■^§^5;.:VAN HIER EN GUNDER BIJ DE VOORPLAAT Jonge Kanijil 41 '/y "7 v Laat ons onze illusies of hoge verwach tingen nuchter opzij zetten. Wij zijn geen machtige tijger, noch Nederlandse leeuw, noch onoverwinnelijke banteng, noch zelfs nuttige (witte) karbouw (meer). Tong Tong is een jonge kantjil. Niet een oude en wijze kantjil, die meesterlijk de heersers van de oetan de baas blijft en aan de grootste bedreigingen ontkomt. Maar een jonge kantjil die "het vak nog leren moet". Is de kantjil reeds een "aan alle onge- naden overgeleverd" dwerghertje, de meest kansloze prooi van jagers in dieren- of mensengedaante, de jonge kantjil is prac- tisch volslagen weerloos. Zie: hij heeft de merkwaardige kleine hoek tanden van zijn vader nog niet, noch de agiliteit en taaie gespierdheid, waarmee deze zich op vaak absurde manier weet te redden. En nochtans heeft de soort eeuwen over leefd, zijn kleine kantjils groot en wijs ge worden, en hebben zij een ereplaats ver overd in de wereldliteratuur. Tong Tong is een jonge verdwaalde kan tjil. Al leeft hij niet meer in het land waar mens en tijger buren zijn, hij leeft in het land waar mens en wolf buren zijn. Hij leeft hier feller vervolgd dan welk Indisch blaad je in het oude Indië ook. Waarom? Vroeger geloofden we naief, dat er op basis van gelijkwaardigheid werd gedis cussieerd over allerlei zaken. Na elf jaren weten wij wel beter: het zijn kleine mensen die onze kantjil jagen. Die te klein en te laf zijn om tijgers, olifanten, krokodillen en wolven jagen. Die de Mauser cal. 404 om hangen van Vaderlandsliefde, Cultuur en Vooruitgang. En als je denkt dat ze zich in de maatschappij werpen voor het ver richten van Grootse Daden, dan schieten ze alleen een kantjil...liefst uit een hinder laag. Zulke mensen zijn er helaas altijd ge weest. Zij noemen zich jagers (der Gerech tigheid). Vandaar dat de Jager zo in dis- crediet is geraakt... Voor deze kleine dierenbeulen moet U oppassen. Want het spreekwoord is waar: "Een adelaar eet geen vliegen": wérkelijk groothartige en grootdenkende mensen vit ten niet op Tong Tong. En wérkelijk ruim denkende mensen vinden naast veel wat zij eventueel veroordelen toch nog méér dan genoeg in dit blad om het trouw te blijven We hoeven niet in details te treden. Maar nu wij weten wie en wat wij zijn, een kantjil tussen de Grote Beesten van populaire dagbladen en periodieken, nu wij weten hoe wij DUS steeds in levensgevaar verkeren, wees zuiniger op dit leven, wees toch wel trots op Uzelf, en vecht voor Uw bestaan. Want Dinosauren zijn gestorven, maar de kantjil leeft nog steeds Selamat hidoep, kantjil! T.R, WITTE HANDSCHOENEN "De afgelopen Pasar Malam heb ik 2 x be zocht; er waren zeer veel nieuwsgierigen, (tegen de 20.000; sinds jaren een continu stijgend cijfer - Red. T.T.). Toch moet U eens in Parijs bij het Casino de P. gaan kijken hoe keurig men daar ont vangen wordt. Door gehandschoende dames. Deze ontvangst leek op niets. Opinie van tal van bezoekers. U moet om de P.M. attractief te houden' aan elke ingang djongossen plaatsen met klotjes of mutsen op kalotjes ?