JACHT EN BIJGELOOF HET GELUK VAN HET JAGEN "De jacht behoort tot het zuiverste repertoire van het menselijk geluk". JOSé ORTEGA Y GASSET Door en door en door INDISCH verhaal, dus vol Lering en Humor voor ledereen. (Opgedragen ter gedachtenis van onze gids en vriend Pak Sabolah) Dat aan de "jacht" meer vastzit dan alleen maar richten van een schietgeweer op wilc' en de trekker overhalen zal ieder met mij eens zijn. Evenals niet iedereen die getooid is met een groene hoed al dan niet versierd met een "gemzeveer" en een vuurwapen ir zijn handen een jager genoemd kan worden. Er bestaat een zeer uitgebreide jachtlite- ratuur, de geschiedenis van de jacht vanaf de vroegste tijden der mensheid zoals deze bedreven werd met primitieve slingerwerk tuigen, speren en knuppels, tot en met het gebruik van de geperfectioneerde hyper moderne "high-power" repeteerbuksen wel ke projectielen verschieten meteen aan- vangsnelheid in de orde van de grootte van 1000 meter per seconde en meer. Door wie werd het buskruit uitgevonden? De Duitsers zeggen: een Duitse monnik, ene Berthold of Barthold Schwarz, die in het jaar 1350 de alchemie beoefende, op een kwade dag dacht goud te kunnen ma ken door houtskool-, zwavel- en salpeter poeder te mengen en met water te koken. Toen het vocht verdampt was, jawohl meine Damen und Herren: WLADAMMü! De Engelsen daarentegen zeggen: Tuur lijk was het een Engelsman, die het buskruit uitvond. Zijn naam was Pape! Nadere onderzoekingen voeren ons echter naar China, waar sinds onheugelijke tijden het kruit werd gebruikt voor de vervaar diging van vuurwerk en vandaar schijnt het via de Phoeniciërs naar Griekenland geko men te zijn. Denkt U in dit verband eens aan het Griekse vuur. Interessant ja? Wat weet U af van de tientallen manieren om wild te bemachtigen? Kuilen, netten, strikken, klemmen, valbomen, spangeweren, speren, pijlen, ijzeren haken om herten te vangen (ja, haken!), de jacht te paard, met jachtluipaarden, met jachtvalken enzovoorts. Wat van het fokken van wild en van jacht honden? (Onze honden heetten vroeger: LOONTEE, BOLLéS, WESKIE en DJéNè- WëR, 'ndi si Djënèwër jé, WèR, WèR, WèR!) Weet U nog wat hun grootste trac- tatie was? U weet het! Oesoes tjèleng! Luister eens naar de gesprekken van de jagers. De een zweert bij een lichte kogel welke wegflitst met de snelheid van de bliksem; een ander heeft liever een "trage" High power rijles moderne jachtbuksen welke kogels verschieten met een diameter van 7 mm en meer en zeer hoge aanvangsnelheden V0 700-1200 mtr. Loontee (Jav.) (Lonté) klinker niet ver dubbelen in het Javaans; Bolles Bols; Wes- ki Whisky; Djënèwër Jenever; 'ndi si Djënèwër ja? Waar is toch jenever? Oesoes tjèlèng darmen van het wilde zwijn. zware pil die aankomt en inslaat als een rechte directe van Cassius Clay! Wat is beter: Een grendelsluiting of een "lever- action", fijne hagel uit een verbeterde cy- linderloop of grove hagel uit een full-choke? U ziet het, lieve jageressen en waarde weidgenoten, dat er onderwerpen te over zijn om er zwaar over te bomen. En dit heeft alles te maken met "de jacht". Maar er is nóg een buitengewoon boeiend as pect: Het bijgeloof! Ik zal U niet vermoeien U te vertellen wat bijgeloof is (ik weet het n.l. niet en Tjalie zal ook wel denken, ajo tjlh, niet te lang lo) maar wel enige vormen waarin dit bijgeloof zich bij ons manifes teerde. "Dat "beest" kun je niet raken! Uitgeslo ten! Witte vlek op het blad, "HEILIG!" "Onzin Tjoh, je kenniet schieten!" "A-a-a-a-a-pakenniet schieten zei je toch hè? Zie je de knoest aan die stam daar? Hierrr!" De kolf van de .351 Win chester vliegt naar de wang en de reste rende inhoud van de patroonhouder wordt er uit geroffeld! Tok-tok-tok-tok! "Ha maar kijken." We gingen kijken. 