JARIG IN DE MAAND MAART Nog meer herinneringen van een oosthoeker JACHT ZONDER GENADE oerc)etei\J De reactie op "VAN BLEWAK NAAR TOPOH" was zodanig, dat ik niet anders kan doen, dan allen te bedanken voor de moeite, die ze namen om een bijdrage te leveren aan TT, welke een aantal mensen veel vreugde moet hebben bezorgd en tegelijkertijd mij van een geheugenblok hebben verlost. Het blijkt alweer, dat mijn geheugen nog slechter is dan ik dacht, want de verlossende naam bleek Wasserfall te zijn en niet Whitton. Ik liep dus niet te zoeken naar de spil, maar naar de kanthalf van Excelsior, die inderdaad eens door het Soerabaiase han delsblad tot de ster van het veld werd uit geroepen in een stedenwedstrijd tegen Ban doeng. Hij was ook degene, die helaas het wedstrijdvoetbal moest vaarwel zeggen, als gevolg van een hartaandoening. Dus nog maals bedankt mevr. E. Teekamp-Stam en Enpee, en allen, wiens brieven ik niet het genoegen had te lezen. Maar uit deze enthousiaste reactie blijkt alweer, dat er mensen zijn onder de TT lezers, die zoveel kostbare herinneringen hebben dat deze, indien op papier gezet, een groot aantal lezers veel nostalgieke vreugde zouden kunnen bezorgen. Wanneer ik dus mijn krakend geheugen weer moeizaam aan het werk zet en als gevolg ervan met een onvolledig verhaal aankom, wellicht zijn er dan weer enkelen, die, a la Enpee, met hun fotografische ge heugen het ontbrekende kunnen aanvullen en daarmee zichzelf en andere TT lezers een genoeglijk kwartiertje kunnen bezorgen. Daar gaat hij dan: De tijd: omstreeks 1919, 1920 of 1921. De plaats: De oude neutrale school in Ma- lang, welke in die dagen een gewoon woon huis was. Het lag aan de grote weg naar Lawang aan dezelfde kant als de Ursuline school. In die dagen was mijnheer Ribbink het Hoofd der School. Hij heeft helaas de nieuwe school niet meer meegemaakt. Na men van docenten uit die dagen: Mej. Ypes, mevrouw Kaulbach, mijnheer Klein, mijn heer Weekhout, die later hoofd der school werd. Maar in die dagen was het maar een klein geval. Maar ondanks dat verschilde het maar weinig van de andere scholen in Ma- lang. Wij speelden er de gebruikelijke spe len: boefjes, baren, bik tor, krijgertje, bok bok stavast, knikkeren (kop en staart en driehoek). En we vochten, mijnheer, wij vóchten! Niet bij de waringin boom maar bij een put of in de put (zonder water) op het schoolerf. De bandieten met wie we dit allemaal uithaalden, heetten onder an dere: Bob Twiss, Wim van Toornenberg, Walter Jahn, Piet en Wim van Heukelom, Bernard Kwee, (no één in rekenen) Frits The Ing Soen, Wim Sigmond, Willem Mu- renbeeld, Max Noll, Charles Briett... Alle gevechten ten spijt hadden we allen één ding gemeen: wij hadden helden, Tom Mix en Maciste, Old Shatterhand envWin- netoe, Jack Johnson en Jack Dempsey. Maar de beste helden waren die, die in de Ma- langse of in ruimere zin, in de Indische gemeenschap leefden: Lux, of was het Luuks, de spil van Vitesse of Jan van Beem de linksbuiten van UNI, die zijn been brak in een wedstrijd tegen Ardjoeno. Een nieuw soort held ontstond in die dagen: de motorfiets renner. Het verhaal deed hardnekkig de ronde, dat een zekere Wil lem Daniel Rous uit Bandoeng (H.D.??) een reeks van wedstrijden reed "dwars door Java" tegen een zekere Gerrit de Raedt (Indian??). De neutrale school leerlingen waren verdeeld in twee kampen: Voor Rous, die veel en veel beter heette te zijn dan Gerrit de Raedt en een groep die