1/5 ALS MAAR Nevermore OMA VERTELT Maar al deze practische hulpmiddelen ont braken de Indische leerkrachten ten enen male. In elk geval hebben wij het probleem niet behoeven op te lossen, doch onze opvol gers. Dit begon al in 1942, toen het Neder landse gezag tijdelijk verdween. De oude leerboeken pasten niet meer in de nieuwe Asia-Raja sfeer; er moesten nieuwe komen. Zo schreef Sanusi Pane voor Volkslectuur zijn Sadjarah Indonesia. Erg origineel is het werk niet. De leerstof verschilt weinig van die in Nederlandse boeken of boekjes. Alleen werd nu wat meer de nadruk op andere feiten of personen gelegd dan voor heen, dus: Van Heutz werd held-af en Dipo- negoro werd van rebel tot held, terwijl de helft van het boek met "vrijheidsoorlogen" werd gevuld.Maar dat paste bij de Japanse vechtsfeer. De Republiek is m.o.m. in die trant voortgegaan, doch een echt nationale geschiedenis werd het niet. Het is niet vol doende om in de nieuwe, snel geschreven boekjes - gewoonlijk uittreksels uit Neder landse werken - de boze Hollanders van alle verkeerds de schuld te geven, de brave Indonesiërs nóg braver voor te stellen en de koloniale tijd te zien als één ononder broken worsteling tussen heldhaftige maar ongelukkige onderdrukten en arglistige o- verweldigers. Dit is te negatief en men krijgt er geen goed geschiedverhaal door, alleen al niet, omdat de feiten er soms mee in strijd zijn. Het beste zou zijn, als de Indonesiërs zich opnieuw op de rijke geschiedbronnen in hun en onze bibliotheken wierpen, om door zelfstandige studie daaruit de feiten te putten, waaruit een nieuw, maar betrouw baar beeld der lotgevallen van hun voor geslacht kan worden ontworpen. Met dit moeizame en tijdrovende werk zijn de moderne Indonesiërs nog nauwelijks begonnen, ofschoon zij er wel degelijk toe in staat zouden zijn, gezien enige hoop gevende baanbrekers. Daarover misschien een volgende keer. Ons bereiken nog wel eens bestellingen voor een Magnetic Health Band. Deze zijn totaal uitverkocht. Niet meer bestellen dus. In ons blad is herhaalde malen aange kondigd dat de keukenkalender dit jaar NIET uitgegeven kan worden. Niet bestellen dus. Ook een tweede zending "Getuigenis van een wonderrijk leven" van Max Busselaar is geheel uitverkocht. Nu is er niets meer. Niet meer bestellen dus. Over een tijdje zijn ook "Het Meisje uit Indië", "Langs Tijgerpaden", de electrische rijstkoker UITVERKOCHT. Dan komen Uw bestellingen dus ook te laat... Voor sommige mensen schijnt "het eeu wige te laat" een soort Noodlot te zijn. De oude Grieken beeldden de Godin For- tuna af met een vlechtje op het voorhoofd en een gladgeschoren achterhoofd. Als het geluk KOMT kan je het bij het vlechtje grijpen. Is ze eenmaal voorbij, dan grijpt de hand naar een kepala botak litjin...memang begitu siiiiii... deel van onze abonnees onze Moesson- boeken kocht, zouden wij niet langer "op het randje van de afgrond" staan, zouden onze Tong Tong-bijdragen aan de Neder landse boekenmarkt GEGARANDEERD zijn, al was het maar met twee boeken per jaar. Nu zijn negen van de tien abonnees vol slagen onverschillig voor DE TAAK VAN TONG TONG IN NEDERLAND, bejegenen ons (onbewust) even indifferent als de an dere (en sinds lang gevestigde) uitgevers. Men koopt niets wat men niet lust. En dat is een ieder's volste recht. Maar wist U dat vele beroemde Europese uitgeverijen in hun "wankele kinderjaren" er bovenop gekomen zijn omdat eens een grote schare sympathisanten dapper kocht ook wat men minder "leuk" vond? Koop bij ons als op een bazaar VOOR EEN GOED DOEL... EN DAT DOEL WORDT BEREIKT! Want, weet U, elk Tong Tong boek in een Indische huiskamer is PROPAGANDA voor onze zaak. Duizend boeken meer in In dische huiskamers betekent dat tienduizend gasten méér erover gaan praten! Ja toch Koopt onze boeken VOOR REDJEKI TONG TONG Tarrrrrrik, Boeng Oma vertelde