t* DJOtüA »/&Co Vari Indische bloemen, planten en dieren en de bloemrijke taal op Java en Bali Vervolg van pag. In het schijfschieten heeft het barisan- team bij de Leger schietwedstrijden te Tji- mahi, een prijs gekregen. Ook met de Leger Schermwedstrijden hebben de barisans tijdens de demonstra tie van een Infanterie aanval in de moderne tijd een derde prijs gekregen. In de sportbeoefening slaan de barisans geen slecht figuur. Aan de eisen van z.g. "Zware vaardigheids Proeven" hebben vele tientallen barisans voldaan. Bij de militaire marsen valt heel zelden een man uit. De oefeningen duren tot half twaalf waarna de z.g. "blandja" (etensgeld) werd verstrekt en de mensen naar huis mogen gaan. Bij de Atjeh oorlog werden bij bestorming van "Kottaradja" barisans detachementen ingezet. Met deze Atjeh-krijg zijn 2 bari- sans-officieren begiftigd met het Ridder kruis der M.W.O. 4e klasse. In het begin van deze eeuw werden de oude achterlaad geweren vervangen door de repeteer geweren, de Model-95 geweren. Ook handgranaten werden bij de barisans ingevoerd. Later weer werden de lange repeteer geweren vervangen door de karabijnen M 95 met de klewangs. Met de eerste wereldoorlog werden de barisans gemobiliseerd en te Soerabaja geconcentreerd. Na drie weken brak toen de Vastenmaand van de Mohammedanen aan en de barisans mochten naar huis gaan. Daar de oorlog voor Nederland een gunstig verloop nam, konden de barisans thuis blijven. In 1918 met de troebelen van Troelstra in Holland die het aftreden van Koningin Wilhelmina eisten, werd bij de Korpsen Barisans van Madoera gevraagd of ze Koningin Wilhelmina trouw zullen blijven of een ander persoon. Spontaan werd uit de aangetreden troep geroepen: tetap Ratoe Wilhelmina. Na deze tijd tot in de dertiger jaren ging alles rustig door. In de jaren 1935/1936 werd de bewape ning ernstig opgevoerd, o.a. zijn mitrail leurs, automatische geweren, tankbussen en de veldtelefoons bij de barisans inge deeld. Er werden per compagnie: 1 officier en 2 onderofficieren van het leger boven de formatie ingedeeld. De keukenwagens werden in gebruik ge nomen. Er werden ook barisans opgeleid tot be stuurders van auto's. Oefeningen in groot verband met het Leger samen werden dikwijls gehouden. De paraatheid dezer troepen werd hoog opge voerd. Met de discipline ging het goed, onge hoorzaamheid, mankeren, te laat komen, komen vrijwel niet voor. De financiële positie van de barisans werd verbeterd. De 2 compagnieën sterke Korpsen wer den versterkt met een volledige 3e com pagnie met Leger kader. Voor wat de vraag wat de barisans in de 2e oorlog hebben gedaan, is het antwoord eenvoudig...gelijk aan het K.N.I.L.! In de Japanse bezetting was geen enkel gewezen barisan in dienst getreden bij de Jap. hulptroepen, de "Soekarela". Na de capitulatie van de Japanners in 1945 werden de barisans als "Tjakra's" wederom bij de K.N.I.L. ingedeeld en heb ben aan de zuiverings-actie's in Oost Java deelgenomen. Bij de overdracht van Indonesia aan de Regering van Indonesia werden deze troe pen overgedragen aan de T.N.I. J. VANHOVE fïnteyn Vlamingstr. 5 - Den Haag - Tel. 11.66.77 Ruime keuze in: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN marklesringen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) I TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN door bevoegd lerares op alle vakken voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN. Tarieven billijk. Mevr. A. v. Eijsbergen j Querldostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiil DEEL II Bali. Tenslotte daarom nog een voorbeeld van deze bloemrijke taal uit het vrij moderne Bali, uit een Balische peswara of Vorsten verordening. In januari 1917 werd het eiland Bali ge teisterd door een geweldige aarbeving, die vele slachtoffers kostte, een derde der bevolking, velen dakloos maakte door de honderden huizen, die instortten, en die talloze tempels vernielde. Hieronder was ook de beroemde Landstempel, een der 6 heilige Landstempels (sadkayangan), staan de aan de voet van de heilige Gunung Agung, de Pura Besakih. Nog geen twee maanden later (6-3-1917) werd er een Vorstenovereenkomst gesloten en ondertekend, na beraadslaging met alle districtshoofden van het eiland, door de drie grote vorsten van Bali, die van Karang- asem, Giangar en Bangli, om de Besakih- tempel weder op te bouwen en alle eredien sten daarvoor te herstellen. Een eenmalige heffing naar draagkracht, met het grondbezit als uitgangspunt, in Zuid-Bali, was hiervoor nodig; onder lei ding van de A.R. van Z. Bali zou de in zameling geschieden. De Baliërs gingen uit van de idee dat door de toorn van de Allerhoogste, Sangyang Widi Wasa, aan alle bewoners van Bali een grote ramp was overkomen, als gevolg van het feit, dat vrienden en verwanten met elkaar in onmin leefden, en vooral omdat wij de Pura Besakih, de plaats waar wij Baliërs de godheid dienen, gedurende zes tien jaren hebben verwaarloosd, en de diensten aldaar niet geregeld hebben ge houden." Van de elf artikelen dezer overeenkomst wil ik U slechts een klein gedeelte af schrijven, nl. het slot van het elfde ar tikel. Het geeft immers een treffend beeld van de Balische geesteshouding en van haar verhouding tot het Europese Binnen lands Bestuur: "Evenzo zal het Gouvernement aan de bevolking, wanneer zij trouw is, tevreden heid schenken. En zoals wij den Allerhoog ste (Sanghyang Akasa Pretiwi) aanbidden, vereren wij ook Koningin Wilhelmina, die als een vader en moeder is voor Neder- lands-lndië. Wij smeken den Allerhoogste, om de harten der vorsten van Europa te verzachten op dat de oorlog ophoudt, want het is daar mee zoals twee grote en hoge bergen; wanneer die tegen elkander stoten, zullen beide verbrijzeld worden. Moge deze vorsten zich onderwerpen aan de vredervoorstellen van de Koningin der Nederlanden tot heil van hun landen en volkeren. Wij hopen, dat het zal kunnen, en dan is de Koningin te vergelijken met den Allerhoogste (Sanghyang Darma), die alle onrecht op aarde doet verdwijnen. Zo is Zij ook te vergelijken met een prach tige schaduwrijke waringin. Moge zij even krachtig blijven, opdat Zij steeds een be scherming zij voor allen in Nederlands Indiël SAMUDRADATTA NASCHRIFT Door een misverstand ter Redactie werd bo venstaand gedeelte over Bali niet afgedrukt in ons Kerst- en Nieuwjaarsnummer. Wij bieden daarvoor onze abonnees en lezers onze wel gemeende verontschuldigingen aan. Weliswaar werd het voor Deel I gebruikte, oorspronkelijke exemplaar van de Fararaton, het Boek der Koningen van Tumapel (Kediri) en Madjapahit in Noord-Bali afgeschreven of gecopieerd, en werd het enige bestaande, oor spronkelijke exemplaar van de Nagarakertaga- ma op het eiland Lombok aangetroffen, de tekst van beide lontargeschriften betreft toch vooral Java en een klein deel der Buitenge westen in de oudheid. Redactie. 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7