4 treffers! Na itoe. HEILIG Een geweer is niet zó maar een apparaat van ijzer met een eind hout eraan beves- De eerste maal dat jagersproza ver scheen in een Nederlands literair tijd schrift was toen "Oriëntatie" (No. 52) mijn opstel opnam over "De Nazaten van Baron von Münchhausen"met o. m. citaten uit Jim Horninge's en Ton MaurenbrecheP s jachtverhalen voor "De Indische Jager". Wie dit opstel na zoveel jaren wéér leest, is getroffen door de frisse aan spraak, de boeiende en MOOIE stijl dier jachtverhalen. Ik ben er nog steeds trots op dit "huzarenstukje" te hebben uitgehaald ("jagerslatijn" in Neder landse letterkunde!) en redacteur Rob Nieuwenhuys dankbaar dat hij de waar de van het stuk inzag en het zonder enige bedenkingen plaatste. Want, lezers, literatuur is NIET het gepatenteerde eigendom van zich "au teur" noemenden, maar ALLES wat eerlijk, met overtuiging en liefde ge schreven wordt door mensen die GE LEEFD hebben. DUS is een écht jager een goed schrijver. Bartman's story is een brokje leven de, humane en verantivoorde literatuur. En bovendien presenteert het een paar voortreffelijke etymologische lessen. Onze jachtverhalen zijn méér dan me nigeen wel denkt! T.R. Lever-action beugelsluiting. De beugel be vindt zich bij dit soort geweren direct onder de greep. Door de beugel met de hand naar beneden en voren te drukken opent men het slot. Een zuiver Amerikaanse vinding en toe gepast bij Winchester, Marlin en Savage re peteergeweren. Verbeterde cylinder en full choke - onder de benaming "choke" (tjoek!) verstaat men de vernauwing aan de loopmonding bij de z.g. gladloop geweren. Vanaf de "kamer" is de loop cylindrisch, totdat ze bij een choke-loop op enkele centimeters voor de monding over gaat in een nauwer gedeelte, dat weer cylin drisch is. Men heeft verschillende choke-vor- men, niet te verwarren met graden van choke. Het principe? Zet U een rubberslang aan een kraan en laat het water doorstromen. De wa terstraal zal een bepaalde afstand overbruggen. Knijp nu het uiteinde van de slang een beetje dicht met de vingers en U zult zien dat de straal verder reikt. U heeft een choke gemaakt Men schiet dus "verder", de hagelkolom is beter geconcentreerd. Als de voornaamste gra den van choke kennen we: fuul-choke, 3/4 - l/2 - l/4 choke, verbeterde cylinder (Skeet 1 en Skeet II). tigd. Neeen, het heeft een ziel en het leeft. En alles wat leeft is gevoelig voor liefde en zorg, maar ook voor straf. Op een dag zag ik in de W.C. van een mijner jachtvrienden een geweer en op de vraag wanneer de kakkerlakkendrijf zou be ginnen kreeg ik als antwoord: "Mósok, tien meter tool-tis (hoef U natuurlijk niet te ver tellen wat tool-tis betekent?), mis sèh! Straf! Niettelang, een geweer is "mandi" of het is "sëbël". Het geluk of pech van zo'n wapen straalt niet alleen af op de eigenaar, maar ook op de hele groep ja gers. Ga nooit jagen met iemand die 'n sëbëlgeweer voert, je "krijgt" neks. Nul maal nul katok! Even een zijpaadje inslaan. In Nederland vraagt men de JAGER: "En wat heb je gevangen?" (lilih, krapoe, tjoekil, bandeng, tongkol). In Indië: "Wat heb je hekrehen?" Klaar blijkelijk wordt in Nederland alle wild niet geschoten, maar gevangen (strikken, stro pers); in Indië daarentegen "hekrehen" (gul le mensen). Tool-tis afkorting van toetoel pëtis. toetoel even aanraken: pëtis garnalen extract. Als je de "pëtis" even kunt aanraken (om welke reden dan ook) dan moet je er wel heel dicht bij zijn! Mandi (Jav.) gelukaanbrengend Sëbël ongeluk aanbrengend. Nul maal nul katok Niets! 'n grote nul. Nihil! (denk aan de korte d en de toonloze k) 'n "katok" is een kort onderbroekje, 'n nie mendalletje. Hoe "teken" je een katokZet voor ieder broekspijpje een nul en daartussen het kruis van de broek en je krijgt: OXO katok Lilih, krapoe, etc. vissoorten. 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 31