Morituri te salutant Onhoorbaar groeit de padi Uoorpiaten katencleró "We krijgen per maand zeker wel zo'n vijfentwintig afschrijvingen wegens overlij den", vertelde me zonet de dame van de abonnements-administratie. Ik weet het zelf maar "zo half en half", want ik lees immers de post elke morgen het eerst? Maar voor de omvang van een soort mutaties kan de administratie me zuiverder inlichten. Zowel deze berichten als de mededeling van de administratie verneem ik met een stoicijnse kalmte: het helpt niet erover te jammeren. Het IS zo. Elders in dit nummer (pag. vindt U ook een bericht over het winnen van nieuwe abonnees. Het is de grote stilte, de kalmte, waarmee dit winnen en verliezen van abonnees in onze Grote Familie plaats heeft, die me dwars door mijn stoicijnse houding toch wel diep ont roert. Er is geen plaatsruimte in Tong Tong voor het gedenken van alle stervenden in onze Familie. In ons blad staan zelden of nooit overlijdens-advertenties. Ik weet niet waarom. Het is ook niet belangrijk waarom. Het IS gewoon zo. En in deze stilte dus voltrekt zich dus het "schieten van bressen" in de gelederen van Onze Laatste Garde, EN HET STOÏ CIJNS WEER VULLEN VAN DEZE GELE DEREN. Zulke dingen LEES je gewoonlijk alleen in verhalen van Napoleontische veldslagen. Of in lessen van het VPTL van het KNIL: hoe nieuwe soldaten kalm de plaats inne men van gesneuvelde wapenbroeders. Zon der poeha, zonder vertoon van plichtsge trouwheid of moed. U heeft er geen idee van hoe vaak ik door kennissen benaderd wordt met de vraag hoe erg het aantal abonnees van Tong Tong achteruit loopt, soms met mee gevoel, soms met verborgen leedvermaak. En zowel de aansprekers als ikzelf zijn al tijd weer enigszins verbaasd als ik rustig constateren kan: we gaan niet achteruit; ons aantal blijft stabiel... Dit moge een troost zijn voor hen die sterven gaan en bezorgd zijn dat dit On afwendbaar Lot mede een onafwendbare achteruitgang voor Tong Tong zou beteke nen. Er zijn reserves mijn waarden! Er zijn reserves! De Garde Sluit De Gelederen! Nog vele jaren... Het verschil tussen onze garde en de massa der onverschilligen en veroorde laars is eigenlijk ontstellend groot. Geen benul hebben van de waarde van ons werk, of té egoistisch verdiept in eigen vooroor delen (hoe gegrond ook), ons werk hin- VLIEGENDE BRUINE BUSSEN Onze "Bruine Bussen" (zie pag. 4 vorige nummer) VLIEGEN de deur uit. Als U wat lang moet wachten, wordt niet ongeduldig. Er is net een nieuwe partij besteld bij de fabriek. Maar U bént genoteerd. Dank U! In het lijstje van bijdragen voor het Hulp fonds Tong Tong ontbraken nog de volgen de namen: M. J. J. Treur f 100,E. de Wolf-Rudolph f 100,J. Bos f 1,50, H. Arts f 10,V. d. Broek 50,Prins f 25,—, N.N. f 21,50. derend EN ZELF NIETS PRODUCEREND, gaan ook zij de weg van het Onafwendbare Lot, maar hier worden geen gelederen ge sloten. Hier is alleen Verlies! Voor hen is deze gelijkenis denkbaar: DE TWIST Een man bezat een kleine akker naast een dodenakker. Toen de doodgraver eens een graf groef aan de rand van de akker, kreeg hij twist met de eigenaar van de akker. De twist laaide steeds hoger op. Er werden messen getrokken. Vechtend rol den de mannen in het versgedolven graf, waar zij elkander de doodssteek toebrach ten. Hun kinderen wierpen het graf dicht en gingen voort met het liefdevol verzorgen van het kerkhof en van de akker. EINDE Laat