Vijfduizend experts om Indonesië te redden E. J. MONTFOORT ZOON J. G. YSSEL DE SCHEPPER 8 8 ALLE VERZEKERINGEN 8 J. B. G. VERBURGT Op mijn talrijke causerieën met het onderwerp: "De Indonesische Revolutie bekeken van de Indonesische kant" heb ik geleerd twee soorten gehoor te onderscheiden: 1. Zij die het vermogen bezitten zich te kunnen verplaatsen in de gedachten van een ander (en dit hoeft NIET in te houden dat men mij "klakkeloos gelooft", 2. Zij die volharden in een éénmaal gevormde opinie en de causerie dan als waardeloos beschouwen. Eén van die opinies is: "Geef mij vijf duizend experts en ik zet Indonesië weer op zijn poten." Het is een opvatting die herinnert aan zulke (historisch geworden) uitspraken als: "Geef mij duizend mariniers en ik trek een bloedspoor over Java of "Indië is alleen te redden met militair ge weld!" Op één mijner causerieën werd mijn opi nie zó resoluut opzij geschoven en ver langd dat ik de contra-opinie (Indonesië red den met 5000 experts) zou bespreken, dat ik op dat verzoek inging en de volgende vragen stelde, waarop of gezwegen werd of alleen maar verdere geirriteerdheid ont stond. 1. Heeft één van de heren al in grote trekken nagegaan over welke terreinen deze 5000 experts moeten worden "uitge smeerd"? 2. Zal het nodig zijn deze experts enige tijd (en zo ja, hoe lang?) op te leiden om ze in elk geval talen te laten leren en een minimum "set" van zeden en gebruiken van het volk (de volken) met wie samen gewerkt moet worden? 3. Zullen er dus een aantal studie-centra gesticht moeten worden en zo ja, waar? 4. Hoe roept men deze experts op en wat biedt men gegadigden aan? Met welke ei sen zal daarbij rekening gehouden moeten worden voor salaris, huisvesting, transport, voeding, veiligheid, ontspanning, gezinso verbrenging en verzorging, bankdeposito's, contracten van hoe lang? 5. Zou met inwilliging van deze eisen niet wederom een "ogen-uitstekende-kolo- niale-wanverhouding" ontstaan? 6. Of zou men deze experts in een gi gantisch "Decima" willen installeren van alle Europese comforts voorzien? 7. Uit welke leeftijds-, opleidings- of er varingscategorie moeten deze experts wor den gerecruteerd? 8. Hoeveel kost dit "5000 experts-pro ject" aan mankracht en materiaal en wie kan dat betalen? Ik kom met een snelle schatting op 200 millioen. En andere vragen, maar laat ons niet in details treden. Genoegzaam is bekend dat de desillusie van de doorsnee afge studeerde "uitvliegers naar de Tropen" schrikbarend groot is geweest. Daar kunnen deze jongelui niets aan doen. Men is hier een zó ontwikkeld leven gewend (van gene ratie op generatie), dat het lesgeven in een smoorhete bamboe pendopo, het rijden over kapotte wegen, het werken zonder machi nale systemen, voor vele nieuwelingen on mogelijk is. De moderne afgestudeerde jon geman is veel meer "verwend" dan hij zich realiseert. In Europa is alles goed georga niseerd. De telefoon geeft alles wat hij wenst binnen een minuut. Daar ver in de tropen (welke tropen ook) ontbreekt 90% van deze comforts. Ik heb veel geleerd van een gesprek met de Amerikaan Hofstetter, die met een Ama- rikaanse experts-ploeg voor de metaalindu strie in Indonesië had gewerkt en eerlijk genoeg was om de gebreken aan de Ame rikaanse kant duidelijk te zien. Hij noemde de meeste experts "wise guys" (Jantje Pienters) die zóveel weten dat ze JUIST DAARDOOR volslagen onbruikbaar waren. Hofstetter zelf was uit de laagste rangen omhoog