AMSTEÜ PILS PRACHTPILS tonj fotif? VAN HIER EN GUNDER BIJ DE VOORPLAAT HET VERLEDEN IS NIEUW! Alleen de achtergrond is bijgetekend, ver der is het plaatje honderd procent echt en honderd procent NU. En nochtans vormden deze "meisjes van toen froeher" op alle internationale feesten en recepties in Cali- fornië, waar het Indo Community Center "De Soos" vertegenwoordigd was, een aparte noot van distinctie, die (dat was het wonderlijkste van alles) NIET verouderd of folkloristisch aandeed naast de andere meest bonte klederdrachten. "Very up to date and lady-like", noemde Mrs. Charmain Grant van het International Institute het. In de rubriek Myana leest U hoe de da mes er zelf over dachten. V.l.n.r. Gerda Ondang-Paauw, Marijke Steevensz-Top, Eu genie Wintersberger-Winter, Curly Rijnders -Monod de Froideville, Ruth Creutzberg- Avé, Lilian Ducelle, Rita Schenkhuizen-Lan- sing, Joy v. d. Woude-Schenkhuizen, Joyce Cohen-Top. De Soos in Californië is voor zover wij weten de enige Indische groep ter wereld, die zich niet alleen niet schaamt voor onze cultuur-historische kenmerken, maar er ook trots en gelukkig mee voor den dag durft te komen. Als er pluimpjes van Tong Tong uit te delen voor verdienstelijk werk op ons terrein, pluim nummer één gaat naar De Soos! ONAFH. IND. TIJDSCHR. - tie JAARG. No. 14 Pr. Maurltsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070/542542 - 550749 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mü Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, f 4,50; halfj. f 9,—; jaar f 18.—. Abt. Europa: jaar f 23,—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48.Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,-Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.): voor alle landen f 28. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. BLANKE EN GEKLEURDE ENGELEN Engelen zijn gewone BRUINE vrouwen" (TT 15 nov. Act of God 11). Please vergeet niet dat er onder je abonnees ook WITTE vrouwen zijnvrouwen die 't misschien nog een tikkeltje moeilijker hebben dan die an deren die tenminste tot een groep behoren MARIANNE BODDERIJ Het is een aandoenlijke, maar toch ook wel raadselachtige bezorgdheid van vele gekleurde mensen om toch vooral blanke mensen nooit tekort te doen, zoals wij in talloze zaken bij Tong Tong ondervonden. We weten niet waar dit vandaan komt, want blanke mensen hebben NOOIT geprotes teerd als wij het over bruine mensen had den zonder bijzondere opzet om uit te sluiten. De vetgedrukte woorden bruine en witte in bovenstaande brief zijn namelijk door de schrijfster benadrukt, niet door ons. Vermoedelijk door haar ook benadrukt ge lézen, niet door ons. We hebben in Chinese christelijke bid- prenten Chinese engelen gezien, en in Ja panse dito Japanse Engelen. Ook hebben we Indiase en Indiaanse engelen gezien en zelfs negerengelen (en dat wonderlijk aan grijpende en ook artistieke plaatje hebben we nooit vergeten). Europese "engelen-af- beelders" hebben geloof ik nooit de opzet gehad om rasdiscriminatie uit te drukken met blanke engelen. Ze zagen immers niet anders dan blanke vrouwen om zich heen en tekenden "dus" blanke engelen. Hetzelfde verschijnsel doet zich dus voor bij de gekleurde volken, die hemelse figu ren tekenen naar "de voorbeelden om zich heen". Tong Tong, verkerend onder bruine mensen, ziet voor zijn geestesoog bruine engelen. En constateert wat velen reeds weten: dat engelen niet de bovenaardse schepse len zijn op stichtelijke prentjes, maar dat zij leven onder óns! Reeds hebben in onze lezerskring vele blanke engelen zich geen seconde tekort gedaan gevoeld maar DIRECT hun "colle ga's" geholpen (zie artikel Bruine Bus). Wat ook NORMAAL is voor engelen: zij helpen