VAN HIER EN GUNDER "INGET MATI" „AD PATRES" Fa. Johs. Ouwejan Zn. FA. JAC. JEHEE ZN. sinds 1873 vervolg TONG TONG ALS ACCOLADE "...ik vind het een merkwaardige coïncidentie dat de foto die mijn vrouw aan U stuurde door U geplaatst werd (in TT No. 14met de aantekening "deze foto behoort niet bij het verhaal van Bartman"maar er wél bij behoort, want Bartman's ]o staat op de kiek in het midden en het kleine mannetje op de achtergrond is Pak Sabolah..." J. W. TEEKAMP "Lie, ik zal je vertellen, toen ik die foto zag in TT van 30 januari, ik was triplex, sorry perplex...Jo is in het midden en op de achtergrond onze onvergetelijke Pak Sabo lah!..." G. H. BARTMAN Wie TRIplex, was Tjaiie zelf. Ik pik wil lekeurig een jachtverhaal van één kant en willekeurig een jachtfoto van een andere kant, zeg expres: ze horen NIET bij elkaar ...en ze horen WEL bij elkaar! Dit is al zó vaak gebeurd bij Tong Tong. Betoel: "Asem goenoeng, asin laoet!" (het zuur van de bergen en het zout van de zee ontmoeten elkaar in het fijnste gerecht): Tong Tong!...Madjallah Djodo! T.R. SENTIMENTEEL "Zeker is Tong Tong lang zo sentimenteel niet meer als vroeger en praten wij rustiger en indringender over onze problemen." M. v. d. POL, Rotterdam Wij hebben inderdaad geleerd onze sterk ste gevoelens beter te beheersen. Maar vergis U niet, de Indischman is even ge voelig als ooit tevoren. Het gebeurt niet zelden dat een stoere bruine gast hier op kantoor, die je vrolijk toeroept: "Kapan poelang, njoooo!" opeens in snik ken uitbarst 't Kan me niets verd Tjalie! Een mens heeft toch ook gevóel!") of dat ik op een vrolijke en mondaine re ceptie tegenover een ouwe vriendin kom te staan (al hebben we elkaar nóg zo op pervlakkig gekend toen) en opeens schieten haar ogen vol tranen, haar lippen beven over een zo onbeschrijflijk moedige glim lach, het glas sherry in haar hand trilt Goddank zó erg dat we even afleiding kunnen hebben om ons figuur te redden... We KNOW, we KNOW!...het hart en de ziel van het leven daér, dat in geen millioen woorden te omschrijven is, beter dan met één traan. En dan heb je zeker ook de "verbetenen", de Stoïcijnen, die koel "niets meer willen weten", die vlijmscherpe afkeuring uitspre ken over Indonesië...in een vage hoop dat het ééns mogelijk moet zijn die andere stem tot zwijgen te brengen, Die Andere Stem... Tja, in de Tong Tong kring zitten we inderdaad in kalm beraad bijeen: velen van ons zijn reeds filosoof geworden (de hemel weet hoeveel pijn dat kost; niet hoe veel boeken je leest). We heffen de glazen en brengen een toast op Tempo Doeloe, wij de Maskerdragers. Wat kan ook zo'n mas kerspel boeiend en mooi zijn! T.R. KAN OF KAN NIET? "Kan het abonnement wérkelijk niet lager?" A. HUISMANS Bij ons op kantoor is uiteraard de vraag of bij lagere abonn.prijzen minder afschrij vingen zouden komen, de serieuze vraag van elke dag. Pro en contra worden ein deloos overwogen. Hier onze "balans": 1. Technisch is een lagere prijs ONmo- gelijk omdat de druk-, verzend- en algeme ne exploitatiekosten "haarscherp" zijn. 2. Dat wij oude, trouwe lezers in nood hier en daar een lagere prijs mogen reke nen is alleen mogelijk omdat andere lezers weer uit zichzelf extra betalen. De inge wikkelde administratie daarvoor nemen wij voor onze rekening. 3. Hier bestaan niet alleen technisch- financiële grenzen, maar ook organisato rische. Veel meer zulke "links-wat-af en rechts-wat-bij"-abonnementen maken ons werk (met een ONDERBEZETTE staf) té "roewet" en we werken niet meer efficient. 4. Het criterium "ik-kan-niet-betalen" is een "ONMEETBAAR" criterium, want er zijn academici die afzeggen omdat het te duur wordt en kleingepensioneerden in bejaar dentehuizen die koelbloedig door betalen! 