Koopt nu uw BIJ-VERWARMING Radio BOLLAND WIST U Petroleum-, Gas (butaan)-, Ventilator-, Hetelucht-kachels o.a. HALLER, ALADDIN. J Intra rood stralers - Badkamerkachels o.a. A.E.G., DAALDER0P, INVENTUM. j Olie-gevulde elektr. Radiatoren „DIMPLEX" oorverdovend met een dreigende klank. De bekken, waarin de blikkerende tanden, wijd opengesperd. Met uitslaande klauw- poten en krijgs-gekrijs sloegen zij naar elkaar. Er was een gigantisch kattenbeest, dat op zijn achterpoten deftig zat en be daard zich waste, de snorharen met de dikke klauwpoot opstreek. Dit beest was van werkelijk buitengewone afmetingen. Met verbijstering bleef ik naar die menigte krij sende en gillende katten staren. En ik ver baasde mij, dat geen mens reageerde op dit vreselijke katten-gejammer. De luiken van de huisjes om het pleintje bleven ge sloten. Alles om het pleintje bleef duister. Nergens was een lichtje te bespeuren. Plotseling hield het heidense gekrijs en gemiauw op. Blijkbaar -op een teken van het reusachtige, monsterlijk dikke katte- beest. In een doodse, beklemmende stilte schikte de menigte katten zich om het reus achtige beest in het midden, en reikten elkaar een voorpoot. Alle dieren stonden op hun achterpoten. De bekken openge sperd, maar braakten nu geen intens ge schreeuw meer uit, dat op het vertwijfeld huilen van kleine kinderen leek of klonk als het akelig rochelen van oude wijfjes in een hopeloze doodstrijd. Uit de bek met de blikkerende tanden van de grote kat in het midden van de kring kwam een gegrom en de in een kring om hem staande beesten begonnen een ronde dans, zonder gekrijs, in doodse stilte. Dit spookachtig schouwspel begon toch wel op mijn zenuwen te werken. Er hing een drei ging in de doodse stilte. Ik werd er koud van en langzaam rezen mij de haren te berge, toen ik als gefascineerd bleef staren naar die menigte in stilte dansende katten. Ik vermande mij en greep nuchter naar het eerste het beste voorwerp, dat ik in de kamer vond en wierp de houten laarzen trekker met grote kracht naar het zwijgen de, spookachtige, rondhuppelende katten- gedierte. De beesten reageerden er niet op en bleven hun rondedans dansen. De luiken sloot ik vlug en wierp mij weer in bed. De volgende morgen stond ik uitgerust op. Met een paar slokken wijn at ik het res tant uit het lunchpakket op. De luiken gooi de ik open. De zon scheen hoog aan de hemel. Het zonovergoten pleintje was ver laten en leeg. Geen katten te zien. Ook geen mens. De huisjes om het pleintje bleven dicht. Ik haastte mij naar beneden, GLOEDNIEUWE E.P. van "gekke" dische nachtegaal Kokkie Hr. Valk met de In- samen gezongen o.a.: f 6,50. Na de uitverkoop handhaven wij zover mogelijk onze aanbiedingen op T.V., radio grammofoons en pickups. Deze laatste sterio Telefunken van f 238, voor f 155,weet U wel, was een grote troef I ALLEEN Stationsweg Stationsweg DEN HAAG 143 73 tel. tel. 0 70 - 60.17.03 0 70 - 60.15.12 de trap af. In de gelagkamer zat weer de vrouw achter de tapkast. Zo goed mogelijk trachtte ik haar van de katten in de nacht te vertellen. Zij reageerde met een knor rend, spinnend gegrom. Ik bekeek haar nu met meer aandacht, en wat nauwkeuriger. Inderdaad leken de zijkappen van haar hoofdtooi op de opstaande oren van een poes. Haar ronde, dikke gezicht met het kleine neusje en de schuinstaande spleet oogjes accentueerden de katten-kop. De stijf gepiekte snorharen boven de dunne lippen vervolmaakten de figuur van een