tüHg tOTËf VAN HIER EN GUNDER BIJ DE VOORPLAAT Wat is ACHIER de muur? "BRUINE-BUSSERS" DENK EROM Het beeld dat ieder onzer lezers kent, want wij hebben allemaal toch wel éénmaal minstens een wandeling gemaakt door een vreemde kampong. Waarin kindertjes haas tig vluchtten voor die vreemde snoeshaan. En als je dan langs lege, kale kampong muren liep, ló, kwam er opeens een kleuter branie om een hoekje kijken! In al zijn natuurlijkheid toch wel een saaie, onproportioneel lelijke foto met zo'n heel groot stuk muur en maar een klein beetje leven. Nochtans is deze foto sym bolisch voor de kijk die de meesten onzer hadden op Indonesië en het Indonesische volk. Wij kenden alleen het kleine beetje dat ons getoond werd, maar de ontzaglijke massa culturele en historische waarden van Indonesië zijn onze attentie voorbij gegaan. We weten b.v. allemaal wel iets van wajang of gamelan af, maar hoe weinigl Namen als Hayam Wuruk, Gadja Mada, Kertanegara kennen wij niet. We kennen wat pasarma leis, maar de Bahasa Indonesia niet. Van de literatuur kennen wij hoogstens een handvol sprookjes... Het is goed dat drs. R. L. Mellema nu voor Tong Tong schrijft over Islaam en Wa- yang. En dat van dit nummer af ook de bekende historicus dr. H. J. de Graaf aan ons blad verbonden is. Het is te hopen dat wij deze artikelen ook zullen LEZEN en er onze kennis van het Land van Her komst mee zullen verdiepen. T.R. DE BAND "Alhoewel pur sang Hollandse, hen ik in Indonesië geboren, doch verliet het op 2- jarige leeftijd. Ik heb geen Indische kennis senkring en mijn ouders zijn dood, maar toch voel ik een onbevredigd verlangen te weten, te kennen, waar ik ontstond, WANT DE BAND SCH1NT NIET DOOR TE SNIJDEN TE ZIJN..." Mevr. C. SLEGTENHORST Op de eerste plaats is het ons een ge noegen mevr. S. met Tong Tong een kennis senkring te offreren van enkele duizenden Indischgasten. Dat zij er nog lang plezier aan moge beleven. Verder zijn mensen als zij voor ons toch wel een raadsel. Hoe komt het dat blijk baar tienduizenden anderen, vaak met veel Indonesisch bloed in de aderen en er hun leven lang gewoond hebbende - en vele generaties daarvóór - de band wél gemak kelijk kunnen doorsnijden? Geboorteland en "bloedvolk" ijskoud de rug kunnen toe draaien en nooit meer om kijken? Tong Tong - met een ervaring van vele jaren met duizenden lezers - constateert hier koel en onwrikbaar dat verhoudings gewijs méér Totoks een vaste band met CORRECTIES (N.a.v. het artikel over Hans Maurenbrecher in TT No. 6, 30 sept.J: a. Hel is Hans (met een s); niet Han; b. De Ned. pers heeft veel aandacht besteed aan dit drama, dus jouw opmerking deed de pers onrecht; c. Hans ion er niks aan doen, maar zijn bloed was "vol". Daar zit echt geen merite in, maar 'l is een bloot historisch feit, zonder sentiment. A. A. F. MAURENBRECHER Tong Tong was driemaal fout en is de inzender dankbaar voor de rustige en ac curate wijze waarop de fouten werden rechtgezet. Er is een explanatie gezonden aan Ton Maurenbrecher over het ontstaan van de fouten, die echter niet verder ter zake doet. Punt c heeft ons zeer verbaasd en niet voor de eerste keer in ons leven. Heel wat "volbloeds", al dan niet in Indië geboren, zijn zó door en door Indisch ge worden, dat ze voor mestizo werden aange zien. Het gaat niet om het bruiner worden, het geheel overnemen van Indische ge bruiken, Indisch eten en spreken, maar om de "geestelijke omschakeling": Oosters denken, kalmer en minder "aanpakkerig" U weet toch allemaal wel dat het abonnement al sinds juni 1966 ACHTTIEN gulden per jaar is? Als U per abuis 15,hebt betaald, stuurt U dan nog gauw f 3,na? Dank U I I Onze Bruine Bus alleen voor "intern ge bruik", dus THUIS of op BESLOTEN sa menkomsten. NIET op straat of op fuifjes waarop open baar toegang is. Want daar moeten weer speciale vergun ningen voor aangevraagd worden - soesah! Ook zijn er al genoeg andere bussen op straat. Dit is een "perkara kita poenja sen- diri!" Indonesië hebben dan Indo's. Aan socio logen en psychologen de taak om uit te vis sen waarom. Ook de gemiddelde attentie van Neder land voor Nederlands-lndië is aanmerkelijk koeler dan in vroeger jaren. Als we alleen maar denken aan de tienduizenden seri euze studies die van Indonesië's land en volk zijn gemaakt, die millioenen waard zijn! De anti-kolonialen kunnen gemakkelijk en goedkoop oreren, maar we zullen na een eeuw meten wat zij aan positieve banden met "het broedervolk in Azië" hebben ge schapen. Dat doet men niet veilig thuis achter gesloten raampjes en met een pen, maar door het gedurfde leven van Taken- gon tot Poetoesibau tot Atapoepoe, mijne heren! En jaren lang, een leven lang, vele levens lang! Amerikaanse universiteiten zijn op Tong Tong geabonneerd, zo ook de Genealogical Society in Engeland, de Nederlandse niet. Nederland heeft het (desnoods twijfelach tige!) voorrecht een volksverhuizing mee te maken zoals geen enkel ander volk meemaakt: een half millioen "bijzondere" mensen worden toegevoegd aan de 11 y2 millioen vaderlandse, en men kijkt er ge woon niet naar om! In het totale beeld van "buitenlandse interessen" valt een naar geestige, kleinburgerlijke techniek op van óf vloeken óf flikflooien, maar het kalme intelligente moedige onderzoek ontbreekt in alle standen. Een nieuwe Kern, een nieuwe Snouck, wanneer worden die weer ge boren?... T.R. P.S. Wie weer geïrriteerd mocht zijn door Tjalie's arrogante toon, beseffe goed: niet IK oordeel over U, maar vele nageslachten zullen het doen! worden, over het algemeen het leven ken nen en doorleven zoals een mestizo het doet. Elke lezer heeft zulke mensen ge kend; eigenlijk een indirect bewijs hoe vol slagen nonsens het is om te praten over "volbloed" en "halfbloed". Dit discrimina- tief onderscheid, ontstaan tijdens "het Eu ropese imperialisme", heeft veel onheil ge sticht. Het wordt tijd dat het nu ook maar geheel verdwijnt... T.R. Lees verder pag. 15 ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 11e JAARG. No. 15 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070/542542 - 550749 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel MU Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Neder!.: kwart, f 4,50; halfj. f 9.—; jaar f 18,—. Abt. Europa: jaar f 23,—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,—; Canada en V.S. f 39,—; Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2