HET MEISJE UIT INDIË iat— Bestaat dit meisje uit lndië, dat intelligent is, ontwikkeld, onschuldig, sportief, toegewijd aan kinderen, willend het leren te delen met een jongen uit lndië (ouwe jongen, nog geen veertig!) in een wildvreemd, onder-ontwik keld land, tussen mensen die ze waarschijnlijk niet zal hegrijpen, een taal die ze zal moeten leren, leven met weinig comfort en dan waar schijnlijk zonder uitzicht op pensioen?" Dit schreef Walsarie in Brazilië (zijn foto gaat hierbij) ons, eigenlijk meer als een confrontatie met en een uitdaging aan onze verhalenbundel "Het Meisje uit lndië", dan als serieuze advertentie (hoewel hij het werkelijk méént). Walsarie is immers nuchter genoeg om te weten dat het moderne meisje in Europa eigenlijk "geen partij" is voor een huwelijk met de oetan. Menig romantisch type zou misschien op zo'n advertentie schrijven om zich later afschuwelijk bedrogen te voelen. Dat is dit moderne meisje niet kwalijk te nemen. Wie nu als achttienjarige droomt van een toekomst en gewend is zich te orienteren op de etalages van V D, wie om zich heen namaak-pioniers ziet met romantische baarden of filmster-imita- tiesc, of achtbare, serieuze standaardbur gers, wie bij sport denkt aan tennisbanen i.pl.v. aan boodschappen te paard, aan auto's, trams en gerieflijke bussen i.pl.v. djalan kaki sadja, aan "shoppen" in een winkelcentrum met vaste prijskaartjes i.pl.v. tawarren aan kraampjes, aan een jaarlijkse vacantie in Parijs i.pl.v. leven zonder vacanties, enz.enz.enz., die KAN geen idee hebben van het leven daar. We hoeven het niet met droefheid of tarting te zeggen, maar alleen kalm vast stellen: "Het Meisje uit lndië" van toen- froeher is DOOD. Nog vaak lezen wij in Ook in Brazilië zijn vast veel aardige meis jes... brieven van oudere dames (bruin EN BLANK) hoe ze als jonge vrouw in het oude lndië leefden en zijn wij gewoon ge schokt over wat zij tóen aandurfden. En denken wij onwillekeurig aan toch nog veel Indische meisjes, geemigreerd naar het rij ke Amerika (de V.S.) die daér nog heim wee hebben naar de knusheid en veiligheid van Holland. Het vinden van een meisje voor Brazilië en Indonesië is het vinden van een naald in een hooiberg, omdat het meer dan ooit een GEWETENSZAAK geworden is. Toch geloven we niet dat Walsarie's ver langen een wilde gok is. Wij kennen wér kelijk nog meisjes die dit leven aan kunnen, en er na de eerste teleurstellingen zelfs van houden. Om de doodeenvoudige reden dat diverse Indische meisjes NU in (o.a.) Brazilië leven onder wat wij hier zouden noemen "bedenkelijke omstandigheden" EN GELUKKIG ZIJN. Maar dat zulk een "huwe lijksadvertentie" weinig kans maakt, wordt een ieder duidelijk die de dagelijkse ad vertenties ziet in de dagbladen. PHONOGRAM-MISERE Het grapje "Stop Malaise Stop" (bladz. 14 TT 30 nov.) riep een ander waar verhaal in mijn herinnering. Het was kort an de opening van Digoel. Ons gouvernement, steeds liefderijk bedacht op het welzijn van zijn onderzaten, had goedgunstig beschikt op het verzoek van de geinterneerden om toezending van een partijtje geiten, waar mede ze zelf verder konden gaan fokken (de smakkerds hunkerden naar een hapje saté kambing). Dies werden met de eerste kapal poetih in Wonreli een 50-tal geiten ingeladen, w.o. enkele bokken. Na enkele dagen varen bemerkte de gezagvoerder dat die beesten toch ook dat te eten moesten hebben, wilden ze niet mampoes op Me- rauke aankomen. Hij zond dus een phono gram naar de dichtstbijzijnde posthouder: "Zorg voor voer 50 geiten voor Digoel". Dit phonogram kwam enigszins verminkt over, in zoverre dat "geiten" vervangen was door "geintern." De posthouder schrander als geen ander, hield "geintern" voor een afkorting van "geintern(eerden)". Hij vond het wel wat cru, dat er in dit verband gesproken werd van "voer", maar hij had meer met zeelui te maken gehad, en deed zijn best. Met het gevolg, dat bij de aankomst van de Kapal poetih op zijn standplaats op de steiger een aantal zakken...rijst en zoute vis klaar lagen! Nu kwam de grote moeilijkheid: hoe moest die uitgaaf worden geboekt en wie moest er voor de schade aansprakelijk wor den gesteld? Toen ik als inspecteur van de Generale Thesaurie op Ambon aankwam, lag daar al een hele bundel ambtelijke corresponden tie. Voor zover ik me herinner, heeft de zaak - zoals vele van die perkara's - zich zelf afgedaan. W. ALLARD BROODOORLOG In Limburg zijn de broodbakkers elkaar te lijf gegaan en verkopen het brood een dubbeltje goedkoper. Ze zeggen dat het best gaat omdat de prijsfixering te hoog is. Moeten we dat geloven? Of moeten we de Regering geloven die periodiek zegt: het brood móet weer duurder en dan zeg gen alle brave burgers "Nggih Ndoroooo", want het kén immers niet anders? Ergens: klopt niet, deze... Dit is "de jongen uit lndië" ..."en dat is een Winchester 440!" schreef hij achter op de foto. VOOR ACADEMICI Den Haag is vermoedelijk de enige stad ter wereld met een boks-ACADEMIE. De vuistvechters hier kunnen zich dus met recht academicus noemen. Wie promoveert zal - veronderstellen wij - de titel kunnen voeren van Br. (Bokser). Aangezien titels in Holland nog steeds bijzonder veel be tekenen, kunnen wij de tijd tegemoet zien dat we in ons Kabinet een Prof. Mr. Dr. Ir. Br. zullen hebben. Cum laude misschien, voor het uitdelen van KLINKENDE oorvij gen. Hij zal een man zijn van onbetwist gezag, want kunnen sinds kort in onze hoge staatscolleges meningsverschillen niet op de vuist worden beslecht? Reeds heb ben we een vrouwelijk kamerlid dat jiu jitsu beoefent. Dan nog een paar kampioe nen op het pistool en in karate, en we zullen bij de openbare debatten hoge en trees kunnen heffen ter spekking van de schatkist. Haaa! Een effectieve democrati sche regering ligt in het nabij verschiet! En wederom: in Den Haag begint de Vic torie! EEN GEK BERICHTJE Dit is misschien een gek berichtje, maar wij willen toch voor eens en heel kort onze dankbaarheid en ons respect te betonen aan de lezers die ALTIJD correcte en be leefde brieven schrijven, zelfs al zijn WIJ fout. Zelfs al is het niet nodig. Zelfs al gaat het om bagatelletjes. Het "every inch a gentleman; every inch a lady" schijnt sommige mensen aangebo ren te zijn. Het staat soms gek in deze for malistische wereld. Alsof opeens een dodo een dierenpark komt binnenstappen! Wat een merkwaardige tijd... 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7