dikke katten-snoet. De gekromde rug, de poezelige gebalde vuisten met de dikke korte vingers, die op de maat van het spinnend gegrom, losser en vaster zich kromden. Het geheel was het volmaakte beeld van een reusachtige kat! De haren rezen mij ten berge. Ik wierp een bankbiljet op de toonbank, wachtte niet op het wissel geld en snelde in panische angst de ge lagkamer uit. Buiten gekomen rende ik weg om zo vlug mogelijk van de spookach tige omgeving vandaan te komen. Het reisgezelschap bereikte ik veilig en vertelde de reisleider van mijn zonderling avontuur. Hij luisterde verbaasd en raad pleegde zijn reiskaart. Het gehucht vond hij daarop niet. Ik had nog een paar mijlen verder moeten zijn om het op de kaart aangegeven dorpje te bereiken en daar de nacht moeten overblijven. Waar had ik dan de griezelige nacht doorgebracht? Dat ben ik tot nu toe niet te weten kunnen komen. W. Ch. J. BASTIAANS ...dat de naam Kobayashi (in Indonesië ge speld Kobajasi) in 1940 door het volk ge speld werd: K(oloni) O(rang) B(elanda) A(kan) J(apan) A(mbil) S(eantero) I Indone sia) - (Japan zal de hele Hollandse kolonie veroveren)? ...dat er bij de nadering van de Japanse legers strooibiljetten boven Java werden uitgestrooid, waarin stond: "Het Japanse leger zal in Indonesië aan land gaan om uitvoering te geven aan de voorspelling van wijlen Z.M. Djojobojo..."? ...dat de Indonesische leiders tijdens de bezetting door Japan hardnekkig bléven eisen dat Indonesië teruggegeven zou wor den aan het Indon. volk? Het boek van Bernard Dahm is een merk waardig en ONMISBAAR boek voor hen die onze jongste historie BEGRIJPEN wil. Dit boek, geschreven door een zoon van een predikant en een op Sumatra opge groeide zendelingsdochter, is gebaseerd op authentieke gegevens, merendeels uit in Ne derlandse archieven aanwezig historisch materiaal. Dahm is eigenlijk een Indischman, met een diep begrip van wat leeft onder het Indonesische volk, die ook naging wat er in de kampongs leefde, die beurtelings rechts EN LINKS ging staan, niet om par tij te trekken, maar om te WETEN. Zijn boek is een verbazingwekkend en een boeiend boek, WAARIN WIJ GEEN FOUTEN KUNNEN ONTDEKKEN, dat ons avond na avond weer gespannen bezig houdt, en waardoor eindelijk een beeld in ons voorstellingsvermogen kan ontstaan, juister en scherper dan onze vage opinie van thans, die ons alleen maar onbegrip en onoplosbare wrok bezorgt. Bij ons verkrijgbaar f 13,50 incl. ver zendkosten. "DE HEER EN MEVROUW VAN VOLLENHOVEN" Zo heet het boek dat uitgegeven is ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Margriet met Pieter van Vollenhoven, een alleraardigst, rijk geillustreerd pocketboek. Bij ons verkrijgbaar voor 6,90 plus f 0,40 porto. llllllllllllullllllllullllllllllllllillllllllllMllllllllinillllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnillllllllllll, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11lllilllilllUll"llU"""""lll1l""""lllllll"""""l""ll""""lllllll"H""""l""1l"l"l"1nni»> illlllüH Aantrekkelijke Betalingscondities IA W RIIPQTR A W X/ BEZOEKT ONZE IMJTJ I l\M 1^1. TOON KAMERSkomplete woninginrichting, dames-heren-kinderkleding g de constant rebecquestraat 3-49 verwarmings- en kookapparaten, elektrische huishoude- g (bij G.E.B.) Den Haag-Tel.606616 lijke apparaten, radio en T.V., rijwielen en bromfietsen iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiini llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 27