5. Verder: als 18,ineens te veel is, is dan 9,tweemaal per jaar óók te veel? En 4,50 per kwartaal óók te veel? Expres daarvoor hebben we termijnbetalin gen niet hoger gemaakt zoals elk ander blad. Dat is niet "dom", maar bedacht zaam. Waar en voor wie begint het "te veel"? 6. Zijn "combinaties" niet mogelijk? Zijn er zó weinig vriendschappen, waarin het nemen van een gemeenschappelijk abonne ment mogelijk is? (Zie de brief hieronder). In Indië is altijd een oplossing geweest voor te veel of te weinig: VRIENDSCHAP. Met cijfers sadja is NIETS te redden. T.R. GEMISTE KANSEN "Heb in 1918 een half jaar met de Paket door Indië gereisd. Vanaf Soerabaja, Balik- papan, Gorontalo, Menado, Sangir O Talaud, Tomini-bocht, Makassar, Molukken, Noord Nw. Guinea tot Hollandia vlak bij de toen malige Duitse grens 141° O.L. terug, Kleine en Grote Soenda eilanden naar Soerabaja. In mijn gewone jaarlijkse maand verlof op Java. Vrijwel overal geweest. Al het bijzondere na tuurschoon genoten. Heb door dat alles steeds de mooiste herinneringen." Ir. P. W. M. TRAP Ja, en als je dan bedenkt dat duizenden alléén maar dachten aan het Europees ver- lofje waar men dan vaak opgesoldeerd zat aan het Haagse Koningspleintje (wat een verschil met het Bataviase Koningsplein - dat tóen al geen ogen open gingen!) of de Djalan Obrèk (Obrechtstraat) of peperduur in Nice...Om na vier of zes maanden weer haastjerepje terug te gaan, volkomen uitge schud, en dan weer "zes jaren koelieën!" "in Of die elke overplaatsing begroetten met donderende krachttermen of diep gewee klaag, want velen van ons kennen heel Indië alleen maar tegen wil en dank... Ach, en laat dat argumenteren over "cul turele vorming" (concerten, schouwburgen, exposities) ook maar. Menig snoevend ver lofganger is ongemerkt aan de tand gevoeld geweest en als in plaats van Jan Kubelik met een Sonate, Driekus Borstplaat op de "buune" was gekomen met een aftandse rebab, hadden ze het verschil ook niet gemerkt. En intussen lag die Gordel van Smaragd daar maar vergeten en geminacht. En óm die Gordel van Smaragd een vor stelijke mantel van Ceylon, Burma, Bang kok, Hongkong, Shanghai, Tokyo...we wa ren blind! Ook het excuus: „ze dwongen ons daar pot te verteren, want je kreeg buitenlands verlof of niets", zou geen kans gehad hebben als er meer solidaire doel bewustheid was geweest...jah - jah - niet om ouwe ruziekoeien uit de sloot te halen, maar als we nooit eerlijk durven te worden jegens onszélf...! Laat ons ook eerlijk bekennen: velen doen hier niets en wagen geen risico op welk gebied ook, omdat zij teren op een oude, schone glorie. Massa's Indischgasten zijn "have beens", die geen enkele activi teit meer kunnen ontplooien, niets te boek stellen van grote ervaringen, maar alleen praten, praten, praten... "In the room the women come and go; talking of Michelan gelo", dicht T. S. Elliot: het lege wauwel- leven. Als wij met onze Tong Tong-groep niet dubbel waakzaam en dubbel werkzaam blijven, datgene wat wérkelijk glorie was, zal voorgoed vergaan... T.R. ONTMOETINGEN (I) Direct na het zien van de twee foto's van de fam. Vanhove in Tong Tong nr. 13 pag. 6, zei ik tot mezelf: "Hoe is dat mogelijk!" Lees verder volg. pag. OORLOGSGRAVENSTICHTING zorg voor het Nederlandse Oorlogs graf waar ook ter wereld Inlichtingen: Bankaplein 5, 's-Gravenhage, Telefoon 541 300 Bijdragen: Giro 40 10 00 Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN Toonzaal; TORENSTRAAT 82 DEN HAAG - TEL. 60 07 46 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 15