-Red. TT) - badjoe - blote kakkies of sandalen. Alleen deze kleding geeft je een behagelijk en ple- 1 zierig gevoel al bij 't binnenkomen. Dan moeten er (als U geen Ind. dames in sarong en k. kunt vinden als verkoopster) enige (toch in klederdrachtmet verschillende reklames laten rondlopen. Dat is wat cachet geeft en zowel door ons lnd. als Hall. ge weldig leuk zullen vinden. Er moet veel meer met echt Indische toestanden gewerkt wor den..." Mevr. S. We hebben deze suggestie aangeboden aan de organisatoren van de Pasar Malam (die alle critiek zeer op prijs stellen). Zij excuseren zich door te zeggen dat zij maar van de "sekolah djongkok" zijn, dat is: met alleen ervaring van pasar malams in Indonesië en niet van de Casino de P. Men overweegt nu op de volgende P.M. in elk geval wit gehandschoende djongossen op te stellen, maar met slobkousen over de blote kakkies...als men djongossen krijgen kan...Van de oprechte bedoelingen van me vr. S., die dertig jaren in Indië gewoond heeft, zijn wij echter overtuigd. HET VERLEDEN STERFT NIET "De foto afgedrukt in Tong Tong (blz. 5, Serimpi) van 15 oktober j.l. heeft betrekking op mijn zusterwijlen Mevrouw feanne Pep- pinck-Meeng. Inderdaad heeft zij in de jaren 25/26 grote triomfen gevierd in Parijs als Ghanda Soewasti. Vóór haar huwelijk had zij samen met haar zuster Marie Meeng veel succes geoogst in Indonesië onder de naam Raphetti. afgeleid van de naam van onze moeder Raphel. A. RAPHET MEENG We zijn dankbaar voor de inlichting. De naam Meeng is een bekende en sympathie ke naam voor ieder die in Indië geweest is, al was het alleen door zulke fenomenale voetballers (en jongens met een goed hart) als Eddy en Frans Meeng. De "foto" kregen wij van Mevrouw v. d. Zijl, d.w.z. we kregen een hele stapel knip sels uit oudge Indische bladen met vaak geen enkele nadere aanduiding erbij. Maar toch eens liefdevol verzameld en bijna een halve eeuw lang bewaard door iemand die Ghanda Soewasti nooit kende. "God's vinger leidt ook de bladzijden van Tong Tong", schreef eens een dame die door dit blad een verloren gewaande vriend terug won. Zou het heus...? T.R. ASSOCIATIE "Wilt U mijn abonnement op Tong Tong beeindigen? Het wordt mij te duur. Ik ben van plan om met een kennis van mij fifty- fifty te doen..." E. R. COHEN Maar natuurlijk is dét de aangewezen weg! Als de tijden moeilijker worden associë ren zelfs grote concerns en banken! Ook de man de man met een kleine beurs hoeft niet direct "minta ampoen" te roepen, maar kan even kalm en nuchter in vennootschap met een goede buur of vriend tóch dat gene behouden wat hij graag wil, en de zaak blijven steunen met welke hij sym pathiseert. De basis is VRIENDSCHAP, zowel met één goede sobat als met Tong Tong. Poekoel teroes! T.R. TJALIE DE GROENTEMAN? (Na een kort overzicht van de economische moeilijkheden in Europa en Amerika) "Enfin, jij weet dat maar al te goed. Je zit midden in de bestaansstrijd van Tong Tong en als werkgever en kleine zelfstandige zit je méér in de knel dan de gewone werknemer die altijd wel een ander baantje vinden kan, maar van Tong Tong kan je geen groenten- zaak maken..." C. J. HUSGES Calif. Daar gaat het inderdaad om: Tjalie zelf kan na een leven van dertien ambachten en veertien ongelukken altijd wel wat an ders vinden, maar TONG TONG MAG NIET VERLOREN GAAN! Helaas blijven maar heel weinig lezers zich daar CONSTANT van bewust! T.R. EN WAAROM NIET! "Wilt U zo vriendelijk zijn om onderstaand adres in Uw blad te plaatsen? Dat zou de fanclub heel erg waarderen. "DUTCH EVERLY BROTHERS INTERNATIONAL" Kloosterstraat 9, Naaiden (N.H.) President Martin Maas. MAUREEN L. LO ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 11e JAARG. No. 13 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070/542542 - 550749 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, 4,50; haIfjf 9.jaar f 18,Abt. Europa: jaar f 23,—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2