BRIEVEN VAN TUD EN RUIMTE..BRIEVEN VAN TIJD EN RUIMTE.. ACT OF GOD III "lVat U onder "An Act of God" schrijft is interessant. Maar bedoelt U met een "Act of God" niet iets dat je onverhoopt en onver wachts uit de blauwe hemel in de schoot valt? "Un coup de raccroc" in het Frans? Volgens mij is Act of God "un cas de force majeure" en wordt veel gebruikt in scheepsdocumenten, notariële acten en assuranties"SUZY Dit brieffragmentje en verrassend veel andere commentaren of nevenvoorbeelden van de "Act of God" tonen duidelijk aan dat dit wonderlijkste element in het Mense lijk Leven sinds de Schepping ons nog steeds enorm boeit. Suzy heeft naar de letter gelijk: datgene wat in het normale, rationele systeem van berekeningen niet te vangen is, geeft men een aparte naam. Er bestaan voor soortgelijke onbereken baarheden erg veel namen en systemen. De "Deux ex machina" behoort ertoe, die veel- bespotte figuur in oude treurspelen die op het laatste nippertje verscheen om in een volkomen onontwarbare knoop redding te brengen. Als held en heldin in het drama door volkomen natuurlijke handelingen en in een normaal patroon van maatschappe lijke ontwikkelingen "vast" geraakt zijn en niets anders dan de ondergang of dood voor de deur móet staan, dan komt opeens een niet in het ontwikkelingsschema pas sende figuur redding brengen. Dat werd door de rationeler denkende mens natuur lijk "nonsens" genoemd, zo'n "verzonnen redding". Die heette dus 'deus ex machina" of: "gefabriekte god". Deze reddingsfiguur werd langzamerhand dus geheel afgeschaft. Wat maakt dat toneeldrama's en romans in de moderne tijd allemaal "beroerd aflopen". Men WIL gewoonweg geen "happy ending". Als het logisch verstand, als het normaal patroon van handelingen de mens niet red den kan, dan moet hij maar dood. Punt. Dus eindigen moderne drama's allemaal akelig. En eigenlijk vertelt deze "normale ont knoping" ons een droevig verhaal: leven zonder God (desnoods: zonder deus ex ma china) eindigt altijd droevig Is bij voorbaat reddeloos verloren. Het zijn juist de eenvoudige zielen altijd die instinctief weten dat deze logica niet klopt. Daarom geven "goedkope films" en "snertromans" altijd Acts of God. De films van Pearl White: als de heldin door snood aards op de rails is vastgebonden voor een naderende sneltrein, als zij op de schuif- band gebonden is van de electrische cir kelzaag die steeds dichterbij komt, wat kan haar nog redden? Menselijkerwijs natuurlijk niets. Maar kijk, altijd komt dan in een stofwolkje aan de horizont de "Lone Rider" haar kant op en redt haar uit de Kaken van de Dood. En in de heerlijke bangsawan-stukken komt de verbannen en afgeschreven Prins terug uit de wildernis, doodt de intriganten aan het hof en redt de arme vader en schone prinses. Nonsens! IS het wel nonsens? Als Kleine Boeng of "die bijgelovige Javaan" een djimat, een "redjeki" kris of ringsteen draagt, IS dat honderd procent nonsens? Als systeem natuurlijk. Het "act of god"- idee is natuurlijk niet in een systeem te vangen. Maar het geloof in het bovenna tuurlijke, dat aan dit bijgeloof ten grond slag ligt, is in wezen een soort Gods-ver trouwen, een Geloof in een Macht boven berekenbaarheden en logica, die redden kan als alles verloren is. Tong Tong leeft door "Acts of God". Laat ons nuchter zijn. Bedrijfstechnisch, fi nancieel verantwoord, onder leiding van een mens met vele tekorten en gebreken, kan Tong Tong technisch gewoon niet be staan. EN HET BESTAAT. Door eindeloze kleine en grote "hou-maars", door koppige trouw ondanks fouten en tekorten. Als toe schouwers zeggen tegen onze abonnees: "Je bent gek om daar lid van te zijn", is dat kalm gesproken waar. Er zit geen meet bare logica in, geen meetbaar materieel voordeel, zelfs geen meetbare verdienste of moraal. Geen lezer leeft zoals ik met een "dage lijks Wonder": de onverbiddelijkste reke ningen kunnen betaald worden, het onaf zienbare werk raakt toch wel aan kant, we leven een jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar ...het is crazy!... Ook