HULP AAN INDONESIË JR HEILIGE KOEIEN In gesprekken over eventuele hulpverle ning aan Indonesië hoort men vaak zeggen: "Ja, als ze zich maar een beetje naar ons leren schikken en betere garanties durven geven, zullen wij wel helpen!" Als dus de missie van Sultan Hamengku Buwono om in het westen credieten te zoeken niet vlot en "met lege handen huiswaarts gaat", is wederom het commentaar: "Tja, de schuld zal daar wel liggen..." Wie echter de sporadische berichten over de welvaart en credietwaardigheid van "Het Westen" regelmatig leest, komt o.m. zulke berichten tegen als in Elsevier's Weekblad: De hulp van het rijke westen aan de ont wikkelingslanden heeft in 1965, volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, circa 40 miljard bedragen, leder jaar neemt de hulpverlening aan de in armoede levende bevolking een fractie toe, maar als men bedenkt dat het nationale in komen van Nederland met een totale bevol king van 12 miljoen al tot boven de 60 miljard is gestegen, blijkt eerst goed hoe mini maal een bedrag van 40 miljard, voor een bevolking welke vele tientallen malen groter is dan die van Nederland, eigenlijk nog is. Economische vooruitgang in de ontwikkelings landen valt dan ook niet of nauwelijks te be speuren. Het inkomen per hoofd blijft in deze landen, mede door de zeer hoge geboorte cijfers, vrijwel stationair. Alle hulp sinds de Tweede Wereldoorlog heeft dan ook niet kun nen voorkomen dat de brede welvaartskloof tussen de industriële landen en de ontwikke lingslanden nog almaar breder wordt. Hoe staat het met Nederland? Het natio nale inkomen van ons land is pl.m. 75 mil jard per jaar. Als we dus een half procent aan Indonesië zouden schenken, zou dat een bedrag uitmaken van f 375 miljoen. En als we zouden groeien naar 1% hulpver lening, zouden we jaarlijks 750 miljoen moeten afstaan. Terwijl we met een begro tingsdeficit zitten van bij de 2 miljard! Ik hoor U al zeggen: "Loop nou gauw door! We hebben zelfs nog wat te góed!" Maar zo staan dus de zaken in werkelijk heid. En de gedachte: "Als zij maar aardig zijn tegen ons, komen we wel over de brug", is ONJUIST. Deze gedachte werd ook door Indonesië gekoesterd: Rijke Boeng kan helpen. De desillussie is wel érg groot! Dan is er nog de opinie dat we nooit geld moeten geven aan Indonesië, maar lenen. Nu moeten we niet eens vergelijken de enorm kapitaalkrachtige industrie en handel van Europa en de arme dito van Indonesië, maar doodgewoon alleen naar arbeid kijken: de laagst betaalde arbeider in Nederland heeft een wettelijk gegaran deerd MINIMUMLOON van f 110,in de week. Hoeveel honderden toch al krap le vende Indonesische arbeiders zouden hoe veel maanden moeten werken om die elf tientjes terug te betalen? Dit is zó onmo gelijk, dat het zelfs absurd is. Laat ons zonder rancune, zonder zelfoverschatting de feiten onderzoeken. Wij spreken uit ervaring. In zijn nijpen de nood heeft Tong Tong via Tjalie bij vele "miljonair-vriendjes" aangeklopt om Wie kent ze? De staf van het Proefstation Oost Java in de twintiger jaren, toen (o.a.) de Java- de beste jas ter wereld was! De foto werd ons welwillend afgestaan door Mevr. C. E. v. d. ACHTERSTE RIJ v.l.n.r.: Haenraadts, Maurenbrecher, Hillebrant, Beiten, Willems, Vogelzang, VOORSTE RIJ v.l.n.r.: van Lawick, v. Pabst, v. d. Kasteel, v. Ameyden, Jeswiet, Geerts, van Wolragen Kür, Haver, v. d. Maessen, Goedkoop, Vrins, Wijn, Cremer, Tramburg. Hardeman, van