigenlijk een betreurenswaardig feit dat wij over het Indonesië na de oor log zo veel gelezen hebben dat geschreven is door niet-lndonesiërs, en verder dat de doorsnee Europeaan (en zeker ook de In- dischgast!) zo verbijsterend weinig studie zin aan de dag legt voor het Indonesië van heden. Ook 'in persoonlijke gesprekken is ons opgevallen dat de Indischman meestal geen stuiver en geen minuut over heeft voor de vorming van een gedegen kennis van de politieke, culturele en economische problemen van "Indonesia today", maar zich vergenoegt met zulke "standpunten" als: "Als eerst maar Soekarno weg is" of: "Als Hatta maar terug is" of "Als de com munisten opgeruimd zijn" of "Als we maar eerst 10.000 Europese experts naar Indo nesië kunnen sturen'.', met welke opinies men dan de 1001 problemen van dit land "in zijn zak heeft". Prof. Slamet nu zegt af en toe ongeveer hetzelfde, maar voor hem beginnen de pro blemen dan pas goed! En wie denkt dat in het boekje het pasklare antwoord gegeven wordt op de vraag: "Indonesië, wat nu?" komt bedrogen uit. Prof. Slamet is een wetenschapsman, geen helderziende zoals wij... Maar wél kan voor de serieuze lezer de volle omvang van het Indonesische drama van vandaag wat duidelijker gestalte aan nemen. Het is de absolute overtuiging van de redactie van dit blad dat wij de Indisch man spoediger in staat achten méér begrip te krijgen van Indonesia today dan welke andere Europeaan ook die er nooit geweest is, nochtans alweer op één conditie: dat hij meer studeert. Want onze Indische er varing alléén is per sé onvoldoende. We betreuren het dat men ook Dahm's "Soe karno en de Strijd om Indonesië's Onaf hankelijkheid", Bruce Grant's "Indonesië" of b.v. Sjahrir's "Indonesische Overpijnzin- gen" niet leest en niet lezen wil. De door snee boekenkast zelfs van de trouwe Tong Tong-lezer vertoont op dit terrein een ont stellend hiaat, dat in sommige gevallen dés te schrijnender wordt omdat de betrokken persoon daarnaast met de authoriteit spreekt over Indonesië "die men van een oud-lndischgast verwachten mag"... Prof. Slamet spreekt met ons als één van ons. Hij begint met de uitbarsting van de Kloet en benadert ons met ons bekende beelden van de toekang sajoer en de toe- kang betja, maar ook met de Europese klassieken en het moderne volkerenrecht. En hij is een "anak Toeloengagoeng", weet UI... t.r. We kregen ter inzage een boekje toege stuurd, dat in alle boekwinkels te verkrij gen is (ook de onze; prijs f 2,90), geschre ven door Max Lewin en dat heet "Tien tegen rood". Het boekje beoogt als wij goed begrijpen de oprichting van een poli tieke "centrumpartij" en wil schoon schip maken in de vaderlandse politiek. We zouden haast zeggen: "Dat is niets nieuws; zulke stemmen hebben we vaker gehoord!" Over het algemeen is de oer oude zuilenverhouding tóch altijd sterker gebleken dan de vernieuwing. Wat echter wél nieuw is, is de aparte aandacht die in deze brochure wordt besteed aan de Indi sche groep in het hoofdstuk: "300.000 ver geten..." Zulke aandacht zijn we niet gewend. Of alleen bij opflikkeringen, voorafgaande aan een verkiezing en dan zinkt "Jan Oost weer weg in vergetelheid. Op 23 december overleed tot onze diepe droefheid mijn lieve man, onze goede vader en broer FRANgOIS JOHAN HENDRIK DE BRUYN KOPS op de leeftijd van 66 jaar. Namens allen: W. de Bruyn Kops - Mantouw Haarlem, 28 december 1966 Emmalaan 2 De teraardebestelling heeft woensdag 28 december op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag plaats gehad. Tong Tong bemoeit zich om vele redenen niet met de politiek. De belangrijkste: de Indischman zélf bemoeit zich er niet mee. Waarom? Omdat hij zeer sceptisch (gewor den) is. Ook in de politiek hebben wij vaak gezien dat "vergeten en vergeven" in Hol land wel een mooi woord is, maar dat "vuile leien" nooit vergeten worden. De Indisch man heeft bij wijze van spreken "par droit de naissance" 'n vuile lei als koloniaal. Het zal nog vele decennia duren voor dat over is. Intussen zullen al zijn oprechte bedoe ling en goede plannen al bij voorbaat verdacht gemaakt kunnen worden. En wor den wij een lastig wiel aan menige poli tieke wagen. We vragen ons daarom in gemoede af wat een nieuwe partij op dit terrein "met ons aandurft". Maar in elk geval is de betoonde belangstelling wel zo prettig. Kamsjahl T.R. Schoenhandel alleen Reinkenstraat 29 j Den Haag - Tel. 33 21 17 P ff Specialist in exclusieve dames- schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. j 1 vanaf maat 32 i Vele interessante koopjes in de UITVERKOOP j iliiiiilllliiiiiiiuiliiiinillllilllliHiiiiiniiiiilillllliiilHNiiiiiinillimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiii GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN FA. JAC. JEHEE ZN. sinds 1873 I Toonzaal: TORENSTRAAT 82 DEN HAAG - TEL. 60 07 46 iiumiinnnnniinmuimuil» OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - O Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. O g REISBUREAU o O Vraagt vrijblijvend £N JOURINGCARBEDRIJF O 0 ons reisprogramma - g van 1967 aan ..AMAZONE TOURS g O Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 g O Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 020- 79 1844 g OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16