I Ja! Hij is er nu! .ACT OF GODwerkt verder bu Jos. van Arcken restaurant wijnands v/h Cecil h Hagenbeek 5,50; A. David f 2,50; P. Hoyer f 100, TOTAAL 1246,36. Afgesloten Kerstmis 1966. Ook zijn er veel DONATIES ontvangen voor ons blad zelf (de z.g. Bandjir-actie!) met óók vorstelijke giften en onnoemelijk veel kleine. Wie zich vergist mocht hebben en zijn donatie bedoelde als bijdrage voor het Hulpfonds, geve dit alsnog aan ons op. Wie zijn naam in bovenstaand staatje niet aantreft, waarschuwe ons. Een vergissing is altijd mogelijk. En het Hulpfonds MAG NIET TE KORT KOMEN! Dit is niet "zo maar een collectebus", dit is een SYMBOOL VAN VERBONDEN HEID, een voortdurende waarschuwing dat ergens een mede-Tong Tong-lezer in nood zit of in nood kén geraken. DAT OOK U IN NOOD GERAKEN KAN en DUS ande ren U helpen zullen! Eén centje per dag f 3,65 per jaar (maal 7000) f 25.550 van héél Tong Tong in maar één jaar! Ongelooflijk: vijf en twintig duizend vijf honderd vijftig gulden! Wij kunnen zo sterk zijn, ALS WIJ MAAR WILLEN. ALS WIJ MAAR ALLEMAAL MEEDOEN! Stuur NU Uw briefkaartje: STUUR MIJ ZO'N BUS. Vier woorden maar. En U KRIJGT hem. Maar nog eens: NU, NU, NU!! Onze Bruine Bus voor Bruine Mensen in nood. LAAT ONS HOPEN DAT HIJ IN ZEVEN DUIZEND HUIZEN IN NEDERLAND ZAL KOMEN TE STAAN! Idee van de "engel in nood" die toen één onzer abonnees in Frankrijk in plot selinge ernstige moeilijkheden kwam - di rect het geld stortte om hem te helpen. En ons het idee aan de hand deed van bovenstaande "bruine bus": als er in elk Indisch huis zo'n busje staat, dan komen er met alle bezoeken die onze gastvrijheid met zich mee brengt, op den duur toch zóveel centen in, dat ons Hulpfonds er behoorlijk mee versterkt kan worden! Verbeeld je dat inderdaad meer dan vijfduizend bussen in heel Holland zouden staan! Een gulden of vijf per jaar zou er zeker per stuk in komen. Dat is een kwart ton per jaar! Wat een Fondsl Wat een FONDS! We hebben er al DRIE "geplaatst" We zijn al een heel eind op weg, hoor! Terwijl we ze toch op verzoek gratis toe sturen! Ló! Waarom so lamsam, adik-adik? U weet, hoe het gaat: elke keer als er gasten op bezoek zijn geweest en het is tijd om op te stappen, schud even met de bus voor BRUINE muntjes, een paar maar, één maar. Die ene cent die U toch altijd terugkrijgt van inkopen van f 0,99, 1,99, f 2,99 enz. enz. Is de bus vol, dan schudt de gastvrouw hem uit, telt op hoeveel er binnengekomen is, en stuurt dat bedrag per giro naar ons toe. En dan gaat de bus weer terug naar zijn plaatsje op de schoorsteenmantel of in de vestibule om weer vol te raken. Ja toch? Selamat djalan I I Hebben we intussen al commentaren ge hoord op het idee van de Bruine Bus? Plenty! B.v.: "Waarom alleen voor bruine men sen? Waarom toch die kliekjesgeest?" Antwoord: 1. Alle bruine mensen die wij zelf kunnen helpen ("Help Uzelf, zo helpt U God") hoeven niet door andere fondsen geholpen te worden, die vaak al decennia door andere goedgeefse mensen gespekt zijn. Wij verlichten dus hun werk. 2. Mochten wij ooit zó groeien dat wij plenty hebben om ook anderen te helpen, dan doen wij dat. Onze traditionele gast vrijheid staat daar borg voor. Afwijzing is NOOIT van onze kant gekomen. 