GANDJELGANDJELGANDJEL IN MEMORIAM GERRIT BALK In zijn Piekerans van een Straatslijper noemde Tjalie de Betawiese opelette "A streetcar named despair" (een volksbus, genaamd Wanhoop), omdat dit gammele busje, aan elkaar geflanst uit versleten onderdelen, eindeloos opgelapt (ge-gand- jel) met ijzerdraadjes en beugeltjes, toch maar dapper voort-dokkerde op Djakarta's gammele straten. Zo op het eind van het jaar, bij de stockopname en inventarisatie, als wij onze bezittingen tellen (en onze wonden lekken!), bevinden wij ons met Tong Tong opnieuw in een "Streetcar named Despair", want letterlijk ALLES bij ons is gegandjel! Onze "staf" (klinkt mooi, ja?) verloor bij de jaarwisseling VIJF werkkrachten en werd opgelapt met anderhalve!... ...we werken bij een nijpend tekort aan werkruimte nog steeds met een fantastische collectie opbergdozen i.pl.v. met stijlvolle brandvrije kasten... ...onze auto is een wrakker wordend wrak ("Zit er voor het nieuwe jaar mis schien tóch wel een nieuwe wagen bij, Wim, een stationwagon liefst...? vroegen wij onze Thesaurier (h'm!)...en hij schudde van het lachen, ,man, hij kótjokte van het lachen!!)... ...zelfs ons oude gebouw ontbeert vele reparaties en lijkt meer en meer op een romantisch spookhuis...Good Old Prins Mauritslaan 36...we love you!... ...we moeten in méér dingen handeldrij ven om het geld bijeen te schrapen om te kunnen blijven verschijnen ("Je moet niet dagang, Tjalie, je moet schrijven!" My God! Ik schrijf, honderden lezers schrijven,, maar er zijn geen lezers genoeg!...En het doet deugd als de direkteur van een heel grote uitgeversmaatschappij je de hand drukt en zegt: "Verrek, Tjalie, je lapt het toch maar! HOE lap je het zo?" En dan kan ik met een buiging langs me heen wijzen naar jullie, lezersi Shake hands!)... ...en astrologen en economen betuigen om het hardst dat de komende jaren nóg zwaarder dobbers brengen zullen...dus ook voor onze toch al crazy dobberende Street car!... Vooral na mijn bezoek aan Indonesië, waar ik de kleine man moedig zag vechten om te "berdiri di kaki sendiri", en vaak van hoofdofficier tot jongste Davidje thuis, ONZE NIEUWE FEUILLETON Wij menen er goed aan te doen, U na het verlaten van de avontuurlijke tijger paden terug te voeren naar de rustiger straatjes in de bewoonde wereld van In- dië, toen vroeger. Greet Gaudreau, de schrijfster van ons nieuwe feuilleton "Achteraf bezien", dat in ons volgend nummer begint, voert ons met haar glasheldere en toch boeiende verhaal trant naar de omgeving waar ze als meisje opgroeide. U zult geboeid haar terugblik volgen en ongetwijfeld in vele passages eigen ervarin gen en emoties herbeleven want Greet is een Indisch meisje dat onze taal spreekt. Mist deze feuilleton niet zag dagangen op alle mogelijke manieren, NOOIT janken om steun, ondanks hoon van de hele wereld, altijd goedlachs en altijd branie, wist ik: wij lezers van Tong Tong kunnen alleen bestaan als wij in ein deloos tulung-menulung en eindeloos kop pig "tida maoe kalah" doorBEUKENL.Jaat maar gandjel-gandjel-gandjel! MADJOE ANAK-KOE! Dan Selamat Ber- djoang! T(eroes) R(ansel) (en dat is Indisch, ja?) MEMO Het jaar 1966 is weer voorbij; het nieuwe jaar staat voor ons. Voor zover het abonnementsgeld, dat BIJ VOORUITBETALING verschuldigd is, nog niet is overgemaakt, verzoeken wij U be leefd dit alsnog te willen doen. U helpt onze krappe kantoorbezetting hier zéér mee, omdat dan geen herinne ringsbrieven meer geschreven hoeven te worden. Bij de overmaking (giro, etc.) steeds dui delijk aangeven waarvoor de betaling ge schiedt. Wat betreft de abonnementsgelden steeds MET VERMELDING VAN HET TIJD VAK, zodat eventuele wederzijdse misver standen direct kunnen worden rechtgezet. Het abonnement kost f 18,voor een vol; f 9,voor een half jaar. AWAS, AWAS, AWAS Het gebeurt herhaaldelijk dat bij ons ge dane bestellingen niet op tijd bezorgd kun nen worden. Dat gebeurt ALTIJD wanneer de bestelling te laat geschiedt. Men wil dus voor Sint of Kerstmis of een verjaardag iets bezorgd hebben en doet de bestelling 2 of 3 dagen tevoren. Soms komen de brieven zelf al te laat, maar in elk geval komen de giro'tjes altijd te laat (die hebben er circa 5 dagen voor nodig om bij ons te komen). Gevolg: ngamoek! Matjam apa! Het MOET...enz. enz. We begrijpen dat U aan een bepaalde feest- of verjaardag niet op tijd denken kunt. Bént U al "kedjepit", sluit dan het girobiljetje meteen bij de brief in, maar vermeld óók op het girotje Uw bestelling. Brieven gaan immers naar het correspon dentie-archief, giro's naar het giro-archief. En als later blijkt, zoeken we ons "bonjot" naar de juiste bestelling! Vele lezers denken: ik snap niet dat ze dat niet onthouden! Of: ik snap niet dat ze zich vergissen! Maar pas als U ziet hoeveel "tientallen meest uiteenlopende be stellingen en betalingen binnenkomen, die allemaal naar verschillende afdelingen of archieven moeten, beseft U hoeveel ver warringen kunnen ontstaan. Vaak komen vier verschillende bestellingen plus twee informaties aan de redactie op één brief binnen, die dus op ons kantoor "het rijtje af" moet en door veel uitzoekerij ergens te lang blijft liggen. Als dan op zo'n brief het afzendadres ook al niet staat en de handtekening "w.g. onleesbaar" is en de enveloppe per abuis is weggegooid, zoe ken wij ons gek! Tulung-menulung, jol Vanavand stond het overlijden van Gerrit Balk in het plaatselijk dagblad. En bij het lezen van de advertentie voel je scherp, dat het heengaan van Balk het verlies is van een mens, om wie je veel gaf, al had je hem niet eens zo héél vaak ontmoet- Vóór de oorlog had hij een kapperszaak in Batavia. Bij zijn talrijke klanten zal nog ongetwijfeld de herinnerir g bestaan aan zijn vriendelijkheid, zijn welgemoedheid, ,zijn gevoel voor humor. Die eigenschappen bewaarde hij ook in gevangenschap. In het begin van die peri ode ging hij met hart en ziel op in het aan deel, dat hij door zijn medewerking leverde aan het cabaret van Povel en Vredevoogd, in "Luchtdoel" in Bandoeng; dat uitsteken de cabaret, dat er telkens in slaagde, de bewoners van het kamp de geestelijke weerstand te verschaffen, die ze nodig hadden om de onaangenaamheden van hun nieuwe situatie beter te kunnen dragen. En hij bleef ook in andere kampen aan cabaret en toneel meewerken, in Tjilatjap bijv. Nooit trad hij op de voorgrond; een plaats achter de schermen, of in de achterste helft van een toneelpaard, was hem liever. Maar daar was hij dan ook bijzonder effec tief. Verschillende medewerkers van het toneel en cabaret hebben hem eens, uit dank voor al wat hij deed, een "bokaal" aangeboden, gemaakt van een conserven blik. Hij was er gelukkig mee en trots op. Erg best was de conditie niet, waarin hij uit gevangenschap terugkeerde; zijn ge zichtsvermogen was sterk verminderd. Het belette hem niet, met zijn oude welgemoed heid in een nieuwe buurt van Deventer samen met zijn vrouw een kapperszaak op te zetten, die een uitstekende naam kreeg. Maar zijn ogen werden steeds minder en de tijd kwam, dat hij zijn zaak moest over dragen aan zijn zoon. Het was zijn aard niet om te klagen over het verder achteruitgaan van zijn lichame lijke gesteldheid. Hij wist ook het weg nemen van een gedeelte van één van zijn benen te aanvaarden. Alleen het verlies van een zoon, die omkwam bij het spoor wegongeluk bij Harmeien... daarover sprak hij bij voorkeur niet. Door zijn trouw, zijn hartelijkheid en zijn gemoedelijkheid was Gerrit Balk een ty pische figuur in de bonte samenleving van Batavia van voor de oorlog en in de kam pen tijdens de oorlog. Zijn plotseling heen gaan doet je beseffen, ,dat je hem te wei nig hebt getoond, hóé je hem waardeerde. DEVENTER, 23 november 1966. F.G.C. (Zulke berichtjes zijn zeldzaam in Tong Tong. Hoezeer is het leven van de kleine Hollandse middenstander in Indië aan het grote publiek voorbij gegaan! Kleine Totok drukkers, kappers, restaurateurs (Oude Doelen!), hoteliers en pensionhouders, mu sici, enz. enz., hoe slecht kennen wij ze. En hoe raken ze ook in Tong Tong ver drukt door de "Grote Kangs"! Soms ston den ze bekend als "rae tjets", maar er waren heel bijzondere mensen bij. Mensen als Servei, "Dobro", Markov, Grosz, Som- mer, mijn hemel, wat kan deze lijst lang worden!, wie schrijft ooit over ze?) 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5