Indonesië "hoorde al lang kapot te zijn" en gaat niet kapot... en vele oud-gasten worden over de tachtig, over de negentig jaar oud en gaan niet kapot...en jonge mensen sterven plotseling; de stoere, deftige bank van Texeira de Mattos wordt door déconfiture geveld, ge reputeerde grootbedrijven storten ineen... en de kleine Tong Tong is nog steeds niet "pedot"! Ló, waarom klopt het berekenbare JUIST NIET en LEEFT HET ONBEREKEN BARE? Allright, spreek van mascottes en djimats, van Acts of God of Forces Majeures, noem het wat U wilt, en probeer zelfs déarin definities en categorieën te vinden, maar dring door tot het wezen van het FEIT, dat Leven de som is van het meetbare en ON- meetbare, van het rationele en irrationele, van Leven EN DOOD. Pas dan ontstaat een conceptie van Tijd en Ruimte, van Onster felijkheid, van God - wat U maar noemen wilt. Maak geen twist en leef gelukkig. Alleen het berekenbare, de klinkende munt, het optelsommetje dat "op gaat", dat is geen leven. Dat is alleen maar tellen tot tien. Leven is "pi", 22 gedeeld door 7: de oneindige deelsom. Durf te Leven met Het Raadsel. Niet alleen leeft Tong Tong door Acts of God, het IS een Act of God. Ons werd ons Land van Herkomst afgenomen, dus bestaat de Indischman niet meer. Want in Nederland bestaan alleen Hollanders. Punt. Assimileer. Geen vreemde smetten. Kijk nooit terug. Enz. enz. enz. Van de 1/3 a 1/2 miljoen Indischgasten blijkt een zó ge ring percentage geïnteresseerd in het leven van Tong Tong en is daartegenover de massa cultuurwaarden van ons Indische denken zó ontzaglijk groot, is dus onze Taak al bij voorbaat zó onmogelijk, dat dit werk betoel geen zin heeft...even weinig zin als het kopen van een lot voor de Toto... en is ook een loterij dan geen "Act of God" in zekere zin? Goed dan, onze Tong Tong is een loterij briefje. En ergens schreef een Hand aan de Muur: op die-en-die dag is de Grote Trekking. Welke dag weet niemand. En op welke dag dus eventueel Tong Tong tóch ten onder gaat weet niemand. Maar of dit blad uiteindelijk tóch zegevierend uit de ondergang zal verrijzen, weet óók niemand. Hoe wij ons zo lang moeten redden, weet ook niemand. Alleen ben ik dankbaar dat ik een leven heb gehad van twaalf ambachten en dertien ongelukken en gedagangd heb in alles en met alles, van boksers tot manne quins toe. En een slecht zakenman, hoor! Een slecht zakenman, that's right! Want anders was ik immers bankier geweest of directeur van Unilever? En dan had Tong Tong niet bestaan...! Zie je wel, dat we boffen met een mis lukkeling? En weet je wei dat door Acts of God mislukkingen en mislukkelingen toch wel een kans krijgen? Poekoel teroes dan! Timbang niet, GE LOOF! In de nacht die voor de Indischman is aangebroken, zinken velen weg in vertwij feling, anderen vervloeken de duisternis, nog anderen lopen weg naar de lichten van Parijs of de zon van Spanje. Tong Tong heeft een kaars ontstoken. Er is één Macht over alles, Die neon lichten doven kan en de zon verduisteren en kaarsvlammetjes leven laat. Wie die Macht kent, die twijfelt niet. En vecht dóór. Dat doet Tong Tong. Selamat berdjoang! T.R. P.S. Voor degenen die het niet begrijpen: dit is geen luchthartigheid of roekeloze brani mati of fatalisme. We WETEN wat we verwachten kunnen in dit nieuwe jaar: de dood zal nog vele malen toeslaan; velen zullen om diverse redenen bedanken; eco nomische moeilijkheden zullen ons dwars zitten (de nieuwe posttarieven zullen móór dend zijn); Tjalie en Tong Tong zullen weer nieuwe fouten maken - dus nieuwe knuppels om de hond te slaan - dat is zo zoetjes aan al "vaste erfenis" geworden van onze jonge Tong Tong. We zijn ermee opgegroeid als een klein kind met rijst en tempeh en oor vijgen en castorolie. Wat we echter ook geleerd hebben is, dat er soms op de meest absurde manier tóch redding komt, telkens weer. We zijn niet bang voor de Momohs van het nieuwe jaar, we zijn al leen nieuwsgierig naar de nieuwe wegja- gers van oude momohs!... 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6