3. ledereen is vrij zijn mildheid naar an dere fondsen uit te strekken Wie dus niets voelt voor ons TONG TONG HULPFONDS en liever andere fondsen steunt, is daarin geheel vrij. Met onze zegen erbij. Andere vraag: "Waarom geen eigen giro nummer? Straks verdwijnen deze giften weer naar Tong Tong." Antwoord: "Als het dus mogelijk is met giro-zendingen te knoeien, wat helpt dan welk nummer ook?" Andere vraag: "Als de huisvrouw het geld nu in haar eigen zak stopt?" Antwoord: "Als U Uw gastvrouw wan trouwt - en daar zult U meer reden toe hebben dan wij - ga daar dan nooit op bezoek of weiger haar Bruine Bus. Nog meer vragen? Niemand niet? Dan stellen wij nog een vraag: "Neemt U ook zo'n bus? Inderdaad kost zij ons wat. Die kosten komen niet uit de Tong Tong- kas, doodgewoon omdat die kas de platste is ter wereld. Maar zij kunnen gemakkelijk worden betaald uit de rente die Uw gaven opbrengen. Vraag: "Zijn er dan al gaven binnenge komen zónder Bruine Bus?" Antwoord: Na de eerste storting (door "Engel") van 1000,die meteen besteed werd voor acute noodhulp, kwamen nog binnen: Tong Tong f 36,NN f 100,T.R f 0,36; Mevr. Bodderij 10,(Am.); Mevr Wind f 2,50; Mevr. de Jong-Spanje f 2, L. M. F. Koevoets (Australië) 2,50; Hr Roset 12,S. A. Weyrich 10,Mevr H. Prins f 25,—; "Rose" f 500,—; J. Wil terbeek f 1,E. Mensingh f 7,E. v Hout-lntveld f 25,—; J. Schalk 200,— A. Mierop f 10,C. C. Mohr 13, J. W. Frich f 10,H. v. Santwijk f 10, A. Overdijkink f 10,L. Theim f 10, E. Diricks f 10,A. Heinsius f 11, Mevr. A. Moll-Lips 10,J. Groenewegen f 2,P. Classens-Siebeler f 15,W. Johannes 5,P. Keasberry f 5,50; L. v. Koetsveld 57,L. Portier f 0,50; C. w OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O NOG GEEN TREK IN GOJANG KAKI? OP NON-ACTIEF NOG BIJVERDIENSTE NODIG? Bij Tong Tong is nog werk aan de winkel. Veel betalen kunnen wij niet, dat weet U. Maar er zijn nog mannen en vrouwen in Den Haag die niet leeg kunnen zitten en een paar hon derdjes extra goed kunnen gebrui ken. Voor wie nog fit is, opgeruimd van karakter, ijverig en accuraat, is er bij ons een belangrijk portie admini stratief werk. Kom eens praten of schrijf een soerat! I Ruime sortering t GOUDEN RINGEN Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 64 41 HOLLANDSE en INDISCHE KEUKEN Hoogstr. 12 - Den Haag - Tel. 600712 Dir. M. WIJNANDS v/h Grand Hotel, Makassar EEN VERSE KIP IS EEN LEKKERE KIP Steeds voorradig verse Braadkuikens -Soepkippen Braad- en Kippenpoulet Kip van het spit, royale hele kip f 4.50, halve 2,25. Dagelijks warm verkrijgbaar. ALLES VOOR UW RIJSTTAFEL Reclame fijne mais per blik f 1,25, 2 bi. f 2,35; heel blik reboeng f 1,75; dunne Emping 250 gr. f 2,10; echte Obat Matjan vanaf f 1,40 bruin of wit; Extra gemberstroop f 3,10. POELIER WAAL Dlerenselaan 38 Telefoon 39 09 41 Den Haag q OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4