Beem, Schubbing, Jentinck, Groenenberg, van Nes, Homburg, Kriesfeldt, de Boer, hulp. En "nul op request" gekregen. Niet omdat die mensen zo hard of zo gierig zijn, maar omdat ik mede ingezien heb dat veel kapitaal muurvast zit aan zware ver plichtingen en dat de liquiditeit erg krap is. Als de nood in de eigen Staat al zó hoog is dat Paatje Gouvernement bij zijn eigen burgerij geld moet lenen, hoe zwak staan dan de internationale hulpverlenin gen! "Is dan de burgerij zo rijk?" vraagt de lezer zich geërgerd af. Eén bezoek aan A- zië brengt het antwoord: "JA!" Geen bur ger in Azië (op gelijk ontwikkelings- en werkniveau als wij) heeft zóveel bezit, woont in zo'n comfortabel huis, heeft zo veel gegarandeerd inkomen als wij. Een grote lening die Holland bij zijn burgerij aangaat, wordt vele malen overtekend! Al leen al wat de lezersgroep van Tong Tong in zijn kelders of op zolder heeft staan als "waardeloos" (papier, kleren, huishoude lijke artikelen, enz.) zou hele schepen naar Indonesië kunnen vullen. En daar zegening kunnen brengen. Weliswaar weinig, maar altijd PLUS! En zelfs alleen al als sym bolische geste zou het eervol zijn! Ik weet dit uit ervaring, omdat ik als Hoofdbestuurs lid van de Bond van Oud-Steurtjes in In donesië heb kunnen zien, hoeveel rijkdom we aan arme wezen en hun directe om geving brengen met die paar koppig ge vulde kisten "rommel" van een handvol Steurtjes. Maar wie zou zo'n organisatie opzetten? Al dit werk in het groot doen, wat een eenvoudig Steurtje als Max Mülders maand in maand uit in het klein doet? Al hebben we nog zulke mooie theorieën over wat anderen moeten doen, wijzelf falen in de eerste plaats. Tjalie voorop met zijn Tong Tong! En ik bén beschaamd. T.R. Tijdens het bezoek van premier Indira Ghandi van India aan President Johnson van de Verenigde Staten waren er in het nieuws uiteraard massa's commentaren. Eén ervan, van een prominent Amerikaan, heeft me zo verbaasd dat ik bijna van m'n stoel viel toen ik het over het TV-nieuws hoorde: "Ik heb helemaal geen sympathie met hon gerend India. Dan moeten ze maar hun heilige koeien en heilige apen opeten. Dat ruimt bovendien op ook, en de hele toe stand wordt gezonder!" Hij méénde het! Ach, de man is geen officiële woordvoer der en zijn mening is after all weinig waard, maar wie nogal veel in discussiekringen komt en b.v. de openbare forums op TV volgt, zal merken dat die heilige koeien de doorsnee Amerikaan wel hoog zitten. En dat men van India vaak niets weet, behalve dat de heilige koeien er zo maar op straat lopen en alle verkeer belemmeren. Het is een schandaal. Het most niet magge! Hier is "the root of all evil"! Ik weet niet of deze criticus misschien ook nog dromen gehad heeft van enorme abattoirs zoals in Chicago, waar alle hei lige koeien en apen worden geslacht en netjes ingeblikt. En misschien chargeer de hij ook alleen maar en «wist wel beter. Maar het soort oordeel van deze wester ling over oosterse toestanden komt in aller lei graduaties en variaties enorm veel voor in het Westen. "Dat moet nou maar eens af gelopen zijn met "die of die dwaasheid of deze of gene persoon, en dan is alles ro zengeur en maneschijn!" Als in India alle fakirs, slangenbezweerders en heiligen maar eerst een eerzaam ambacht uitoefenden, dan...Als in Indonesië alle kwakzalverij en goena-goena maar eerst werden afgeschaft ...als alle straatventerij werd verboden... 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 29