voor Gerrit de Raedt was. Het toppunt van opwinding werd bereikt, toen er op een goede dag een in een khaki costuum gekleed heer panne kreeg met zijn motorfiets, juist tegenover het schoolerf. Wij beweerden hardnekkig, dat het Rous was. Niettegenstaande het feit, dat Willem Daniel Rous en ik aangetrouwde familie van elkaar werden, als gevolg van een combi natie van huwelijken, ben ik er nooit ach ter gekomen of die rennen "dwars door Java" van de Raedt en Rous eigenlijk wel ooit hebben plaats gevonden. En als ze inderdaad hebben plaats gevonden, wie er eigenlijk won? Wim Rous kunnen we het niet meer vra gen; hij werd in de bersiaptijd lafhartig omgebracht. Misschien zijn er onder de TT lezers enke len met een miraculeus geheugen, die een spannend verhaal kunnen doen over deze race, indien hij ooit heeft plaatsgehad. JAN BALL (Voor nog meer Malang: zie Myana). Onder deze waarschuwende titel vestig de het Orgaan van de Anti-Vivisectie-Stich- ting van sept./okt. 1966 de aandacht op het jaarlijks afmaken op grote schaal van zeeberen en zeehonden (in de afgelopen zomer werden er zo 70.000 monsterachtig doodgeknuppeld - waarom niet geschoten? Om de huid niet te beschadigen - een bont jas van sealskin kost gemiddeld 10.000). Jonge zeehonden werden, zei men, levend gevild. Er zijn dezer dagen nog verontwaar digde vragen in de Kamer en voor TV over geweest. "De dames" worden beschouwd als de schuldigen. Wat vrouwen al niet verweten wordt! Want als zij bontjassen willen hebbendan worden op slag onze brave nobele mannen moordenaars - zo'n beschuldiging aan vrouwen treft alleen de mannen als nóg karakterlozer...! De fout in de kop zit natuurlijk in dat woord "jacht", WANT - DIT - IS - GEEN - JACHT! I! Dit is een barbaarse mentaliteit, die te ruggevonden wordt in het lynchen, in het vermoorden van de gebroeders De Witt, in het neerhalen van ridders in het moeras in de Gulden Sporen Slag en dan afmaken met knuppels - ik weet niet wat het is, maar het is óók geen vechten. Laat staan jagen! Hier ontstaat een van die voorbeelden F. Hermans, Oss H. Smit, Blerick Mevr. C. Keer, De Lutte Een vergeet-me-nietje voor dierbare jari gen! Zend ons de namen van dierbare vrienden, familieleden die U niet graag vergeten ziet voor deze maandelijkse ver- jaarsrubriek. Vergeet niet volledige naam en adres voor het doorzenden van even tuele brieven of kaarten. Noem geen jongeren of kinderen, maar alleen ouderen, die eerder vergeten raken. Zend Uw lijstje tijdig, ruim een maand voor de verjaardatum. Heel lang vooruit mag ook! Het kost U niets: alleen attentie, verknocht heid en dankbaarheid! Red. MYANA Ja. Zoekt U een leuk cadeau? Vergeet onze placemats niet met Bali-motief. Prijs 3,60. van MISTEKENING van Oosterse zeden en gewoonten op grond van "zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten". Omdat deze vorm van moorden hier "jacht" genoemd wordt, zijn Indische jagers zo. En dit is 'n flagrante onwaarheid. Wie het jagen in het Oosten begrijpen wil, leze wat daaromtrent geschreven staat in b.v. de Mahabharata, niet in het handboek van jeneverdrinken- de robbenvangers... Maar ja, wie zoetelijke kachelzitter is, eigen historie en heden niet onpartijdig bestuderen wil, maar bij voorkeur kapittelt en veroordeelt wat elders gebeurt, die komt via de leugen in de eeuwig onoplos bare twistgesprekken. Waarvoor in dit blad geen plaats meer zij... T.R. 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14