geklommen, had in een klein dorp gewerkt als smid en wist dus hoe hij met kleine smeden moest samenwerken. En DAT moet de man in de Tropen kunnen: hij moet vindingrijk zijn op laag niveau. Hij moet "mengerti" en hij moet physiek taai zijn. Hij moet sabar zijn. Indonesië heeft niets aan de autofabrie- ken van Detroit, maar aan een vent die met beperkte middelen behoorlijke kruk assen voor opelettes maken kan. En zo, eenvoudig beginnend, langzaam stuk voor stuk opbouwen naar boven toe. Ook Indonesiërs hebben veel te veel van Europese experts verwacht. Men is in de war met de Nederlandse pioniers van 75 jaar terug, die in hun eentje konden zitten in rimboes, die rijst met gereh konden eten, op blote poten lopen, geen enkele risico dekking hadden, stierven aan malaria en beri-beri en TEROES POEKOELDEN. Dit slag mensen wordt niet meer geboren. Moderne experts willen hun bundeltjes Kaffka en Sartre, hun radiootje of TV-tje mee hebben. Hun tennisrackets en Ameri kaanse sigaretten. Maar de echte expert die Indonesië nodig heeft, zit op z'n hur ken naar wajang te kijken, heeft een Sauer en rookt lempeng. Ik zeg niet dat dit soort helemaal niet meer bestaat. Ik ken uit eigen kring min stens vijf Totokse jongens, die dat leven hebben aangedurfd en er nog steeds van genieten. In dat "rotte Indonesië"...maar 5000 experts? LARIEKOEK! T.R. P.S. Tegenover die "sombong" met 5000 experts stel ik een "typische Tong Tong sombong": met vijf HONDERD oud-gasten (Indo en Totok) wordt met 3/4 minder geld in 3/4 minder tijd 3/4 meer bereikt. En laat ook alle Indonesiërs nu meewarig het hoofd schudden, maar als men NU in Indonesië vrij en zonder druk Indonesiërs in staat stelt hun "sobat besars" van vroeger terug te roepen is het lijstje zó voor mekaar. Howgh! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC O O O O O COSTA BRAVA - SPANJE O 8 Met een aanbetaling van 4000,8 8 Uw bunqalow met eigen terrein of q O j O O appartement in de zon! o O O 8 Koopprijzen vanaf f 25.000,8 O Verkoop direct van de bouwer. 3 O Mogelijkheid tot gratis 3 O O O oriëntatie vliegreizen. q O O O Inlichtingenkantoor voor Holland: o 3 E. Ramos Marca Spuistraat 101 3 3 A'dam-C. Tel 020-22 18 41 en 42 3 O O O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC »xxxxxxxxx>ooooooooooooooooc Q Alg. Ass. bedrijf „Argo" Q Kantoor en woonhuis Corn, de Witt- >j O laan 83, Den Haag, Telef. 55 71 72 fXXXXXXXXXXXyCKXïOOOOOOOOOOOOO Heden ging van ons heen mijn dierbare man, onze lieve zorgzame vader en groot vader, op de leeftijd van 76 jaar KAREL ELIAS VAN HOUT echtgenoot van Emilie Intveld eerder weduwnaar van Emmeline Schultze diep betreurd door ons allen Heemstede: E. van Hout - Intveld Seattle (U.S.A.): Remy en Hilde van Hout - Schneider Gwendolyn en Suzanna Aerdenhout: Peggy en Karei van Drunen - van Hout Han en Emmeline Heemstede: Bianca van Hout Rotterdam: Wim en Winnie Goldman - Schultze Sao Paulo (Brazilië): Meta en Frans van Hien - Goldman Evelin en Richard Hilversum: Lizzy en Piet Polling Goldman Caroline, Bas en Mick Heemstede, 9 februari 1967 Orchideeënlaan 12 I (voorheen begrafenisondern. te Djakarta) thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem. Ahornstraat 51 's-G rave n hag e Tel. 332288 OORLOGSGRAVENSTICHTING zorg voor het Nederlandse Oorlogs graf waar ook ter wereld Inlichtingen: Bankaplein 5, 's-Gravenhage, Telefoon 541 300 Bijdragen: Giro 40 10 00 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 17