Een "mandi" geweer is je dat van het. Altijd raak. Tanggoeng. Rëdjëki. Maar zo'n spuit vereist dan ook extra zorg. Dus, op gezette tijden doepa branden en de kolf wassen met aer-kenanga. Dat de zaak zowel in- als uitwendig steeds dub- belblank gehouden wordt spreekt vanzelf. Eén kleine roestvlek in de loop of lopen, kenniet slapen tjih. Ballistolnja waar. Wat is een primbon? Er zijn dagen waarop het goed is ter jacht te gaan, succes ge garandeerd en er zijn andere waarop je het eenvoudig niet eens hoeft te probéren. Of oedjan, óf 'n ketser, óf bandenpech, óf hij kom d'ruit en toen maanja wèh. Triest. Weet U wat "langkah" is? Over iets heen stappen. Bedenk je tweemaal alvorens je over een geweer heenstapt. Dat is het erg ste dat je èn het geweer èn de eigenaar kunt aandoen. "Die fèn, hij langkah mijn spuit." Dat bijgeloof! Is dit misschien niet één van de aspecten waarom wij zo'n diepe, dieper dan we misschien wel denken, aan hartstocht grenzende affectie hebben voor de jacht en telkens met vertedering terugzien naar lang vervlogen maar goede dagen? Ik zal U thans vertellen van een jacht welke ik, het zal in 1936 geweest zijn, mee maakte. Dat was in Ardjasa. Ardjasa ligt in de residentie Besoeki. Een suikerfabriek met een enorm areaal tëboe tjap P.O.J. 2878 en grenzend aan een woest met tjor- ah's doorsneden heuvelgebied. Daar woont het hert, de kidang, panter, pauw en na tuurlijk: de tjèlèng. Het is er dor en droog Tanggoeng Gegarandeerd Let U er op dat er 2 gs staan. Tang-goeng! de 2e g wordt in het Javaans, maleis, madoerees, uitgespro ken als in het Franse "garfon". Rëdjëki geluk, voorspoed. e's zijn toon loos - k uitspreken) Doepa menjanwierook. Aèr-kénangd, aèr water, kënanga wel riekende bloem met een geel-groene kleur van de kënanga -boom. Ballistolnja waar waar is de Ballistol. Duits - Ballustik öll Ballistol - Roestwerende wapenolie met desinfecterende eigenschappen. (F. W. Klever, chem. fabriek, Lever kus en). Oedjan-hoedjan (Mal.), Oedan (djawah) (Jav.) regen. Maanja weh maan (licht) is weg! tëboe (Ngótó Jav.), rósan (krdma Jav.) suikerriet - Sachharum officinarum. P.O.J. Proefstation Oost Java (Pasoeroe- an)Voor de suikerrietcultuur. 2878 P.O.J. een doorkruising van o.a. P.O.J. 100 x E.K. 28 (Eduard Karthaus) X gldgah (Saccharum spontaneum) verkregen riet, zeer sterk, hoog rendement, resistent te gen de serehziekte. De redding van de met de ondergang bedreigde Javarietcultuur. (Dr. Jes- wiet, later prof. Landbouw Hogeschool IVage- ningen Tjórah (Madoerees)Djoerang (Javaans) Ravijn. Waar nooit een mens zijn voet zette, daar kwamen jagers. Welke asfaltslijter, welke fan te uilzitter (die alleen theoretische moord ver halen kent) kan ook maar bij benadering be seffen wat de jager zag, hoe hij leefde "voor bij de schemering van de beschaving" Hoe kan hij ooit met U spreken over de woeste geur van humus, de viriele geur van nimmer bevaren rivieren, de echo over zwijgende, on toegankelijke rawa's, de majestatiese stilte van het eeuwige regenwoudwaarin slechts een maal een vogelschreeuw klinkt, het schouder aan schouder staan van de enkeling met God en Natuur, met Leven en met Dood, met Ruimte en Tijd? Wie heeft de reuzenschimmen gezien van Lidah Pait en Mata Empat, de