AMSTEr PILS PRACHTPILS Piano? Fa. R. R. GANZEVOORT HAARLEM Astma-Bronchitis patiënten CHEMO PHARMACIA H.O. Tien jaren IN- en VERKOOP JUWELEN - GOUD - ZILVER I Overal te ontbieden! Amsterdam - C. - Telef. 020 - 22.55.27 ZOEKT U een mooie, gave, bespeelde Volledig gereviseerd Levering franco door geheel Neder land met VIJF JAAR GARANTIE. Betaalbaar in termijnen vanaf ƒ23,19 per maand. Te bevragen: Westerhoutpark 11 - Tel. 02500-19480 U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden f door aanschaffing van de f „CHEMO" Handverstuiver I Fijne verstuiving i Onbreekbare lichtweren- de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten Vraaat inlichtingen bii: (Dir. Th. E. Bendien) FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 lk weet niet of jam. Vanhove mij nog kent - ik werd toen bij mijn voornaam: Herman genoemd - maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik samen met Trees je en let je, als ik me niet vergis in de jaren 1920-25 op de Europese Lagere School te Marengan was geweest, ongeveer 5 km van Soemenep, waar de jam. Vanhove toen woonde. Er was een badplaats in de buurt en telkens op weg daar heen, kwam ik met mijn ouders en zusje bij hen op bezoek. Sindsdien wist ik totaal niets meer aj van deze familie, totdat nu na 40 a 45 jaren; nogmaals: "Hoe is dat mogelijk'." lk wens de hele familie Vanhove het aller beste toe, ook ons blad Tong Tong met hier bij ingesloten f 5,als "sokongan" voor de Bruine Bus. R. H. MEIJER Amsterdam (Droevig bericht: enkele dagen na zijn ar tikel stierf Opa Vanhove...Red. TT.) ONTMOETINGEN (II) Dear Sir, 1 am writing to thank you for the wonder ful work you have done in tracing the owners of the photographs (TT 30 nov., pag. 13) and 1 think it is a great credit to you and your paper. Mrs Knottenbelt-van Blom has written to me and also sent me the issue of Tong Tong with the photo of the children with the caption appealing for the owners. It was a wonderful response and I am think- 'nS °f &°'nê to Amsterdam to deliver the rest of the photo's in person. 1 am also writing to Mrs. Knottenbelt-van Blom. My local paper the "Bradford Telegraph 6 Argus" are very interested in the story I have told them so far and are going to publish the story when complete. Once again thank you God bless you and Tong Tong. Yours sincerely J. OSBORNE ONTMOETINGEN (III) Vijf jaar geleden was ik helemaal alleen. De meeste mensen voorzien het niet, Tjalie, maar bij het ouder worden ontvallen je vrien den en vriendinnen je één voor éénVier jaar en zeven maanden geleden vond ik op eens Tong Tong in de bus. Sindsdien heb ik tientallen vrienden teruggevonden, verre en na bije. Ik schrijf, ik ontvang brieven. Mijn leven is weer volschrijf in jouw blad, Tjalie, dat de mensen die Tong Tong aanvallen of ervan weglopen bezig zijn hun enige vriend in de toekomst dood te maken. Laat ze toch ophouden"TANTE MIEL" Maak steeds weer nieuwe ontmoetingen. Win koppig nieuwe abonnees. Net zo koppig als Tjalie! T.R. Bestaan wij werkelijk al tien jaren?! Ond- danks alle ondergangsvoorspellingen? On danks de honderden onvergeeflijke fouten van Tjalie (en van ons)? Hoe bestaat het! Mijn dochter van tien is intussen 20 ge worden, getrouwd en moeder. Mijn zwarte kuif is nu "empty fields amongst the gray". Ik schuif al heel aardig naar mijn pensioen en "habis perkara sama sekali" en Tong Tong bestaat nog steeds! Nogmaals: hoe bestaat het?! Welke mooie en nuttige krachten schui len in dit blad, al zien we ze niet? Wat zocht ik als ik zelfs in mijn kwaai-kwaai buien met mijn "vriendjes" samen Tong Tong veroordeelde? En wat vond ik blijk baar steeds weer? Ik weet het niet. Weet U het? E. VISSER Nee, we weten het niet. Wie van de lezers wel? - Red. DESILLUSIES "...en heeft nooit meer iets van zich laten horen. IK verwacht van de mensen altijd heel veel, niet voor mezelf, maar voor wat HUN EIGEN wezen betreft. Dat brengt desillusies. Maar ik las ergens: desillusies zijn gevonden waarheden. Inderdaad, zo kan je het ook zien..." W. ENNEN De definitie is goed. Maar zijn onze illu sies niet vaak (zonder wezenlijke grond) te hoog gespannen geweest? M.a.w.: heb ben wij niet vaak verwachtingen gebaseerd op valse iHussies? En eisen wij dan niet met de nakoming ervan door derden (of het Lot) onredelijk veel? Verder: velen gaan door het leren van "harde waarheden" in de put zitten, gaan wrok koesteren of trekken zich uit het leven terug. Dan gaat ook de waarheid verloren. ELK leven is als een schaakspel, dat bij de vordering offers vraagt (b.v. door valse illusies omtrent het inzicht van de tegen spelers, door overmoed of zelfoverschat ting, door onervarenheid, enz.), maar al leen de doorzetter leert van tegenslagen en kan op het eind nog winnen. Of een eervol verlies boeken. Een van onze grootste fouten is: wij eisen te gauw rekenschap van een ander en wij leggen te weinig rekenschap af tegen over ons zelf. Een andere fout: wij denken té gemakkelijk: alles wat goed is, móet gewaardeerd worden. Pas als je ouder bent leer je dat onnoemelijk veel goeds ver loren gaat. Waarom? Alleen wijsheid leert. T.R. STATION Vlak na de oorlog krijgt de controleur van Soekadana (West Borneo) een phono gram: STATIONWAGEN ONDERWEG De stationwagen was toen nog volslagen onbekend en de controleur die al lang om een auto gevraagd had, seinde terug: SUKADANA HEEFT GEEN STATION "Vandaag las ik voor het eerst iets op het omslag van Tong Tong dat me wakker maakte (in bén ex slaapkop!) en dat geloof ik niemand goed leest: 10de (herhaal: TIENDE) Jaargang! «iniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiDuiiiiiniiiimiiiiiiiiiiniiaBinmiiiiiiiiiiHiiniaaiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiunBuiiiiiiiiiiimnaBiiiniiimHBiiiiniBnaKmiuiHniiiiiiiniiniinHiiiHiuiminiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiinniaBiniaiiuimiiinimiiiimw (Kleine en grote sieraden) Oude sieraden ruilen wij desgewenst in tegen nieuwe, al of niet met bijbetaling!! Fa. M. N ER DEN - PI. Kerklaan 7 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiintiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiniiiiirHiriiiiiiiiiiiiiiriiuiniiiiHiiHiiHiiiiitiiiiiiiriiHiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiriKiiiiiiiiiiiiiimiuiNiiiiiiitniiiiiiiiniMiiiiiiiriniiuiiiiiiiiö' 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16