TWEE OPINIES Margriet en Pieter Illusies armer - wijsheid rijker uwe ranje Het huwelijk van H.K.H. Prinses Margriet zou in Indië gevierd zijn met recepties en parades, met bloemencorso's en vuurwerk, met vlaggen en erepoorten tot in de verste desa's, met aubade's en feestwedstrijden, met rood-wit-blauwe rozetten en oranjelin ten op elke toetoep en elke japon. Mijn goede God, was dat feestvieren! Tijden veranderen. En mensen veranderen. En politieke instellingen veranderen. Maar we geloven niet dat er iets ver anderen, laat staan verminderen, kan aan wat Oranje betekent voor de Indischman. Daarom is 10 januari voor ons een Hari Besar geweest van eerste grootte. Een dag die weer nieuwe verwachtingen schept voor de toekomst. En doet Hoop niet altijd - ge lukkiger - Leven? Dus biedt Tong Tong in dit eerste num mer van het nieuwe jaar het Bruidspaar (Foto Max Koot) zijn hartelijkste gelukwensen aan en hoopt dat nog zeer veel generaties Oranje ge koppeld mag blijven met al wat goed Ne derlands is. In vergelijking met de Oranjefeesten en Oranjenummers van "toen froeher" blijft deze wens een heel eenvoudige. Ook "door omstandigheden": onze copy moest inge diend zijn bij de drukkerij lang vóór de huwelijksdag; en het nummer met het ver slag van de Prinselijke Bruiloft zou pas eind januari uit kunnen komen, als de dag alweer lang historie geworden is. En we uit dagbladen en tijdschriften reeds zó ruim vergast zijn op reportages dat óns verslag als "mosterd na de maaltijd" zou komen... Dat neemt niet weg dat zelfs met deze eenvoudige Gelukwens de lezers van Tong Tong even vereend geweest zijn met Oran je. Op elke mooie Indische traditie nog ééns de glazen geheven zijn als in de ouwe Soos met een diepgemeend: "Lang Leve!" En veel heil! T.R. Twee opinies: 1. Ik bedank voor Tong Tong omdat daar en daarover niet vol doende geschreven wordt. 2. Achttien gul den voor een jaarabonnement is te duur. 1. Wie twintig willekeurige Indischgasten op een rij zet en noteert waarover zij alzo geschreven zouden willen hebben, krijgt met die twintig alleen al te veel copy voor één nummer. Met enkele duizenden wordt dit teveel honderden malen vergroot. Verre weg de meeste lezers hebben er geen idee van hoe ontzaglijk breed ons Indisch le vens-scala was. Niemand is hier ooit een kijkje wezen nemen naar de stapels copy die niet aan de beurt komen. Tong Tong leeft met een "eeuwig tekort". Laat ons met dit besef matiger zijn in onze eisen. En dankbaar zijn voor het weinige dat in elk geval geconserveerd wordt. WAT NIEMAND ANDERS KAN DOEN, WIL DOEN, DURFT TE DOEN. "Het is beter één kaars te ontsteken dan de duisternis te vervloeken". 2 Het maandblad "De vrouw haar huis" kost ook 18,per jaar, biedt 64 pagina's tegen wij maar 48. In omvang biedt dat blad dus meer bedrukt papier dan wij. Maar wat dat blad biedt staat ook in ontelbare andere vrouwenbladen en ru brieken. Wat Tong Tong biedt, is UNIEK. Ook heeft dat vrouwenblad een enorm werfgebied van millioenen vrouwen in Ne derland, het onze is daarbij vergeleken dwergachtig klein. En nochtans heeft onze lezer een veel groter "levens-scala" om van te getuigen dan de Nederlandse huis vrouw. Tong Tong is inderdaad een "dwerg- Atlas, een Indische wereld torsend". Voor zó weinig geld, zonder enige hulp of be langstelling van buiten, maar wél eindeloze naargeestige critiek, die nérgens steek houdend is. Is er werkelijk zó weinig intelligentie, zó weinig groothartigheid, zó weinig zelf bewustheid in de Indische groep?.. T.R. ONDANKS. ...bet verlies van vele abonnees door afschrijving (HEUS door geldgebrek en met veel spijt! - Tot ziens, so- bats ...ondanks de nieuwe en grotere be- staansmoeilijkbeden voor kleine zelf standige bedrijven... ...ondanks de moeilijker wordende lij den.. SLUITEN ONZE ABONNEES DE GELEDEREN, vernieuwen bet jaarabonnement en brengen in anderhalve maand ruim duizend gulden bijeen voor ons Hulpfonds Saluut, garde die sterven gaat maar zich nooit overgeeft! En poekoel teroes in het nieuwe jaar Na elf jaren speuren, verkennen, werken en vechten zijn we een aantal illusies ar mer geworden - en dus een paar wijsheden rijker. a. Tong Tong een blad voor de HELE Indische groep van 1/3 a 1/2 millioen In dischgasten is NIET te realiseren. Een pa rallel: het IEV had in zijn beste tijd in het voormalige Ned. Indië maar 25% van de totale Indische burgerij tot lid. Ondanks zijn programma van "Elck wat Wils", on danks veel prachtig werk, ondanks veel moedig vechten op vele linies. Al had de andere 75% in alle opzichten een mooier gelijk dan het IEV, ZIJ hebben NIETS OP GEBOUWD. Hetzelfde geldt voor Tong Tong en de Indische gemeenschap hier en nu. Ook al hébben alle neen-zeggers ge lijk, zij BOUWEN NIETS OP. Discussiëren over wat we! of niet mogelijk is, is dus waardeloos. Deze kleine kern moet teroes poekoelen zonder om te zien. Want met elk nummer méér dat wij de deur uit kunnen krijgen, vergroten wij de voorsprong op het onvruchtbare Niets en zaaien we meer zaden uit voor een oogst van Later. b. Een uitgeverij stichten die de regel matige verschijning van eigen uitgaven mo gelijk maakt, nieuwe of herdrukte oude, het is een vrome wens, een niet te reali seren illusie. De massa WIL veel, ,maar koopt niet constant genoeg. We moeten telkens DUIZENDEN boeken op stapel zet ten van elke uitgave en we verkopen maar HONDERDEN. c. We hebben langzamerhand al afgezien van de mogelijkheid om van Tong Tong een WEEKblad te maken, We zullen misschien de buikriem nog verder moeten aanhalen: er een MAANDblad van maken met veel minder medewerking over brede linie. Als het HART maar jong blijft, en moe dig en onverzettelijk! Als wij maar vindingrijk blijven en actief! Onze eerste contra-zet in deze moeilijke tijd is de stichting van onze Tropische Leeskring Tong Tong. Zie pag. 8. Als wij maar DUIZEND meeleggers krijgen (als ie maar alle "alsen" steeds opnieuw probeert, móet kenahl), kan in elk geval de Uitgeverij doorstomen. Ajo, doorbeukers van Pnompaduk, van Flores, van zoveel vrouwenkampen, van bersiap-kampen, als je dat overleefd hebt, dan overleef je alles. MADJOE! Als ook maar één zaadje blijft van alle zaden die wij in elf jaren gul hebben rond gestrooid, er komt één padihalm van. Met vijftig rijstkorrels. Die vijftig padihalmen voortbrengen met elk vijftig korrels, die elk vijftigenz enz. Ah, Kleine Bruine Boeng! Hij kén niet dood! T.R. 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3