fluisteringen gehoord van de Orang Pendek? Wie kent de geur van staal, kruit en leder beter dan van papier en drukinkt? Wie heeft de Natuur gekend zoals zij was millioen jaar geleden en zoals zij zijn zal over millioen jaar? De Jager. Veel jagers hebben mét hun jachtgeweer ook hun camera meegenomen - maar helaas zijn vele met dit "foto-geweer" buitgemaakte schatten in de oorlog verloren gegaan. Deze foto werd gemaakt door F. A. van Hi en, thans levend in Brazilië, zoals Jim Horninge teruggekeerd is naar de jungles van Centraal Afrika. Wel thuis, broeders! and only a he-man can live there. Maar: Nergens zijn de mana- poleh mangga's zo zoet, nergens smaakt de lëgèn (lak'an) zo als nectar, nergens zijn de tjèlèngs zó woest en zó groot (só-boeng seng kènek) en tenslotte nergens kijken de Madoerezen, die prachtig gebouwde mannen en vrouwen zo trots en fier uit hun ogen als in Ardja sa! En een van die fijne kaerels die met vrouw en zoons op 'n buitenafdeling woon de, was onze gids: Pak Sabolah. Oud maar taai als leer and hard and right as a ram rod. Een loper zonder weerga en een spoor zoeker zoals er nog een tweede geboren moet worden. En trouw! En hartelijk en goedlachs! Een vent! Pak Sabolah! Het was nog vroeg in de middag en we zaten in Pak's huis onder het genot van een Mdnd-póleh mangga in de onderontwikkel de gebieden waar de duistere middeleeuwen nog heersen, dus alles ten westen van Oost- Java, bekend onder de naam: Mangga aroetn manis. Smaakt fijner dan de fijnste boomrijpe perzik uit Toscane! (en dat zegt iets). Lëgèn (Jav.) Dit Javaanse woord "Lëgèn" is afgeleid van het woord "lëgi" zoete Palm wijn. Lak-an (Mad.) Denkt U eraan dat de "k" van lak-an toonloos is. Só-boeng seng kènèk (Mad.). Vergelijk Ja vaans - Ord and sing tjilik Er zijn géén kleine! 'Mbok Moeder. Ngóbrol keuvelen, ook ophakken. mok spijkerharde kopi-toebroek, zoals al leen Mbok die maken kon en natuurlijk haar onvolprezen lak'an gezellig te ngobrol over alles en nog wat. Wij waren met vijf man waaronder Jo (ha die Jo) en zijn zwa ger Wiel. Ik herinner me nog goed een van de gëdègwanden waaraan met ijzer- draad lege geweerpatroonhulzen bevestigd waren. "Deze, (.405 Winchester) is uit het geweer van to-an zus en zo, die er dan en dan, daar en daar mee geschoten heeft" en zo wist Pak van iedere patroon een geschiede nis te vertellen. Langzamerhand was het tijd om op te breken en de hoogzit te be trekken die lang van te voren keurig netjes in orde was gemaakt en kreeg Jo de ge legenheid Saboleh even alleen te spreken "Hoor 's, Pak, je weet dat Tó-an Wiel hele maal uit Djombang hier naar toe is geko men om een zwijn te schieten, dus geef hem de allerbeste plaats en de beste kan sen". Gédèg gevlochten bamboe. Spreek dit woord op z'n Frans uit: "Gédegue" .405 Winchester Amerikaans repeteerge weer met "leveraction" van het kaliber 0,405 inch 10,2 mm. kogelgewicht 300 grain 19.5 gram! De .405 Winchester heeft van wege de enorme stopkracht de bijnaam ge kregen: "Dreadnaught of the jungle." (Roosevelt gun). Wordt niet meer gemaakt en is vervangen door de moderne .315 met grendelmechanisme (Weatherby, Winchester e.a.) Tó-an (Mad.), Toean (Ind.) Heer. 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 32