ons ons eervol verleden met liefde en dankbaarheid gedenken en tevens naar stig werken op de akker. Twist niet. T.R. r _®»l A>s ''Bedankt voor je Tong Tong-nummer. Machtig zijn die nummershè? Heb me ge abonneerd en tevens een kalender besteld. Leuk ja, dat die Indo's over de hele wereld zo verbonden zijn. Kun je zien dat er maar één Indië bestaat en dat je het niet zo maar kunt vergeten. Leve de lontong! Ga je ook naar de Pasar Malam in juli..." "Wir danken lhnen herzlich fiir die zwei Kalender van 1967 und die Zeitschrift Tong Tong. Ich habe mich sehr gefreutü! 1st es wohl möglich dass Sie fiir uns ein fahres- abonnement auf diese Zeitschrift besorgen können (Beide fragmenten uit brieven van personen die van een lezeres een Tong Tong kregen toegestuurd.) "In verband met het overlijden van mijn echtgenoot op 4 januari jl. verzoek ik U 't abonnement van de Tong Tong per 1 januari 1968 te willen afschrijven. Maar stuurt U het blad voor de rest van het jaar maar aan..." "Bij een zolderopruiming hier in mijn huis in Frankrijk kreeg ik toevallig een Tong Tong van april in handen. Op aandringen van mijn Franse echtgenoot, die veel meer geïnteres seerd is in mijn Indische dan mijn Hollandse kant, vraag ik U mij in te schrijven als abon nee..." "Wat vind ik het ontroerend lief van U om mij nog een jaar lang van de Tong Tong te laten profiteren dankzij de damedie elk jaar een extra abonnement neemt om cadeau te doen!..." Ja, onhoorbaar groeit de padi. Lezers die nooit wat inzenden, nooit klagen of nooit mopperen, maar aan vriendinnen en vrienden een Tong Tong sturen en zo nieuwe abonnees winnen. Een moedige we duwe die haar geld voor het hele jaar niet terugvraagt, maar het abonnement verder ALLE BEETJES HELPEN HELPT ONS LAATSTE RESTANTJE (met Pon - Wage - Kliwon - Legi - Pahing) OPRUIMEN voor wérkelijk BUBAR-prijzen (alles moet wéh!) 2,50 incl. porto Een ringgit op de bus, En nog elf maanden pret voor zus! ajo-ajo-ajo-ajo-ajoooo! Leef en laat (ons) leven schenkt aan een kennis. Huisvrouwen die een extra abonnement betalen om een wild vreemde gelukkig te maken. Een Duitse dame en een Fransman die een Indisch blad nemen ("incredible"!). Een vergeten Indo, die met een schok ontdekt dat "zijn soort" nog leeft! Zie, hoe onmerkbaar de gelederen zich weer sluiten! Het is adembenemend! En het zijn hoofdzakelijk VROUWEN, die dat doen. Waarvan acte! De Amazonen zijn geen legendarisch strijdbaar vrouwenvolk. Zij leven NU. In de Wayang wordt de strijdvaardige vrouw gepersonificeerd door Srikandi (het Indonesische Meisjesstudenten Corps in Djakarta heet SRIKANDI), de tweede vrouw van Ardjuna, die in de grote "broederoor log" de Bratajoeda, als legeraanvoerder op trad en de geweldige Bisma versloeg. In vergelijking met de andere, ingetogen vrou wenfiguren in de wayang is Srikandi een opvallende uitzondering, vrijmoediger (ze is ook afgebeeld met een iets opgeheven ge laat in tegenstelling met de gebogen hoof den van andere vrouwen), actiever, strijd vaardig en strijdlustig, die wist wat zij wou en veroverde wat zij wou. Nochtans was ze geen Kenau en zelfs gezegend met buitengewone schoonheid Al zijn onze actieve lezeressen in méér dan één opzicht geen Srikandi's, waar het betreft de strijd voor het voortbestaan van ons blad, doen zij voor haar niet onder. Selamat berdjoang, dames! 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 23