zonder op of om te zien. En zwijgend. En kijk in het lijstje van hen die reeds hielpen: Marianne Bodderij staat er bij! Leuk, ja? T.R. IK BEDANK "Ik heb het mes in mijn budget gezet. Het abonnement van Elseviers Weekblad heb ik opgezegd, doch het jaarabonnement van Tong Tong behouden. Kennissen vinden het "gek" dat ik het z.g. culturele heb opgezegd en het dierbare heb behouden. Th. MULLER Zulke berichten kregen wij meer, ook t.a.v. andere tijdschriften. Er is natuurlijk geen vergelijking mogelijk tussen Tong Tong en welk ander tijdschrift ook, omdat wij ons op een geheel ander vlak bewegen, maar het door M. aangevoerde element van "dierbaarheid" lijkt ons het karaktervolste. BRIEVEN SCHRIJVEN Toen ik het artikel "Penfriend gezocht" las in Tong Tong No. 10 kreeg ik voor de zo veelste maal een brok in mijn keel. Op mijn 60ste verjaardag in november jl. kreeg ik ook van één van mijn sobats in Indonesië een felecitatiebrief, waaruit ik citeer: "Allereerst willen wij ons in de Bahasa uiten: "Selamat hari ulang tahun Bapah dan lbu Barnaart dalam bulan Nopember ini, semoga umur dipandjangkan Tuhan, diberi reseki jang lebih banjak, berbahagia selalu, dengan doa supaja Tuhan selalu melindungi Bapah dan lbu Bar naartjang kami tjintai! Amin, Amin." Hoe heel anders dan "van harte gefelici teerd"E. C. C. BARNAART En wie oud-abonnee Barnaart en zijn vrouw kent, begrijpt ook dat zulke brieven aan hen geschreven kunnen worden! Overigens is onze "verkalkte" brieven stijl één van de vele vormen van formalis me, manierisme, "in stijl blijven", "met de mode meegaan", die de kenmerken zijn van een steeds leger wordende beschaving die geaffectionneerde en hondse brieven even koel inmetselt tussen "Zeer geachte" en "Hoogachtend". Verreweg de meeste mensen kunnen met de beste wil van de wereld geen "eigen" brief meer schrijven. Bloemrijke brieven worden steeds zeldza mer, evenals bloemrijke taal. En de moder ne Schund- en Sex-literatuur, belust op lawaai en grofheid, is niet meer bij machte bezonken, beschaafde, verfijnde gedachten voort te brengen. Als wij ons maar niet zo gelaten neer legden bij vormelijkheid, als we maar durf den, ieder voor zich, wat openlijker, eigener en frisser te schrijven! T.R. "..NOOIT IN INDIE GEWEEST Nu ik toch aan het schrijven ben: ik be groet elke Tong Tong altijd met blijdschap. Ik ben nooit in Indiè geweest. Mijn vader wel en als kind dus veel erover gehoord; voel toch één of andere vorm van een binding ermee, misschien wel door een vorige incarnatie, en met Tong Tong ga ik mee door dik en dun, OMDAT HET BLAD EEN ZIEL HEEFT! J. ELMENDORF Amsterdam Sommigen zeggen: "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan". Sommige anderen: "Wij dragen nu eenmaal de chromosomen van vorige geslachten en die kunnen niet zo maar doodgemaakt worden, ook al eten we halsstarrig alle dagen kentang. Men kan zijn verleden het zwijgen opleggen, maar sommige mensen luisteren altijd naar die stem. Dat zijn de lezers van Tong Tong tot in vele geslachten. Poekoel teroes! U bent de eerste die zegt dat Tong Tong een Ziel heeft. Daar zijn wij U zeer erken telijk voor! T.R. KRENTENBROOD "Ik kijk altijd reikhalzend naar mijn TT uit en dat is voor mij ook de énige, je zoudt kunnen zeggen "familieband"die er voor mij nog bestaat met wat eens was. Zonder TT zou ik mij vrij verlaten voelen en daarom wind ik mij niet zo vreselijk op als er eens iets in staat, waarmee ik het niet eens ben; de hoofdzaak is immers dat wij de vroe gere indische familieband in takt houden en ons oog gericht op de terugkeer naar het land waar wij eens vandaan kwamen en tot welks ziel en geestesgesteldheid wij behoren. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21