ook dat ze als klein meisje natuurlijk alle op straat verkochte snoep- soorten kende. De verre roep werd al van ver gehoord en herkend, waarop de kinde ren met een paar centen de straat op snel den om wat te kopen. Maar op een keer hoorden de kinderen van haar straat 'n onbekende nieuwe roep: "Daaaa-soeiep! Daaaa-soeiep!" Hé! Wat zou dat voor heerlijkheid zijn! Met een cent in de hand de straat op en de onbekende venter aangeklampt. Tot grote teleurstelling van de kinders verkocht de man...kranten! En welk blad? "De Zweep"! Tot zover Oma. Het moet in de tijd ge weest zijn dat de sabreur Berretty het aan de stok kreeg met de redacteur Lievegoed van de Semarangse "Locomotief". Berretty richtte zelfs in die stad "Het Algemeen Handelsblad" op om "De Locomotief" maar goed te bestrijden. Ah - het was de tijd van de "revolverjournalistiek", die toch óók wel uitstekende journalisten gekend heeft. BEDGENOOT Hollandse mevrouw, voor het eerst in In dië, logeert in het Oranje Hotel. Vraagt de hotelbeheerder de volgende morgen: "En mevrouw, hoe heeft U geslapen, deze eerste nacht in de Tropen?" Zegt Mevrouw: "O heerlijk! Alleen moet ik nog wennen aan die koelie in bed." (Goeling) GEEN RUIMTE VOOR BRIEVEN VAN TIJD EN RUIMTE Van diverse zijden kregen wij de vraag te horen, waarom er al zo lang geen Brie ven van Tijd en Ruimte in Tong Tong ge komen zijn en of er geen stimulerende brieven meer voor komen. Er liggen vijf Brieven in portefeuille al lange tijd klaar, MAAR ER IS GEEN PLAATS VOOR. In dit nummer ééntje! Dat er meer dan genoeg stimulerende brieven voor dit onderwerp binnenkomen, kan ik U verzekeren. Nietwaar Nina! Niet waar Nora? Nietwaar Willy? Nietwaar Rose? Dit moge tot troost strekken voor de vele inzenders, wier copy "nooit" geplaatst werd. ER IS GEEN PLAATS VOOR. Wij Tong Tongers hebben een klein ak kertje, maar 20 a 28 vierkante voeten groot. Om dat akkertje heen staan duizenden lezers met handenvol zaden: van eetbare gewas sen, van geneeskrachtige kruiden, van exo tische bloemen. Ze steken me die gevulde handen toe, soms met aandrang, soms met een eindeloos rustig zwijgen. Kunt U zich indenken hoe radeloos ik me vaak voel? Daarachter staan weer tienduizenden die volslagen onverschillig zijn voor dit drama en soms zeggen: "Waarvoor planten! Laat ons lekker zitten in het restaurant van V Dl" En anderen gooien met stenen. Dat is zo erg niet. Er zijn erg veel stenen nodig, weet U, om iemand dood te stenigen. Dat loopt zo'n vaart dus niet. Maar dit armzalig kleine tuintje wordt niet groter "and that hurts, you know, that hurts ter ribly!" 's Nachts pieker je je vaak "rot" op wel ke manier je méér verdienen kan, zodat je nog een paar voet akker bij kunt kopen, een paar voet maar! De volgende dag race je in je auto'tje overal naar toe, maar "het gaat slecht met de handel en nijver heid meneer, het gaat slecht..." Een klein blad temidden van een moei lijke Indische burgerij, temidden weer van een volk in moeilijkheden...zie je wel: ook hier Tijd en Ruimte. En hier helpt alleen practische filosofie, gesteund door een on wankelbaar zelfvertrouwen. T.R. LEZING IN SCHIEDAM Zaterdag 25 februari organiseert het Co- Comité Samenwerkende Gerepatrieerden Schiedam in het Wijkgebouw Dr. Wibaut- plein een avond waarop Tjalie Robinson een causerie zal houden over de problema tiek van het huidige Indonesië. Er is ge legenheid tot het stellen van vragen en discussie. De avond begint om half acht 's avonds. De toegang is vrij. I.v.m. de te verwachten toeloop verzoekt het Comité belangstellenden tijdig plaatsen te reser veren vóór 20 februari a.s. en wel bij het secretariaat S.G.S., Schimmelpenninckstraat 49, Schiedam, Tel. 010-26.23.36. Op deze avond zullen ook boeken verkocht worden betrekking hebbende op het onderhavige onderwerp. 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5