TROPISCHE LEESKRING Een nieuwe Figuur is in de Westerse Boekenwereld verrezen, de Lezers kring. Wie er lid van is, betaalt naast een bepaalde contributie nog een vaste jaarlijkse som, waarvoor men zich contractueel verplicht de boeken te kopen, die deze Lezerskring voor haar leden beschikbaar stelt De Figuur is in het buitenland al vrij oud. Sommige Amerikaanse, Duitse, Britse en Franse lezerskringen bestrijken honderdduizenden leden. Ook in Nederland zullen in de komende jaren ettelijke lezerskringen verrijzen (U heeft misschien al sommige brochures in Uw bus gevonden). Het systeem is goed. Door gotong rojong wordt op deze wijze menige uitgave mogelijk gemaakt die door de grote concurrentie op de boekenmarkt geen kans gehad zou hebben. Nochtans zijn Indische lezers er niet zo happig op, want vaak zijn de verplichtingen hoog en wat je ervoor krijgt, ah, boleh djoega, maar toch zelden of nooit iets op ONS terrein, zegt men Een grote Duitse "Lesering" verplicht zijn leden b.v. voor 15,per kwartaal boeken van haar af te nemen. De Nederlandse zijn ook vrij "duur". Hoe kunnen wij, onze Uitgeverij met zijn Moesson-boeken, ons handhaven? Door ook een leeskring te stichten. Echter met andere en minder dwingende voorwaarden, en veel "goedkoper"! Ook TONG TONG sticht, meegaand met de Tijd, een eigen Leeskring. Hiermee ontstaat dan eindelijk, naast het "technische" abonnee-schap, eindelijk een LIDMAATSCHAP. Wat bij velen al jaren een wens is geweest en wat vrijwel alle lezers tot nog toe onder "abonneeschap" verstaan hebben, is daarmee een feit ge worden. Dit lidmaatschap kost de inschrijvers practisch niets, want basis is het abonnee zijn van ons blad. De achttien gulden per jaar, die men tóch al betaalt, is contributie genoeg, dunkt ons. De ene gulden per jaar, die men nu voor de inschrijving van de Leeskring betaalt, is slechts een tegemoet koming aan de omvangrijke administratie die deze organisatie gaat vergen. De tien gulden die men nu vooruit stort op in de loop van het jaar af te nemen boeken in onze Moesson-serie betaalt men toch ook al regelmatig door het regelmatig afnemen van onze Moesson-boeken. In tegenstelling echter tot de regel bij andere lezerskringen, waarbij men afne men MOET, wat beschikbaar wordt gesteld, hebben wij de maatregel ontworpen, waarin leden die onze Moesson-boeken niet wen sen, boeken naar keuze uit onze boek handel mogen afnemen tot een bedrag van f 25,-. Hiermee nemen we dus van onze lezers weg de "indirecte koopdwang" die bij an dere lezerskringen bestaat, waar men im mers kopen moet wat beschikbaar gesteld wordt. Dit tientje is dus een service aan onze leden En het houdt onze Uitgeverij in leven! Het spreekt vanzelf dat degenen die toetreden tot onze Tropische Leeskring, fei telijk behoren tot de sterkste kern van onze abonnee-kring. We menen dus ook goed te doen deze leden een aantal gun sten" te mogen toestaan. Hieromtrent geeft de lidmaatschapskaart inlichtingen, die wij hieronder afdrukken. Wat even verder volgt, staat dus op elke Lidmaatschapskaart. Na ontvangst van Uw giro of postwissel, waarop U Uzelf inschrijft, sturen wij U TWEE kaarten toe, die U beide ondertekent en dan EEN aan ons terugstuurt. De andere DU stempel zal de lidmaatschapskaart sieren houdt U en is Uw blijvende identiteits kaart. De andere komt in ons registratie archief. Laat ons hopen dat er evenveel leden zullen zijn als abonnees! Oentoeng-nja mana? Onze lezers zijn - zoals wij wel gemerkt hebben - gewetensvolle abonnees en in- stand-houders van ons blad en streven, maar ook nuchtere rekenaars. Men zal zich afvragen: welk nut heeft het lid te zijn van de leeskring, uitgedrukt in cijfers? Wel, wat U in werkelijkheid betaalt, is slechts één gulden per jaar voor de lid maatschapscontributie. Want de f 10, die U nu dus vooruit betaalt, krijgt U "so wieso" terug uit de boeken, die U in de loop van het jaar kopen gaat. Om de prijs van die boeken gaat het nu. Laat ons zeggen dat Tong Tong voor zijn abonnees elk jaar twee boeken uitgeeft in de Moesson-reeks, totaal kostend f 12,50. Dan worden deze boeken aan onze Leden geleverd met b.v. 20% korting, dus f 10,—. Daarmee is die ene gulden van het lidmaat schap er al "schoon uit". SLUIT DE GELEDEREN I 1 I Stichting van de Kerngroep TONG TONG. Dit artikel ZEER GOED lezen. Alle nuttige critiek of aanvulling wordt ten zeerste op prijs gesteld. Nu begint het teroespoekoelen pas goed! De abonnees die geen lid wensen te worden, hoeven zich daardoor niet ten ach ter gesteld te voelen. Op de eerste plaats moeten zij bedenken dat onze Leden straks de "spear-point" zullen zijn, die de uitgaven van boeken technisch mogelijk maken, om dat zij bij wijze van spreken het geld op tafel gelegd hebben om de drukker te be talen. Want dat is elke keer weer een grote zorg voor onze kas! Zij - de abonnees - hebben bovendien dit voor op de mensen die helemaal geen abonnee of lid zijn, dat voortaan alle boe ken van de Moesson-reeks in de boek handels duurder zullen zijn, en b.v. samen f 15,of meer zullen kosten. Het Lid van onze Tropische Leeskring komt dus voor die boeken minstens vijftig procent goed koper uit dan de buitenstaander die hele maal geen stuiver over heeft voor ons streven en toch "setli tiga wang" mee profiteert van onze uitgaven. Misschien zult U zich afvragen: is zo'n prijsverschil met de buitenboekhandels ver antwoord? JA! Onze calculaties over de uitgaven van onze boeken in de afgelopen jaren hebben geleerd dat in verhouding tot de kosten die wij maken om alle boekhan dels in Nederland te bereiken, de afname zó gering is, dat een "gelijkschakeling" met de neutrale koper ons GEEN voordeel oplevert, integendeel, soms NAdeel. Dat mag niet meer voorkomen. Voortaan beta len alle niet-abonnees méér. Onze financiering wordt dan veel ge zonder, zó gezond zelfs dat wij onze kern groep meer geven kunnen in ruil voor wat zij nu reeds jaar en dag voor ons gedaan hebben en nog jaren zullen blijven doen. Ons dunkt, dit systeem is een BILLIJK systeem. WAT ER OP DE LIDMAATSCHAPSKAART STAAT. Op Uw lidmaatschapskaart staat aan de voorkant: LI DMAATSCH APS BEWIJS TROPISCHE LEESKRING TONG TONG Naam ran de Houder: Adres: Lidmaat No Van deze kaart is een duplicaat aanwezig in de registers van TONG TONG. Het abonneeschap van het Tijdschrift TONG TONG houdt NIET automatisch in dat men lid is van de leeskring. Lidmaatschap van de Tropische Leeskring wordt verkregen door: a. abonneeschap van het Tijdschrift TONG TONG, b. het voldoen van de lidmaatschapscontribu tie ad 1,per jaar, c. het vooruit storten van 10,per jaar op de in de loop van het jaar af te nemen boeken van de Uitgeverij TONG TONG naar vrije keuze. In geval geen keuze ge maakt kan worden, kan dit bedrag besteed worden aan andere boeken naar vrije keuze in onze boekhandel tot een minimum van 25,—. Handtekening houder en echtgen. Geregistreerd als abonnee van het Tijd schrift TONG TONG gedurende (in te vullen door ons kantoor) 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 8